Informacja o cookies

Zgadzam się Nasza strona zapisuje niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookies) na Twoim urządzeniu w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na przechowywanie cookies w Twoim urządzeniu. Więcej informacji o polityce prywatności tutaj: polityka prywatności

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, BHP I ENERGIĄ WG NORM ISO: 14001, 45001, 50001

 

W dbałości o zdrowie naszych pracowników i kooperantów oraz w dbałości o środowisko naturalne, mając przy tym na uwadze poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, Spółka Mabion S.A. wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania środowiskiem, BHP i energią.

W codziennej pracy, dokładamy wszelkich starań, aby doskonalić Zintegrowany System Zarządzania, który w skuteczny sposób przyczynia się do podnoszenia świadomości pracowników oraz budowania kultury organizacji opartej na bezpieczeństwie pracy, minimalizacji negatywnego oddziaływania zakładu na środowisko oraz zwiększeniu efektywności energetycznej.

Realizujemy wszelkie działania mające na celu zapewnienie zgodności pracy zakładu i realizowanych procesów z wymaganiami standardów ISO oraz przepisów prawa i wytycznych, odnoszących się m.in. do obszarów ochrony środowiska, BHP i energii.

CERTYFIKATY: ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

 

POLITYKA ZSZ

POLITYKA ZSZ: Do pobrania

Podstawowym założeniem Spółki podczas realizacji procesów głównych i pomocniczych, jest podnoszenie świadomości wszystkich pracowników w zakresie obowiązujących systemów, co przekłada się na skuteczną realizację zagadnień przyjętej Polityki, a także budowanie poczucia odpowiedzialności za jej realizację w odniesieniu do: 

 • zapewnienia przez Najwyższe Kierownictwo bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 
 • zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w propagowanie ZSZ; 
 • ciągłego doskonalenia w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poprawy efektywności energetycznej; 
 • eliminacji zagrożeń i ograniczania ryzyk; 
 • zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym; 
 • ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom; 
 • poprawy wyniku energetycznego; 
 • spełnienia wymagań norm PN-ISO 45001:2018-06, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO 50001:2018-09, wymagań prawnych i innych, w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa
  i higieny pracy, wykorzystania i zużycia energii, do których przestrzegania Spółka jest zobowiązana; 
 • konsultacji i uczestnictwa pracowników w budowaniu skutecznie działającego systemu; 
 • dostępności informacji i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów i realizacji zadań; 
 • uwzględniania w procesach inwestycyjnych i planach zakupowych, kwestii związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poprawą efektywności energetycznej. 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Spółka Mabion S.A. jako firma produkcyjna korzysta z zasobów naturalnych (woda, energia elektryczna, surowce energetyczne), oddziaływując przy tym na środowisko poprzez emisję m.in. zanieczyszczeń  do powietrza, wytwarzanie odpadów oraz emisję ścieków przemysłowych.

Oddziaływanie Spółki na środowisko w wymienionym wyżej zakresie zostało uregulowanie poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych t.j.

 1. Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.07.2016 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.190.2015.KK) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 2. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.03.2019 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego obejmującego szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (znak: PO.RUZ.421.456.5.2018.ML) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 3. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach instalacji energetycznego spalania paliw (znak: OŚ.6221.2.2018) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 4. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi Nr 65/Op/15 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (znak: DSS-OŚR-IV.6221.5.2015) – dla lokalizacji Spółki w Łodzi.

MONITORING ŚRODOWISKOWY I TECHNOLOGICZNY

Podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane są na mocy prawa oraz na mocy posiadanych decyzji do prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku oraz pomiarów wielkości emisji. Wyniki monitoringu są ewidencjonowane oraz raportowane lub udostępniane do wglądu odpowiednim organom ochrony środowiska. Spółka Mabion spełnia powyższy obowiązek poprzez prowadzenie:

 • pomiarów emisji hałasu z instalacji. Wyniki badań przekazywane są do odpowiednich organów ochrony środowiska.
 • badań jakościowych ścieków przemysłowych w mieszaninie ze ściekami bytowymi. Wyniki badań przekazywane są do odpowiednich organów ochrony środowiska.
 • monitoringu ilościowego zużycia: wody, ścieków przemysłowych, energii elektrycznej, ciepła sieciowego, gazu, paliwa.
 • kontroli stanu technicznego i przeglądu eksploatacyjnego separatora substancji ropopochodnych oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych.
 • pomiarów parametrów charakteryzujących dany proces technologiczny tj. zużycie materiałów, substancji, produktów oraz wielkość produkcji.
 • ewidencji wytwarzanych odpadów.
 • ewidencji w zakresie gospodarki opakowaniowej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Mabion S.A. dopełnia wszelkich obowiązków związanych z prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, która swoim zakresem obejmuje gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji oraz sporządzanie raportów i sprawozdań odzwierciedlających działalność Spółki w zakresie korzystania ze środowiska. Sprawozdawczość środowiskowa Spółki obejmuje opracowywanie i przekazywanie odpowiednim organom ochrony środowiska:

 • Wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
 • Raportu KOBiZE zawierającego informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
 • Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarce odpadami.
 • Rocznego sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR.
 • Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.

 

© Mabion S.A. all rights reserved Polityka Prywatności