PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, Polska, T: +48 (22) 746 4000, F: +48 (22) 742 4040, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Mabion S.A. („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”).
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A., które zawiera:
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r .;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. :
sprawozdanie z całkowitych dochodów;
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych, oraz
informację dodatkową zawierającą opis istotnych przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
2
Image should be here
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na poziomie 1.261 tys. zł, co stanowi 1% średniej z dwóch: wartości aktywów oraz kosztów operacyjnych.
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony 31 grudnia 2021 r.
Rozwiązanie umowy z Mylan
Umowa z Novavax
Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Spółki dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do sprawozdania finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie finansowe jako całość.
Image should be here
3
Image should be here
Ogólna istotność
1 .261 tys. zł w roku 2021 (674 tys. zł w roku 2020)
Podstawa ustalenia
1% średniej z dwóch: wartości aktywów oraz kosztów operacyjnych
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Spółka pon io s ła znaczne koszty prac bada wczo- rozwojowych w 2021 r. co stanowiło dominującą działalność Spółki od początku jej istnienia. W związku z podpisaniem umowy z Novavax Spółka poniosła również koszty dostosowania swojego zakładu produkcyjnego w celu realizacji produkcji kontraktowej, dodatkowo poniosła znaczne koszty ogólnego zarządu i inne koszty operacyjne (razem koszty operacyjne) . W ostatnim kwartale 2021 Spółka zaczęła generować przychod y z działalności operacyjnej oraz w dalszym ciągu wygenerowała stratę na podstawowej działalności . Działalność operacyjna Spółk i charakteryzuje się ponoszeniem znacznych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych. Dla wyznaczenia poziomu istotności, w związku z tym, wzięliśmy pod uwagę wielkość kosztów operacyjnych, a także wartość aktywów. Istotność przyjęliśmy na poziomie 1%, ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Spółki, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach sprawozdania finansowego o wartości większej niż 63. 000, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Rozwiązanie umowy z Mylan
W badanym roku obrotowym Spółka ujęła jako przychód kwotę bezzwrotnej zaliczki od Mylan w związku z rozwiązaniem umowy. Przychód ten w kwocie 20.811 tys. zł został zaprezentowany w osobnej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów jako „Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek”. Dalsze informacje na temat rozwiązania umowy z Mylan oraz zasad rozliczenia między stronami zawiera Nota 19 do sprawozdania finansowego.
Rozpoznanie przychodu w odpowiednim okresie sprawozdawczym wymagało od Zarządu Spółki dokonania osądu, w szczególności w zakresie ustalenia czy wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy wygasły i Mabion ma bezwarunkowe prawo do zatrzymania bezzwrotnej płatności. Rozwiązanie umowy miało również wpływ na wycenę odpisu na zapasy,
Zapoznaliśmy się z treścią umowy z dnia 8 listopada 2016 wraz z aneksami zawartej między Mylan oraz Mabion, w szczególności dokonaliśmy analizy warunków zawartych w umowie w zakresie praw i obowiązków stron w okresie wypowiedzenia.
Uzyskaliśmy wyjaśnienia od Zarządu oraz prawników Spółki w zakresie praw i obowiązków stron umowy w okresie wypowiedzenia.
Dokonaliśmy oceny osądu Zarządu w zakresie umownych praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz bezwarunkowego prawa do zatrzymania uzgodnionej przez strony kwoty bezzwrotnych zaliczek.
4
Image should be here
analizę potencjalnej utraty wartości środków trwałych oraz ocenę kontynuacji działalności przez Spółkę.
Ze względu na konieczność kierowania się profesjonalnym osądem, wpływ na inne pozycje sprawozdania finansowego oraz istotny wpływ na sprawozdanie finansowe kwestia ta uważana jest za kluczową sprawę badania.
Zweryfikowaliśmy prawidłowość ujęcia bezzwrotnych zaliczek jako przychodu w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 w oparciu o przyjęte zasady rachunkowości, warunki zawarte w umowie oraz przedstawioną dokumentację.
Rozważyliśmy wpływ rozwiązania umowy z Mylan podczas analizy kontynuacji działalności, weryfikacji kalkulacji odpisu na zapasy oraz oceny istnienia przesłanek wskazujących na utratę wartości środków trwałych.
Dokonaliśmy oceny ujawnień dotyczących rozwiązania umowy i osądów dokonanych w sprawozdaniu finansowym.
Umowa z Novavax
W 2021 roku Spółka podpisała umowę ze spółką Novavax, na mocy której Mabion jest producentem kontraktowym antygenu szczepionki na Covid-19, opracowanej przez Novavax.
