Oświadczenie Rady Nadzorczej Mabion S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku obrotowym 2021
Rada Nadzorcza Mabion S.A. oświadcza, iż:
a) w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Mabion S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków
kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży,
w której działa Mabion S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu działający w Mabion S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w
obowiązujących przepisach.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Józef Banach - ___________________________________
David John James - ___________________________________
Robert Koński - ___________________________________
Wojciech Wośko - ___________________________________
Sławomir Kościak - ___________________________________
Zofia Szewczuk - ___________________________________