Strona 1 z 2
Ocena Rady Nadzorczej Mabion S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza Mabion S.A. przeanalizowała
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2021, dokonała oceny Sprawozdania
Finansowego za rok 2021 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania przygotowanym przez
audytora zewnętrznego - firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisaną na lisfirm audytorskich pod numerem 144.
Rada Nadzorcza Mabion S.A. oraz Komitet Audytu nadzorowali proces sporządzania ww. sprawozdań
Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących
mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada
Nadzorcza Mabion S.A. oraz Komitet Audytu odbyli spotkania i konsultacje z biegłym rewidentem
przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A. Rada Nadzorcza
Mabion S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane
ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła
uchybień w tym zakresie.
Rada Nadzorcza Mabion S.A. dokonała oceny:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku obejmującego:
i. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 237 tysięcy zł.
ii. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku,
wykazujący zysk netto w kwocie 1 903 tysięcy zł.
iii. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 46 312 tysięcy zł.
iv. Sprawozdanie ze zmian w kapitale asnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021
roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 130 701 tysięcy i wartość kapitału własnego na dzień
31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 313 tysięcy zł.
v. Informację dodatkową;
b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2021.
Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2021 jako prawidłowo
prezentujące sytuację bieżącą Spółki zgodnie z przyjętymi do sprawozdawczości Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(„MSSF”). W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wykorzystuje rozwinięte przez siebie technologie nie tylko
do rozwoju projektów własnych w postaci terapii celowanych, ale też do realizowania zleceń
komercyjnych dla partnerów. Doświadczenie Spółki w obszarze badawczo – rozwojowym, klinicznym i
regulacyjnym, jak i dostępne moce produkcyjne w standardzie GMP (Dobrej Praktyki Wytwarzania,
ang. Good Manufacturing Practice) umożliwiły jej realizacje zlecenia komercyjnego dla partnera, firmy
Novavax Inc., przy udziale w pracach nad rozwojem nowych, rekombinowanych szczepionek
białkowych związanych z profilaktyką infekcji COVID-19. W obszarze niniejszej profilaktyki strategiczne
Strona 2 z 2
znaczenie dla Mabion S.A. ma obecnie współpraca w zakresie produkcji szczepionki białkowej
stosowanej w walce z pandemią COVID-19.
Jeśli chodzi o projekty własne Spółki, to najbardziej zaawansowanym projektem jest MabionCD20,
proponowany lek biopodobny względem leków referencyjnych MabThera/Rituxan (Roche). Spółka, do
tej pory zrealizowała w projekcie większość prac (rozwój technologii, narzędzi analitycznych, badania
kliniczne fazy III, zwiększanie skali produkcji do skali komercyjnej wraz z walidacją). Do zrealizowania
pozostaje badanie pomostowe kliniczne na ograniczonej populacji pacjentów mające na celu
wykazanie równoważności leku wytwarzanego w skali komercyjnej z produktem wcześniej
testowanym w badaniu fazy III pochodzącym ze skali klinicznej, jak też badanie analityczne. Spółka
obecnie aktualizuje harmonogramy prac, tak aby układ działań w kontekście realizacji projektów
własnych i zleceń komercyjnych powodował optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz
realizowanych wyników finansowych, czego konsekwencją będzie optymalny układ przychodów w
horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym.
Podsumowując, Rada Nadzorcza Mabion S.A. oświadcza, w jej ocenie Sprawozdanie Zarządu
z działalności Mabion S.A. za rok 2021 i Sprawozdanie Finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
Józef Banach - ___________________________________
David John James - ___________________________________
Robert Koński - ___________________________________
Wojciech Wośko - ___________________________________
Sławomir Kościak - ___________________________________
Zofia Szewczuk - ___________________________________