Z tytułu realizacji umowy z Novavax, w roku obrotowym Spółka ujęła przychody ze sprzedaży w kwocie 33.161 tys. zł, oraz przychody z tyt. leasingu w kwocie 1.311 tys. zł. Dalsze informacje na temat umowy z Novavax, ujawnienia dotyczące przychodów z realizacji umowy oraz innych kwot ujętych w sprawozdaniu w wyniku realizacji tej umowy zawarte są w Nocie 7 sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę w odniesieniu do umowy z Novavax zostały opisane w nocie 4c sprawozdania finansowego.
Rachunkowość dotycząca ujęcia umowy z Novavax jest złożona, wiąże się ze znaczącymi osądami oraz szacunkami, a Umowa ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, wobec czego uznaliśmy ją za kluczową sprawę badania.
Zapoznaliśmy się z treścią umowy ramowej z dnia 2 marca 2021, umowy produkcyjnej z dnia 7 października 2021 oraz umowy jakościowej z dnia 19 listopada 2021 wraz z aneksami zawartych między Novavax a Mabion.
Dokonaliśmy oceny zasad rachunkowości stosowanych do ujęcia umowy z Novavax, w tym zgodności z MSSF 15 (Przychody z umów z klientami) oraz MSSF 16 ( Leasing) , poprawnością zasad wyceny i ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Zweryfikowaliśmy, czy model rachunkowości opracowany przez Spółkę jest oparty na przyjętych zasadach rachunkowości i poparty odpowiednią dokumentacją.
Przeanalizowaliśmy osądy Spółki dotyczące założeń i szacunków w modelu rozpoznawania przychodów z umowy z Novavax oraz przeprowadziliśmy analizę wrażliwości kluczowych przyjętych założeń.
Oceniliśmy warunki zawarte w umowie oraz istotny wpływ tych warunków na działalność operacyjną i sytuację finansową spółki, w tym zdolność do generowania przychodów operacyjnych oraz jej zdolność do kontynuacji działalności.
Ponadto uzgodniliśmy kwoty zawarte w sprawozdaniu finansowym z modelem rozpoznawania przychodów, zapisami zawartymi w umowie z Novavax i dokumentacją źródłową. Dokonaliśmy oceny ujawnień dotyczących umowy i dokonanych osądów oraz szacunków w sprawozdaniu finansowym.
Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczon ego podatku dochodowego
Spółka posiada niewykorzystane straty podatkowe oraz ulgi podatkowe, które mogą podlegać wykorzystaniu w kolejnych latach obrotowych. W roku 2021 Spółka ujęła aktywo z tytułu podatku odroczonego z tytułu strat podatkowych w kwocie
Przeanalizowaliśmy kalkulację przedstawioną przez Spółkę i zweryfikowaliśmy dokumentację potwierdzającą wycenę aktywa z tytułu podatku odroczonego. Przeanalizowaliśmy również warunki funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i
5
Image should be here
2.528 tys .zł oraz aktywo z tytułu ulg podatkowych w kwocie 9.629 tys zł.
Spółka rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości, jaka oczekiwana jest do wykorzystana w roku finansowym 2022 kierując się zasadą ostrożności oraz z uwagi na brak historii w generowaniu dochodów podatkowych. Kwota aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która mogłaby zostać rozpoznana, będzie podlegała ponownej ocenie w kolejnych latach.
Zasady rachunkowości i szacunki stosowane przez Spółkę w zakresie rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz informacje dotyczące wysokości niewykorzystanych ulg podatkowych i strat podatkowych zostały opisane w notach 6 i 12 sprawozdania finansowego.
Ze względu na konieczność kierowania się profesjonalnym osądem oraz istotny wpływ na sprawozdanie finansowe uznaliśmy tą kwestię za kluczową sprawę badania.
sprawdziliśmy, czy zostały one spełnione przez Spółkę.
Dokonaliśmy krytycznej oceny osądu Zarządu w zakresie uzyskania zysków podatkowych i odzyskiwalności aktywa w przyszłości oraz dokonaliśmy oceny szacunków dotyczących wysokości oczekiwanego dochodu do opodatkowania za rok 2022.
Ponadto uzgodniliśmy kwoty z kalkulacji podatku odroczonego do sprawozdania finansowego oraz dokonaliśmy oceny ujawnień dotyczących odzyskiwalności aktywów z tytułu podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwe m lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
6
Image should be here
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu wyeliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności oraz Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”). Inne Informacje nie obejmują sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
7
Image should be here
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie.
W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki oraz pozostałych Innych informacjach istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w sprawozdaniu z działalności Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz ponownie uchwałą z dnia 25 maja 2018 r. oraz za lata 2020 i 2021 uchwałą RN z dnia 7 maja 2020 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2015 r., to jest przez 7 kolejnych lat.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Katarzyna Stachowicz.
Katarzyna Stachowicz
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny: 13244
Warszawa, 2 1 kwietnia 2022 r.