INFORMACJA ZARZĄDU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Zarząd Spółki Mabion S.A. na podstawie przekazanego mu oświadczenia Rady Nadzorczej informuje, iż
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Mabion S.A. za rok
obrotowy 2021 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej.
Zarząd Spółki, biorąc pod uwagę ww. oświadczenie Rady Nadzorczej informuje, iż:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Mabion S.A. za rok
obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami
etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Mabion S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Mabion S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z
zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Krzysztof Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
Adam Pietruszkiewicz
Członek Zarządu
Sławomir Jaros
Członek Zarządu
Grzegorz Grabowicz
Członek Zarządu