Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Inwestorzy,
we wstępie do Raportu Rocznego spółki Mabion za 2021 rok
chciałbym nawiązać do cytatu Warrena Buffetta, słynnego
inwestora giełdowego, który powiedział:
W swoim życiu musisz dokonać tylko kilku kluczowych dobrych
wyborów, by odnieść sukces. Oczywiście jeśli powstrzymasz się
od notorycznego popełniania poważnych błędów”
Dlaczego akurat ten cytat wybrałem jako motto do podsumowania
ubiegłego roku? Ponieważ ponad rok temu stanęliśmy
przed strategicznym wyborem dalszej drogi rozwoju spółki
Mabion i podjęliśmy słuszną decyzję, która przyniosła nam
sukces w postaci podpisania z amerykańską firmą Novavax
wieloletniej umowy o szacowanej wartości 372 mln $.
Wielokrotnie pisaliśmy w raportach giełdowych i publikacjach
prasowych jak doszło do tego przełomowego w historii spółki
wydarzenia i jak dużo pracy włożyliśmy w przygotowanie
i rozpoczęcie produkcji antygenu do szczepionki Novavax.
Chciałbym tylko podkreślić, że wybór jakiego dokonaliśmy
okazał się kluczowy dla przyszłości spółki Mabion, ponieważ
teraz jesteśmy firmą nie tylko rozwijającą własne projekty leków
biopodobnych, ale mamy potwierdzone kompetencje
w produkcji kontraktowej i rozwoju leków na zlecenie, działając
w modelu CDMO (ang. Contract Development and
Manufacturing Organization﴿. Podsumowując, Mabion
wykorzystał budowane przez lata kompetencje i przeszedł
transformację, stając się zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną.
W opublikowanym raporcie rocznym znajdziecie Państwo
informację o wpływach z tytułu kontraktu z Novavax, Inc.
w łącznej wysokości 23.457 $ oraz przychodach rozpoznanych
zgodnie z MSFF na poziomie 56.873 tys. zł. z czego 20.811 tys.
zł to jednorazowo rozpoznane przychody z tytułu otrzymanych
bezzwrotnych zaliczek z tytułu praw do dystrybucji otrzymanych
w ubiegłych okresach. Przychody w kwocie 33.161 tys. zł są
z tytułu realizacji umowy z Novavax na kontraktowe wytwarzanie
antygenu, które nie są porównywalne do skali przychodów jakie
szacujemy z produkcji antygenu w kolejnych kwartałach
2022 roku. Jestem przekonany, że inwestorzy będą również
usatysfakcjonowani wynikami, które analogicznie do wzrostu
przychodów oraz optymalizacji procesów będą się zwiększały
w kolejnych latach. Warto przypomnieć, że umowa z Novavax
została zawarta do końca 2025 roku, z opcją jej przedłużenia.
Jak podkreślaliśmy – czas dojścia do pełnej skali produkcji
zajmie kilkanaście miesięcy i docelową wydajność
na 2 bioreaktorach powinniśmy osiągnąć w drugiej połowie
bieżącego roku. Dodatkowo, na pierwszą połowę 2023 r.
zaplanowane jest podwojenie mocy produkcyjnych. W tym celu
pod koniec listopada ubiegłego roku podpisaliśmy umowę
na zakup czterech bioreaktorów o pojemności 2.500 litrów
każdy. Dwa bioreaktory w ramach procesu modernizacji
zastąpią te, z których aktualnie korzystamy. W związku z tym
systematycznie z kwartału na kwartał przychody oraz marża
będą się zwiększały – wraz z osiąganiem większej skali
produkcji i optymalizacji procesów.
W ubiegłym roku rozpoczęte zostały działania nakierowane
na pozyskanie inwestora strategicznego, które nadal są
aktywnie realizowane. Powodem, który wpłynął na przedłużenie
tego procesu było rozpoczęcie współpracy z Novavax,
ponieważ to spowodowało konieczność oceny tej sytuacji
z jednej strony przez Spółkę a z drugiej również przez
potencjalnych inwestorów, co w naturalny sposób przełożyło
się na tempo tego procesu.
Niezmiennie naszym najważniejszym własnym projektem jest
lek biopodobny MabionCD20, który jest obecnie na etapie
gotowości do przeprowadzenia pomostowego badania
klinicznego, po zakończeniu którego chcemy złożyć do Europejskiej
Agencji Leków (EMA﴿ wniosek o dopuszczenie leku na rynek
Unii Europejskiej. Jesteśmy przekonani, że lek MabionCD20 ma
duże szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego, czego
potwierdzeniem jest dwukrotnie realizowane badanie rynku,
przeprowadzane na zlecenie Mabion w 2021 i 2022 roku przez
zewnętrzną firmę doradczą. Badania rynkowe wskazują
na niezmiennie dobre perspektywy rynkowe i wysoką wartość
rynku leków biopodobnych do rituximabu w kolejnych latach.
W zakresie projektu MabionCD20 w chwili obecnej, pracujemy
nad niezbędną aktualizacją harmonogramu prac projektowych,
w tym badania klinicznego, uwzględniającą obecną sytuację
geopolityczną jak też równoległą realizację kontraktu dla
Novavax. Niezwłocznie po zakończeniu procesu rewizji ścieżki
dojścia do rejestracji leku przez EMA przedstawimy
akcjonariuszom zaktualizowany plan działań w tym zakresie.
Niewątpliwie naszych akcjonariuszy i inwestorów najbardziej
interesują przyszłość i perspektywy rozwoju spółki Mabion.
Zapewniam, że już niedługo będziemy mogli podzielić się
z wszystkimi zainteresowanymi również nową strategią spółki
Mabion, która będzie określała cele zarządu na kolejne kilka lat,
w tym również cele finansowe. Jestem przekonany, że nowa
strategia, nad którą obecnie pracujemy, przekona naszych
akcjonariuszy i inwestorów do spojrzenia na Mabion jako firmę
otwierającą nowy rozdział szybkiego wzrostu i rozwoju, który
w krótkim terminie doprowadzi spółkę na ścieżkę wysokiej
zyskowności.
Na zakończenie chciałbym w imieniu całego Zarządu
podziękować naszym Akcjonariuszom za okazane wsparcie
oraz Radzie Nadzorczej za wkład pracy w rozwój Spółki.
Dziękuję również inwestorom za ogromny kredyt zaufania,
który przyczynił się do sukcesu emisji akcji serii U w marcu 2021 r.,
z której pozyskaliśmy prawie 134 mln zł.
Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich Pracowników,
którzy w ubiegłym roku z ogromnym poświęceniem
i determinacją przyczynili się do udanego transferu technologii
produkcji antygenu szczepionki Novavax i wdrożenia
z sukcesem całego procesu produkcyjnego w zakładzie Mabionu.
Z poważaniem,
Krzysztof Kaczmarczyk
Prezes Zarządu