MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
MABION S.A.
Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r.
Konstantynów Łódzki, 18 kwietnia 2023 r.
1
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
w tys. złotych, o ile nie wskazano inaczej Nota 2022 2021
Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek 9 - 20 811
Przychody ze sprzedaży 9 90 587 19 807
Przychody z zakupu materiałów 67 711 14 944
Przychody z tytułu leasingu 9 5 684 1 311
Przychody razem 163 982 56 873
Koszt własny sprzedaży 9 (29 914﴿ (6 043﴿
Koszt własny zakupionych materiałów (68 081﴿ (14 944﴿
Koszty razem (97 995﴿ (20 987﴿
Zysk brutto na sprzedaży 65 987 35 886
Koszty badań i rozwoju 10, 11 (15 115﴿ (13 604﴿
Koszty ogólnego zarządu 10 (28 663﴿ (29 980﴿
Pozostałe przychody operacyjne 12 7 588 1 372
Pozostałe koszty operacyjne 12 (1 582﴿ (3 506﴿
Zysk/(Strata﴿ na działalności operacyjnej 28 215 (9 832﴿
Przychody finansowe 13 287 948
Koszty finansowe 13 (6 462﴿ (1 371﴿
Zysk/(Strata﴿ brutto 22 040 (10 255﴿
Podatek dochodowy 14 (1 152﴿ (12 158﴿
ZYSK/(STRATA﴿ NETTO 23 192 1 903
Inne całkowite dochody - -
CAŁKOWITE DOCHODY RAZEM 23 192 1 903
Podstawowy i rozwodniony zysk/strata na 1 akcję (w zł na 1 akcję﴿ 33 1,43 0,12
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 52 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
2
w tys. złotych Nota 31 grudnia 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
Wartości niematerialne 15 741 811
Rzeczowe aktywa trwałe 15 89 720 88 672
Należności długoterminowe 220 206
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 14 13 310 12 158
Razem aktywa trwałe 103 991 101 847
Zapasy 16 8 477 8 445
Należności handlowe 17 7 746 12 461
Pozostałe należności 17 6 522 6 263
Rozliczenia międzyokresowe czynne 18 5 801 6 514
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 53 638 48 707
Razem aktywa obrotowe 82 184 82 390
SUMA AKTYWÓW 186 175 184 237
Kapitał zakładowy 20 1 616 1 616
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 20 237 443 237 443
Pozostałe kapitały rezerwowe - 731
Skumulowane straty 20 (162 552﴿ (186 477﴿
Razem kapitał własny 76 507 53 313
Przychody przyszłych okresów z tyt. dotacji 21 31 172 32 159
Kredyty i pożyczki 24 377 202
Zobowiązania handlowe 27 - 434
Leasing 26 3 816 1 992
Razem zobowiązania długoterminowe 35 365 34 787
Zwrotne zaliczki na poczet praw do dystrybucji 23 1 824 1 790
Zobowiązania handlowe 27 12 812 23 242
Pozostałe zobowiązania 27 3 250 2 123
Rezerwy 27 3 349 3 896
Kredyty i pożyczki 24 136 15 250
Przychody przyszłych okresów z tyt. dotacji 21 228 806
Przychody przyszłych okresów pozostałe 21 69 -
Zobowiązania z tytułu realizacji umów 22 49 684 46 110
Przedpłaty z tytułu leasingu 22 1 105 955
Leasing 26 1 846 1 965
Razem zobowiązania krótkoterminowe 74 303 96 137
RAZEM ZOBOWIĄZANIA 109 668 130 924
SUMA PASYWÓW 186 175 184 237
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 52 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
3
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. złotych Nota 2022 2021
Zysk /(Strata﴿ netto 23 192 1 903
Korekty o pozycje:
Amortyzacja 15 8 977 8 846
Przychody z tytułu odsetek 13 (156﴿ (40﴿
Koszty z tytułu odsetek 13 1 566 921
Przychody z tytułu dotacji 21 (811﴿ (1 259﴿
Zysk/(Strata﴿ z działalności inwestycyjnej 12 (142﴿ (13﴿
Koszty programu motywacyjnego opartego na akcjach 10 2 35
Wycena płatności leasingu (655﴿ (450﴿
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań:
Zmiana stanu zapasów 16 (32﴿ (2 469﴿
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności 17 4 456 (16 083﴿
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 18 (438﴿ (17 909﴿
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań 27 4 022 33 087
Zmiana stanu zwrotnych zaliczek na poczet praw dystrybucji 23 34 (42 287﴿
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych 1 051 2 975
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (2 225﴿ -
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 38 841 (32 743﴿
Wpływy z dotacji 21 1 540 897
Odsetki otrzymane 156 40
Odsetki zapłacone (1 698﴿ (1 104﴿
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 839 (32 910﴿
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 667 332
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (16 731﴿ (31 615﴿
Wpływy z dotacji - -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 064﴿ (31 283﴿
Wpływy z emisji akcji - 117 480
Koszty emisji akcji - (4 917﴿
Wpływy z pożyczek - 3 500
Spłata pożyczek 25 (15 464﴿ (3 158﴿
Spłata części kapitałowej leasingu (2 380﴿ (2 400﴿
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 844﴿ 110 505
Zwiększenie/(zmniejszenie﴿ netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 931 46 312
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu 48 707 2 395
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - -
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 53 638 48 707
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 52 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
4
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Noty objaśniające przedstawione na stronach od 5 do 52 stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.
