OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
dotyczące sprawozdań za rok 2021
Zarząd Spółki MABION S.A. oświadcza, że
a) wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe MABION S.A. za rok 2021 i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MABION
S.A. oraz jej wynik finansowy,
b) Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2021 zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji MABION S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Krzysztof Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
Adam Pietruszkiewicz
Członek Zarządu
Sławomir Jaros
Członek Zarządu
Grzegorz Grabowicz
Członek Zarządu