Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o polityce prywatności tutaj: polityka prywatności

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY, ENERGIĄ

 

POLITYKA ZSZ - do pobrania

Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy, ochroną środowiska naturalnego oraz poprawy efektywności energetycznej, są bardzo ważnym aspektem w działalności Mabion S.A., dlatego też Spółka znajduje się w trakcie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o normy ISO 14001:2015, 45001:2018 oraz 50001:2018.

Wdrażany ZSZ przyczynia się budowania kultury organizacji opartej na bezpieczeństwie pracy, dbałości o środowisko, przyczyniającą się do poprawy efektywności energetycznej.

Podstawowym założeniem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz efektywności energetycznej, jest podnoszenie świadomości wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących systemów, co przekłada się na skuteczną realizację zagadnień przyjętej Polityki, a także budowanie poczucia odpowiedzialności za jej realizację w odniesieniu do:

 • ciągłego doskonalenia w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy efektywności energetycznej;
 • eliminacji zagrożeń i ograniczania ryzyk;
 • zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym;
 • ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom;
 • poprawy wyniku energetycznego;
 • spełnienia wymagań prawnych i innych, w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykorzystania i zużycia energii, do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana;
 • konsultacji i uczestnictwa pracowników w budowaniu skutecznie działającego systemu;
 • dostępności informacji i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów i realizacji zadań;
 • uwzględniania w procesach inwestycyjnych oraz planach zakupowych, kwestii związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poprawą efektywności energetycznej.

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Spółka Mabion S.A. jako firma produkcyjna korzysta z zasobów naturalnych (woda, energia elektryczna, surowce energetyczne), oddziaływując przy tym na środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, wytwarzanie odpadów oraz emisję ścieków przemysłowych.

Oddziaływanie na środowisko Spółki w wymienionym wyżej zakresie zostało uregulowanie poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych t.j.

 1. Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.07.2016 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.190.2015.KK) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 2. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (znak: PO.RUZ.421.456.5.2018.ML) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 3. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach instalacji energetycznego spalania paliw (znak: OŚ.6221.2.2018) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 4. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi Nr 65/Op/15 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (znak: DSS-OŚR-IV.6221.5.2015) – dla lokalizacji Spółki w Łodzi.

MONITORING ŚRODOWISKOWY I TECHNOLOGICZNY

Podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane są na mocy prawa oraz na mocy posiadanych decyzji do pomiaru poziomu substancji lub energii w środowisku oraz pomiarów wielkości emisji. Wyniki monitoringu są ewidencjonowane oraz raportowane lub udostępniane do wglądu odpowiednim organom ochrony środowiska. Spółka Mabion spełnia powyższy obowiązek poprzez prowadzenie:

 • pomiarów emisji hałasu z instalacji. Wyniki badań przekazywane są do odpowiednich organów ochrony środowiska.
 • badań jakościowych wytwarzanych ścieków przemysłowych oraz mieszaniny ścieków przemysłowych
  i bytowych. Wyniki badań przekazywane są do odpowiednich organów ochrony środowiska.
 • monitoringu ilościowego: pobieranej wody, odprowadzanych ścieków przemysłowych, zużycia energii elektrycznej, zużycia ciepła sieciowego, wykorzystania paliwa.
 • kontroli stanu technicznego i przeglądu eksploatacyjnego separatora substancji ropopochodnych oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych.
 • pomiarów parametrów charakteryzujących dany proces technologiczny tj. zużycie materiałów, substancji, produktów oraz wielkość produkcji.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Mabion S.A. dopełnia wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, która swoim zakresem obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji oraz sporządzanie raportów
i sprawozdań odzwierciedlających działalność Spółki w zakresie korzystania ze środowiska. Sprawozdawczość środowiskowa Spółki obejmuje opracowywanie i przekazywanie odpowiednim organom ochrony środowiska:

 • Wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
 • Raportu KOBiZE zawierającego informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
 • Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
 • Rocznego sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR.

 

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności