MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
MABION S.A.
Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r.
Konstantynów Łódzki, dnia 21 kwietnia 2022 roku
1
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
w tys. złotych, o ile nie wskazano inaczej Nota 2021 2020
Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek 7 20 811 -
Przychody ze sprzedaży 7 34 751 -
Przychody z tytułu leasingu 7 1 311 -
Przychody razem 7 56 873 -
Koszt własny sprzedaży 7 (20 987﴿ -
Zysk brutto na sprzedaży 35 886 -
Koszty badań i rozwoju 8, 9 (13 604﴿ (35 726﴿
Koszty ogólnego zarządu 8 (29 980﴿ (20 499﴿
Pozostałe przychody operacyjne 10 1 372 1 760
Pozostałe koszty operacyjnej 10 (3 506﴿ (188﴿
Strata na działalności operacyjnej (9 832﴿ (54 653﴿
Przychody finansowe 11 948 550
Koszty finansowe 11 (1 371﴿ (1 669﴿
Strata brutto (10 255﴿ (55 772﴿
Podatek dochodowy 12 (12 158﴿ -
ZYSK/STRATA NETTO 1 903 (55 772﴿
Inne całkowite dochody - -
CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 1 903 (55 772﴿
Podstawowy i rozwodniony zysk/strata na 1 akcję (w zł na 1 akcję﴿ 25 0,12 (4,06﴿
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 56 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
2
w tys. złotych Nota 31 grudnia 2021 r. 31 grudnia 2020 r.
Wartości niematerialne 13 811 1 071
Rzeczowe aktywa trwałe 13 88 672 65 280
Należności długoterminowe 15 206 195
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 12 12 158 -
Razem aktywa trwałe 101 847 66 546
Zapasy 14 8 445 5 976
Należności handlowe 15 12 461 776
Pozostałe należności 15 6 263 1 865
Rozliczenia międzyokresowe czynne 6 514 763
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 48 707 2 395
Razem aktywa obrotowe 82 390 11 775
SUMA AKTYWÓW 184 237 78 321
Kapitał zakładowy 1 616 1 373
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 237 443 108 923
Pozostałe kapitały rezerwowe 731 696
Skumulowane straty (186 477﴿ (188 380﴿
Razem kapitał własny 17 53 313 (77 388﴿
Przychody przyszłych okresów z tyt. dotacji 18 32 159 33 988
Zobowiązania z tytułu kontraktów z klientami 18a - 14 007
Kredyty i pożyczki 20 202 200
Zobowiązania handlowe 22 434 -
Leasing 21 1 992 2 943
Razem zobowiązania długoterminowe 34 787 51 138
Zwrotne zaliczki na poczet praw do dystrybucji 19 1 790 44 077
Zobowiązania handlowe 22 23 242 18 124
Pozostałe zobowiązania 22 6 019 5 971
Kredyty i pożyczki 20 15 250 31 180
Przychody przyszłych okresów z tyt. dotacji 18 806 1 271
Zobowiązania z tytułu kontraktów z klientami 18a 46 110 1 590
Przedpłaty z tytułu leasingu 18a 955 -
Leasing 21 1 965 2 358
Razem zobowiązania krótkoterminowe 96 137 104 571
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 130 924 155 709
SUMA PASYWÓW 184 237 78 321
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 56 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
3
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. złotych Nota 2021 2020
Zysk (Strata﴿ brutto 1 903 (55 772﴿
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 13 8 846 9 829
Przychody z tytułu odsetek 11 (40﴿ (34﴿
Koszty odsetek 11 921 1 668
Przychody z tytułu dotacji 18 (1 259﴿ (1 572﴿
Sprzedaż środków trwałych 10 (13﴿ (3﴿
Koszty programu motywacyjnego opartego na akcjach 17 35 (36﴿
Wycena płatności leasingu (450﴿ -
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań:
Zmiana stanu zapasów (2 469﴿ 2 830
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności (16 083﴿ 200
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych (17 909﴿ (81﴿
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań 33 087 4 632
Zmiana stanu zwrotnych zaliczek na poczet praw dystrybucji (42 287﴿ (304﴿
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych 2 975 271
Środki pieniężne z działalności operacyjnej (32 743﴿ (38 372﴿
Wpływy z dotacji 18 897 4 217
Spłata dotacji na prace badawczo – rozwojowe - (24﴿
Odsetki otrzymane 40 34
Odsetki zapłacone (1 104﴿ (1 094﴿
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (32 910﴿ (35 239﴿
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 332 18
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 13 (31 615﴿ (3 361﴿
Wpływy z dotacji - 338
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 283﴿ (3 005﴿
Wpływy z emisji akcji 17 117 480 -
Koszty emisji akcji (4 917﴿ -
Wpływy z pożyczek 20, 24 3 500 30 036
Wpływy z kredytów bankowych - -
Spłata pożyczek 20, 24 (3 158﴿ (433﴿
Spłata kredytów bankowych - (15 000﴿
Spłata części kapitałowej leasingu (2 400﴿ (1 934﴿
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 110 505 12 669
Zwiększenie/(zmniejszenie﴿ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 46 312 (25 575﴿
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 2 395 27 970
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 48 707 2 395
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 56 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
4
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 56 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
w tys. złotych Nota
Kapitał
zakładowy
Kapitał
akcyjny
wyemitowany
ale nie za re je -
stro wa ny
Nadwyżka
ze sprzedaży
akcji powyżej
wartości
nominalnej
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Skumulowane
straty
Razem
kapitał
własny
Na dzień 31 grudnia 2019 r. 17 1 372 1 108 923 732 (132 608﴿ (21 580﴿
Strata netto / całkowite dochody ogółem - - - - (55 772﴿ (55 772﴿
Transakcje z akcjonariuszami:
Emisja akcji serii S 17 1 (1﴿ - - - -
Wycena programu motywacyjnego
opartego na akcjach
17 - - - (36﴿ - (36﴿
Na dzień 31 grudnia 2020 r. 1 373 0 108 923 696 (188 380﴿ (77 388﴿
Zysk netto / całkowite dochody ogółem 1 903 1 903
Transakcje z akcjonariuszami:
Emisja akcji serii U 17 243 133 437 133 680
Koszty emisji akcji serii U 17 (4 917﴿ (4 917﴿
Emisja akcji serii S 17
Wycena programu motywacyjnego
opartego na akcjach
17 35 35
Na dzień 31 grudnia 2021 r. 1 616 0 237 443 731 (186 477﴿ 53 313
5
1. Spółka
Mabion S.A. (Mabion lub Spółka﴿ powstała 30 maja 2007 r.,
jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma prawna
Spółki uległa zmianie w dniu 29 października 2009 r. w wyniku
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Rzeczpospolitej
Polskiej. Obecnie Mabion jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000340462. Spółce nadano numer identyfikacji
podatkowej NIP 7752561383 oraz numer identyfikacji
statystycznej REGON 100343056. Siedzibą Spółki jest
Konstantynów Łódzki, ul. gen. Mariana Langiewicza 60.
Akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie.
Mabion jest spółką biotechnologiczną zajmującą się
opracowaniem leków biotechnologicznych opartych
na technologii przeciwciał monoklonalnych, która stanowi
obecnie fundament walki z najpoważniejszymi schorzeniami.
Rozwijane przez Spółkę leki to terapie celowane, charakteryzujące
się zdolnością rozpoznania czynnika powodującego chorobę
i oddziaływania tylko na niego. W obszarze produktów
terapeutycznych strategicznym celem Spółki jest rozwój,
produkcja i sprzedaż leków stosowanych w terapii chorób
nowotworowych, autoimmunologicznych, metabolicznych
i neurologicznych, w tym chorób rzadkich.
Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki jest MabionCD20,
proponowany lek biopodobny względem leków referencyjnych
MabThera/Rituxan (Roche﴿. Spółka, oczekując na dane kliniczne,
jest w procesie przygotowania wniosku o pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20 w Europejskiej
Agencji Leków (EMA﴿. Dostępne moce produkcyjne
w standardzie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania, ang. Good
Manufacturing Practice﴿ oraz doświadczenie kadry w obszarze
badawczo – rozwojowym, klinicznym i regulacyjnym
umożliwiają również Spółce udział między innymi w pracach
nad rozwojem nowych, rekombinowanych szczepionek
białkowych związanych z profilaktyką infekcji COVID-19.
Równoległym przedmiotem działalności Spółki do rozwoju,
analityki i wytwarzania własnych kandydatów na lek, jest
działalność kontraktowa jako CDMO (ang. Contract
Development and Manufacturing Organization﴿. Nawiązanie
współpracy w 2021 r. z firmą Novavax rozpoczęło istotny
rozdział w działalności Spółki. Mabion uzupełniając swój profil
jako wytwórcy leków własnych, w celu efektywnego
wykorzystania wolnych mocy produkcyjnych oraz posiadanych
kompetencji, zaczął oferować usługi rozwoju, produkcji
i analityki kontraktowej leków dla firm zewnętrznych.
Jednocześnie Spółka kontynuowała prace związane
z przygotowaniem pomostowego badania klinicznego leku
MabionCD20, rozwojem własnych projektów, jak i identyfikacją
dodatkowych projektów realizowanych w partnerstwie. Spółka
posiada potencjał i zasoby umożliwiające jej prowadzenie prac
badawczo-rozwojowych oraz produkcyjnych w zakresie
rozwoju leków biologicznych, szczepionek oraz innowacyjnych
terapii stanowiących odpowiedź na pandemię COVID-19.
2. Podstawa sporządzenia
Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF﴿
na dzień sprawozdawczy.
Najważniejsze zasady rachunkowości, które zostały zastosowane
w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione
w nocie 4. Te same zasady były zastosowane we wszystkich latach
obrotowych, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone inaczej.
Wpływ nowych lub zmienionych standardów i interpretacji, które
zostały wydane, ale Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze
zastosowanie oraz tych, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.,
został przedstawiony w nocie 5.
Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. zostało sporządzone
zgodnie z zasadą kontynuacji działalności (dalsze informacje
odnośnie założeń, co do zdolności Spółki do kontynuowania
działalności zamieszczono w nocie 3﴿.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z zasadą kosztu historycznego.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF
wymaga zastosowania pewnych istotnych z punktu widzenia
rachunkowego oszacowań. Wymaga to również od kierownictwa
dokonania subiektywnego osądu w kwestii zastosowania zasad
rachunkowości przyjętych przez Spółkę. Istotne oszacowania
księgowe i osądy kierownictwa zostały przedstawione w nocie 6.
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Mabion S.A.
zawiera:
> sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r.
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2021 r.;
> sprawozdanie z całkowitych dochodów;
> sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
> sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
> informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
INFORMACJA DODATKOWA
3. Zasada kontynuacji działalności
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki od momentu
jej powstania do trzeciego kwartału 2021 było prowadzenie
działalności badawczo – rozwojowej w celu opracowania
technologii produkcyjnych, analitycznych i komercyjnego
wprowadzenia na rynek produktów leczniczych. Specyfika
działalności powodowała, że w efekcie Spółka ponosiła straty
z działalności operacyjnej i generowała ujemne przepływy
pieniężne z tej działalności.
Z uwagi na wyżej wymienioną charakterystykę działalności
Spółki oraz długoterminową perspektywę generowania
dodatnich przepływów pieniężnych w dniu 27 stycznia 2021 r.,
na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb i szacowanych
korzyści, Zarząd Spółki przyjął długoterminową strategię
finansowania działalności Spółki.
Przyjęta 27 stycznia 2021 r. strategia obejmowała oszacowane
potrzeby kapitałowe Spółki wymagane do przeprowadzenia
wszystkich działań, które w ocenie Zarządu Spółki były
niezbędne do ukończenia procesu rejestracji leku MabionCD20
w EMA i rozpoczęcia sprzedaży leku MabionCD20, pozwalającej
na generowanie dodatnich operacyjnych przepływów
pieniężnych. Uzgodnienia w zakresie strategii finansowania
działalności Spółki były pozytywnie zaopiniowane przez Radę
Nadzorczą Spółki.
Tym samym, w 2021 r, strategia finansowania zakładała
równoległe realizowanie takich procesów jak pozyskanie
inwestora strategicznego oraz dwóch emisji akcji Spółki.
W ramach jej realizacji zarząd Spółki podjął następujące decyzje
i realizował następujące działania:
1﴿ w celu efektywnego przeprowadzenia procesu pozyskania
inwestora strategicznego, Spółka podpisała umowę
z doradcą finansowym Rothschild & Co. Zakres
obowiązków doradcy objął m.in. poszukiwanie inwestora
strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej
transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji
transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym
inwestorem strategicznym. Na dzień sprawozdania
finansowego proces ten jest nadal aktywnie realizowany.
2﴿ w obszarze emisji, Zarząd podjął decyzję
o przeprowadzeniu w I kwartale 2021 r. emisji akcji Spółki
w trybie tzw. przyspieszonej budowy książki popytu,
skierowanej do wskazanych przez Zarząd Spółki
uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami
Spółki, którzy byli inwestorami kwalifikowanymi lub którzy
nabywali akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. EUR.
W związku z powyższym Zarząd Spółki zwołał na dzień
23 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(NWZ﴿, które podjęło uchwałę 4/II/2021 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
niższą niż 0,10 zł oraz nie wyższą niż 243 055,40 zł w drodze
emisji co najmniej jednej i nie więcej niż 2 430 554 akcji
zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10
każda. Zarząd Spółki zaproponował strukturę emisji
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w całości, z jednoczesnym uwzględnieniem prawa
pierwszeństwa dla uprawnionych inwestorów będących
akcjonariuszami Spółki, którzy są inwestorami
kwalifikowanymi lub nabywali akcje o łącznej wartości co
najmniej 100 tys. EUR. Zgodnie z przyjętą uchwałą cena
emisyjna akcji serii U nie mogła być niższa niż 90% średniej
ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 30 dni poprzedzających
proces budowania księgi popytu mającej na celu
pozyskanie podmiotów obejmujących akcje serii U. Zarząd
Spółki po zakończeniu w dniu 9 marca 2021 r. procesu
przyspieszonego budowania księgi popytu na Akcje Serii
U ustalił cenę emisyjną Akcji Serii U na 55,00 zł za jedną
Akcję Nowej Emisji i złożył inwestorom oferty objęcia
łącznie 2 430 554 Akcji Serii U. Ostatecznie Spółka zawarła
z inwestorami umowy objęcia wszystkich zaoferowanych
akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki. Wymagane
wkłady pieniężne na pokrycie wszystkich Akcji Serii U
zostały wniesione w całości w kwocie ogółem 133 680 tys. zł,
przy czym Spółka dokonała umownego potrącenia całości
wierzytelności wobec Glatton Sp. z o.o. o zapłatę ceny
emisyjnej Akcji Serii U z wierzytelnością Glatton z tytułu
umowy pożyczki zawartej ze Spółką w dniu 12 sierpnia 2020 r.
do łącznej wysokości 5 000 tys. zł; oraz umownego
potrącenia części wierzytelności wobec Twiti Investments
Limited (Twiti﴿ o zapłatę ceny emisyjnej Akcji Serii
U z wierzytelnością Twiti z tytułu umów pożyczek zawartych
ze Spółką w dniach 12 sierpnia 2020 r. oraz 5 lutego 2021 r.
do łącznej wysokości 11 200 tys. zł, przy czym pozostała
część ceny emisyjnej Akcji Serii U obejmowanych przez
Twiti w wysokości 5 000 tys. zł została opłacona przez Twiti
gotówką. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii U zostało zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 kwietnia 2021 r.
3﴿ dodatkowo, w obszarze emisji akcji, równolegle
z przeprowadzaniem emisji akcji serii U, Spółka rozważała
prace przygotowawcze związane z opracowaniem
prospektu emisyjnego. Ostatecznie, z uwagi na pozyskanie
środków z emisji akcji w serii U oraz podpisaną umowę
ramową z firmą Novavax w dniu 3 marca 2021 r., Zarząd
Spółki uznał, iż przeprowadzenie emisji na podstawie
prospektu nie było pożądane i tym samym nie
kontynuował prac związanych z przygotowaniem emisji
akcji w oparciu o prospekt emisyjny.
Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki w dniu 16 marca 2021
r. podjął decyzję o odwołaniu NWZ Spółki, które miało
odbyć się w dniu 22 marca 2021 r. i miało zdecydować
o kolejnym podwyższeniu kapitału w ramach emisji akcji.
Decyzja o odwołaniu NWZ Spółki wynikała z potrzeby
weryfikacji dostępnych źródeł finansowania niezbędnych
do pokrycia potrzeb finansowych, między innymi
w następstwie zakończonej powodzeniem emisji akcji serii
U oraz zawarcia umowy ramowej wraz z pierwszym
zamówieniem w zakresie CDMO na usługi kontraktowe
z Novavax w zakresie programu szczepionki na COVID-19.
Ostatecznie, jak wspomniano wyżej, Zarząd uznał, iż
przeprowadzenie emisji na podstawie prospektu nie było
pożądane dla zapewnienia kontynuacji działalności Spółki
ani nie było niezbędne w celu pozyskania finansowania.
Na dzień sprawozdania finansowego Zarząd nie widzi
potrzeby pozyskania kapitału poprzez emisję akcji i tym
samym nie realizuje w tym obszarze żadnych działań.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
6
7
Oprócz działań opisanych powyżej, w ramach zapewnienia
finansowania dla działalności Spółki, w dniu 3 marca 2021 r.
Spółka zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. (PFR﴿
porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji
PFR do kwoty 40 000 tys. zł z przeznaczeniem
na zwiększenie mocy produkcyjnych Spółki, w szczególności
na potrzeby potencjalnej szerszej współpracy Spółki
z Novavax dotyczącej seryjnej produkcji antygenu
szczepionki na COVID-19. Intencją Spółki i PFR była
inwestycja PFR w formie oprocentowanej trzyletniej
pożyczki (lub emisji obligacji﴿ udzielonej Spółce
do kwoty 30 000 tys. zł oraz objęcia akcji Spółki
do kwoty 10 000 tys. zł. Intencja dotycząca objęcia akcji
została zrealizowana w ramach emisji akcji serii
U dokonanej na podstawie uchwały NWZ Spółki z dnia 23
lutego 2021 r. Natomiast zgodnie z porozumieniem
Inwestycja Dłużna PFR była warunkowana podpisaniem
przez Spółkę umowy produkcyjnej z Novavax przewidującej
określone przychody netto Spółki z tytułu realizacji umowy,
a dodatkowo Inwestycja Dłużna może zostać zrealizowana
pod warunkiem przygotowania i osiągnięcia przez strony
porozumienia co do warunków dokumentacji transakcyjnej
oraz ustanowienia lub złożenia wniosków o ustanowienie
potencjalnych zabezpieczeń. Strony nie podjęły jeszcze
ostatecznej decyzji w zakresie procedowania potencjalnego
finansowania dłużnego z limitem do kwoty 30 000 tys. zł.
Porozumienie z PFR, o którym mowa powyżej, nastąpiło w dniu,
kiedy Spółka zawarła z Novavax umowe ramowa, na podstawie,
której Spółka przy udziale Novavax podjęła działania związane
z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu
ówczesnego kandydata na szczepionkę na COVID-19
o roboczej nazwie NVX-CoV2373 dotyczącą przeprowadzenia
w zakładzie Spółki prób technicznych procesu w skali
komercyjnej. Spółka dokonała końcowego rozliczenia pierwszej
umowy potwierdzającej skuteczność transferu technologii.
W konsekwencji skutecznie przeprowadzonego procesu
transferu technologii, w dniu 8 października 2021 r. Spo łka
zawarła z Novavax umowe w przedmiocie komercyjnej
produkcji kontraktowej „Master Contract Manufacturing
Agreement”, na mocy której Spo łka rozpoczęła wytwarzanie
na skale komercyjna w standardzie GMP na rzecz Novavax
antygen szczepionki na COVID-19 pod nazwą Nuvaxovid.
Umowa z Novavax ma charakter bezwarunkowy, a jej zawarcie
i rozpoczęcie jej realizacji nie było uwarunkowane procedurą
rejestracyjną szczepionki Novavax na poszczególnych rynkach.
Umowa została zawarta na czas określony do końca 2025 r.,
z opcją jej przedłużenia. Łączna wartość Umowy w okresie jej
obowiązywania, została oszacowana na 372 mln USD tj. 1,46
mld zł według kursu średniego NBP z dnia 7 października 2021
r. (wartość Umowy została oszacowana po kursie USD z dnia
poprzedzającego dzień podpisania kontraktu oraz
przy teoretycznym założeniu przyszłej inflacji równej zero
w całym okresie trwania Umowy﴿. Umowa jest realizowana
i rozliczana w oparciu o wytworzone serie produktu,
po ustalonej w Umowie cenie jednostkowej za serię
denominowanej w USD (ceny jednostkowe podlegają indeksacji
w oparciu o przyszłą inflację﴿. W ramach Umowy strony ustaliły
wolumen i harmonogram produkcji dla każdego roku
w latach 2022-2025, na podstawie którego Mabion
wyprodukuje oczekiwaną przez Novavax liczbę serii produktu.
Harmonogram produkcji został ustalony dla całego okresu
trwania Umowy, przy czym strony mogą uzgodnić modyfikacje
w zakresie harmonogramu i wolumenu dostaw.
Możliwość zrealizowania ustalonego zakresu prac wynikających
z Umowy w przyszłych latach jest powiązana z dostępnymi
mocami produkcyjnymi Spółki, dlatego celem Zarządu będzie
rozbudowa mocy produkcyjnych na przełomie lat 2022 i 2023
i wyposażenie zakładu w nowe bioreaktory oraz aparaturę
towarzyszącą, co spowoduje, że Spółka będzie dysponować
czterema bioreaktorami w latach 2023-2025.
Zarząd Spółki ocenia, że w okresie pierwszych dwóch lat
produkcji komercyjnej objętej Umową, tj. w latach 2022-2023,
Spółka może zrealizować około 40% łącznej wartości Umowy,
a w kolejnych dwóch latach, m.in. w wyniku zwiększenia mocy
produkcyjnych, około 60% łącznej wartości Umowy.
Spółka do dnia bilansowego otrzymała płatności z tytułu
realizacji umowy stanowiące pierwszą część wynagrodzenia
w wysokości 530 tys. USD oraz zaliczkę na poczet zakupu
materiałów i surowców w wysokości 500 tys. USD. Do dnia
bilansowego zgodnie z wzajemnym porozumieniem
regulującym zakres kolejnych zadań Novavax dokonał wpłaty
zaliczki na poczet przyszłych dostaw materiałów i surowców
w kwocie 15 226 tys. USD stanowiących bazę surowcową
do przyszłej produkcji komercyjnej oraz dokonał kolejnych
płatności stanowiących częściową zapłatę z tytułu realizacji
umowy z dnia 3 marca 2021 r. oraz porozumienia co
do pokrycia nakładów w zakresie adaptacji zakładu
o dodatkową niezbędną aparaturę i urządzenia na kwotę
ogółem 1 830 tys. USD.
Po dniu bilansowym Spółka otrzymała kolejne płatności z tytułu
realizowanych umów w kwocie 5 371 tys. USD. Ogółem do dnia
publikacji sprawozdania finansowego otrzymane płatności
od Novavax stanowiły 23 457 tys. USD. Zarząd podkreśla, że
do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, Spółka jest nadal
w fazie początkowej produkcji komercyjnej i ilość
wyprodukowanych serii dla Novavax będzie systematycznie
wzrastać w kolejnych miesiącach.
Na lata 2022-2026, w obszarze produktów terapeutycznych
strategicznym celem Spółki niezmiennie pozostaje dalszy
rozwój, produkcja i sprzedaż leków stosowanych w terapii
najpoważniejszych chorób nowotworowych,
autoimmunologicznych, w tym chorób rzadkich, podczas gdy
w obszarze wytwarzania kontraktowego (CDMO﴿ strategicznym
celem Spółki stała się współpraca z amerykańską firmą
Novavax w obszarze rozwoju i produkcji nowych szczepionek
białkowych stosowanych w walce z pandemią COVID-19.
Dodatkowo, działalność w obszarze CDMO będzie rozwijana
w kolejnych latach a dynamika rozwoju będzie zależała
od dostępnych, nowych mocy produkcyjnych i badawczych,
które Spółka planuje rozbudować.
Z uwagi na powyższą transformację biznesową w Spółce, która
została zainicjowana w marcu 2021 r. oraz zwieńczona umową
z Novavax w październiku 2021 r. Zarząd Spółki obecnie jest
w trakcie opracowania nowej strategii biznesowej oraz strategii
finansowania działalności. Spółka ogłosi nową strategię, kiedy
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.