w tys. złotych Nota
Kapitał
zakładowy
Kapitał
akcyjny
wyemitowany
ale nie za re je -
stro wa ny
Nadwyżka
ze sprzedaży
akcji powyżej
wartości
nominalnej
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Skumulowane
straty
Razem
kapitał
własny
Na dzień 1 stycznia 2021 r. 20 1 373 - 108 923 696 (188 380﴿ (77 388﴿
Strata netto / całkowite dochody ogółem - - - - 1 903 1 903
Transakcje z akcjonariuszami:
Emisja akcji serii U 243 - 133 437 - - 133 680
Koszty emisji akcji serii U - - (4 917﴿ - - (4 917﴿
Wycena programu motywacyjnego
opartego na akcjach
20 - - - 35 - 35
Na dzień 31 grudnia 2021 r. 20 1 616 - 237 443 731 (186 477﴿ 53 313
Na dzień 1 stycznia 2022 r. 20 1 616 - 237 443 731 (186 477﴿ 53 313
Strata netto / całkowite dochody
ogółem
- - - - 23 192 23 192
Transakcje z akcjonariuszami:
Emisja akcji serii U - - - - - -
Koszty emisji akcji serii U - - - - - -
Wycena programu motywacyjnego
opartego na akcjach
- - - 2 - 2
Zamknięcie programu motywacyjnego
opartego na akcjach
- - - (733﴿ 733 -
Na dzień 31 grudnia 2022 r. 20 1 616 - 237 443 - (162 552﴿ 76 507
5
1. Spółka
Mabion S.A. (Mabion lub Spółka﴿ powstała 30 maja 2007 r., jako
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Forma prawna Spółki
uległa zmianie w dniu 29 października 2009 r. w wyniku
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem Rzeczpospolitej
Polskiej. Obecnie Mabion jest wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000340462. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej
NIP 7752561383 oraz numer identyfikacji statystycznej
REGON 100343056. Siedzibą Spółki jest Konstantynów Łódzki,
ul. gen. Mariana Langiewicza 60.
Akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie.
Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną, która została
utworzona w celu rozwijania, wytwarzania oraz wprowadzania
na rynek leków biologicznych w postaci białek rekombinowanych.
Od momentu powstania Spółka koncentrowała się na rozwoju
własnych produktów, przede wszystkim na rozwoju procesu
uzyskiwania przeciwciała monoklonalnego MabionCD20, który
był lekiem kandydackim biopodobnym do MabThera/Rituxan®,
ale wykonywała również projekty na zlecenie klienta (m. in. projekt
związany z rozwojem procesu uzyskiwania analogów insulin
do stosowania u ludzi, insuliny kociej czy leku biopodobnego
do ranizimumab﴿.
Od roku 2021 Spółka wykorzystuje rozwinięte przez siebie
technologie także do realizowania zleceń komercyjnych dla
partnerów w zakresie wytwarzania, analityki i rozwoju
biofarmaceutyków (ang. Contract Development and
Manufacturing Organization, CDMO﴿. Doświadczenie Spółki
w obszarze rozwojowym, analitycznym oraz regulacyjnym
umożliwiło realizację zlecenia komercyjnego dla firmy Novavax Inc.
(„Novavax”﴿ w zakresie transferu metod analitycznych i procesu
wytwarzania antygenu szczepionkowego w postaci białka
rekombinowanego, stanowiącego substancję czynną szczepionki
przeciwko infekcjom SARS-CoV-2. Sukces prac związanych
z transferem technologii, jak też dostępne moce produkcyjne
w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good
Manufacturing Practice﴿ umożliwiły Spółce podpisanie
i rozpoczęcie realizacji kolejnej umowy z Novavax – umowy
na kontraktowe, komercyjne wytwarzanie i analitykę antygenu
szczepionkowego Nuvaxovid® („Umowa produkcyjna”, „MCMA”,
ang. Master Contract Manufacturing Agreement﴿. Umowa
przewiduje obecnie współpracę stron do końca 2026 roku.
W dniu 18 kwietnia 2023 roku (zdarzenie po dniu bilansowym﴿
Spółka opublikowała raport bieżący mówiący o przyjęciu nowej
strategii na lata 2023-2027. Do decyzji o transformacji Spółki
z profilu produktowego (rozwój własnych produktów﴿ w kierunku
usługowego (usługi kontraktowe – CDMO﴿, doprowadziła
gruntowna analiza kompetencji i zasobów Mabion, w połączeniu
z analizą trendów rynkowych i kompetencji innych CDMO.
Transformacja pozwoli m.in. na dywersyfikację przychodów,
ograniczenie ryzyka płynności oraz uelastycznienie procesu
inwestycyjnego. Informacje w zakresie planów strategicznym
Spółka ujawniła w sprawozdaniu z działalności w sekcji 1.1
Podstawowe informacje o Spółce, sekcji 2.2 Przedmiot
działalności Spółki – oferowane produkty i usługi, 2.5 Otoczenie
rynkowe, 3.10 Ocena zarządzania zasobami finansowymi,
4.1 Strategia rozwoju Mabion S.A. i jej realizacja w roku obrotowym,
4.2 Perspektywy rozwoju Spółki, 4.4 Czynniki istotne dla rozwoju
oraz 4.5 Czynniki ryzyka i zagrożeń.
2. Podstawa sporządzenia
Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r. zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF﴿
na dzień sprawozdawczy.
Najważniejsze zasady rachunkowości, które zostały zastosowane
w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione
w nocie 4. Te same zasady były zastosowane we wszystkich
latach obrotowych, chyba że zostało to wyraźnie stwierdzone
inaczej. Wpływ nowych lub zmienionych standardów
i interpretacji, które zostały wydane, ale Spółka nie zdecydowała
się na wcześniejsze zastosowanie oraz tych, które obowiązują
od 1 stycznia 2022 r., został przedstawiony w nocie 5.
Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. zostało sporządzone
zgodnie z zasadą kontynuacji działalności (dalsze informacje
odnośnie założeń, co do zdolności Spółki do kontynuowania
działalności zamieszczono w nocie 3﴿.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą
kosztu historycznego.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji dnia
18 kwietnia 2023 roku przez Organ Zatwierdzający.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF
wymaga zastosowania pewnych istotnych z punktu widzenia
rachunkowego oszacowań. Wymaga to również od kierownictwa
dokonania subiektywnego osądu w kwestii zastosowania zasad
rachunkowości przyjętych przez Spółkę. Istotne oszacowania
księgowe i osądy kierownictwa zostały przedstawione w nocie 6.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
INFORMACJA DODATKOWA
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Mabion S.A.
zawiera:
> sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia
2022 r. oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022 r.:
> sprawozdanie z całkowitych dochodów,
> sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
> sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
> informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objaśniające.
3. Zasada kontynuacji działalności
Spółka w bieżącym okresie sprawozdawczym koncentrowała się
na działalności operacyjnej polegającej głównie na realizacji
podpisanej z Novavax Inc. umowy MCMA w zakresie produkcji
kontraktowej na zlecenie, na mocy której wytwarzała lub
świadczyła gotowość do wytwarzania w standardzie GMP
na rzecz Novavax antygen szczepionki na COVID-19 pod nazwą
Nuvaxovid®. W ramach przedmiotowej umowy Spółka
świadczyła również inne usługi jako podmiot CDMO w tym
usługi komplementarne do wytwarzania na rzecz Novavax
w ramach podpisywanych umów cząstkowych SOW
(ang. Statement of Work﴿.
Umowa MCMA (wraz z późniejszymi zmianami, w tym aneksem
z dnia 22 września 2022 roku﴿ została zawarta na czas określony
do końca 2026 roku wraz z zagwarantowanym okresem
bezwarunkowego zobowiązania kontrahenta do uznania
świadczenia do drugiego kwartału 2024 roku.
Przyjęty w umowie okres bezwarunkowego zobowiązania do uznania
świadczenia gwarantuje Spółce otrzymywanie wynagrodzenia
za wytworzone serie produktu lub wynagrodzenie za gotowość
do wytwarzania produktu.
Wynagrodzenie za wytworzone serie produktu wynika z kontraktu
i jest pomniejszone o wartość materiałów wykorzystywanych
do produkcji danej serii. Wysokość opłaty za udostępnione moce
produkcyjne jest ekwiwalentem ceny jednostkowej za wytworzoną
serię, skorygowaną o wartość materiałów do produkcji.
Z uwzględnieniem przedpłat i innych wyjątków wskazanych
w harmonogramie do umowy, opłaty za udostępnione moce
produkcyjne będą płatne w regularnych cyklach – miesięcznie.
Począwszy od stycznia 2023 w zakresie ustalonej ceny jednostkowej
za serię oraz za udostępnione moce produkcyjne Spółce
przysługuje prawo do corocznej indeksacji do końca trwania
umowy.
Spółka w 2022 roku otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy
w wysokości 37 086 tys. USD. Po dniu bilansowym Spółka
otrzymała kolejne płatności z tytułu realizowanych umów
w kwocie 8 818 tys. USD oraz 25 tys. EUR. Ogółem od początku
współpracy z Novavax do dnia publikacji sprawozdania
finansowego otrzymane płatności od Novavax wynosiły
63 990 tys. USD i 25 tys. EUR. Na dzień 31.03.2023 saldo środków
pieniężnych wynosi 69 465 tys. zł.
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego nie występują
przeterminowane należności z tytułu realizacji płatności ze
strony Novavax.
Po dniu bilansowym, 28 lutego 2023 roku tj. w dniu publikacji
sprawozdania rocznego za 2022 rok, kluczowy kontrahent
Spółki, Novavax wyraził wątpliwości co do swojej zdolności
do kontynuacji działalności. Novavax poinformował, że istnieje
znaczna niepewność co do spodziewanego poziomu przychodów
w 2023 r., możliwości realizacji finansowania przez rząd USA oraz
oczekującego do rozstrzygnięcia arbitrażu z kontrahentem Gavi.
Jednocześnie kontrahent Spółki podkreślił, iż prognoza
przepływów pieniężnych wskazuje, że Novavax ma wystarczający
kapitał na sfinansowanie działalności w 2023 roku. Obowiązujący
Spółkę kontrakt z Novavax jest zagwarantowany do drugiego
kwartału 2024 roku i bez względu na realizację zamówień
w postaci zleceń produkcyjnych Spółka otrzymuje płatności
z tytułu zagwarantowania mocy produkcyjnych. Na dzień
publikacji sprawozdań finansowych nie występują zaległości
z tytułu realizacji kontraktu a znacząca część kontraktu z tytułu
świadczonych usług została przedpłacona. 
Zgodnie z przyjętą strategią Spółki na lata 2023-2027, Zarząd
zamierza dokonać transformacji Spółki w pełni zintegrowaną
firmę o profilu CDMO w latach 2023-2024, przy czym dynamika
rozwoju będzie głównie zależała od dostępnych, nowych mocy
produkcyjnych i badawczych, które Spółka planuje rozbudować
oraz od pozyskania nowych klientów i podpisania nowych
kontraktów.
Po dniu bilansowym w dniu 6 lutego 2023 r. Spółka zawarła
z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR﴿ umowę
kredytu na kwotę 15 mln USD. Kredyt został udzielony przez
EBOR w celu sfinansowania rozbudowy i modernizacji zakładu
Emitenta zlokalizowanego w Konstantynowie Łódzkim w celu
wsparcia realizacji komercyjnej produkcji kontraktowej
realizowanej na podstawie umowy z Novavax oraz realizacji
innych potencjalnych projektów CDMO. Celem wykorzystania
kredytu będzie w szczególności sfinansowanie rozbudowy
i modernizacji obecnego zakładu Spółki oraz rozbudowa
infrastruktury z obszaru IT.
Spółka planuje finansować swoją działalność operacyjną
i inwestycyjną wpływami ze źródeł takich jak: realizacja
kontraktów i zleceń w obszarze podstawowej działalności Spółki,
tj. CDMO, finansowania dłużnego, grantów, dotacji, środków
celowych na realizację nowych projektów.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka posiada
listy wspierające od kluczowych akcjonariuszy (Twiti Investments
Limited, Glatton Sp. z o. o., Polfarmex S.A.﴿, z treści których
wynika, iż wyrażają oni wolę i możliwość kontynuowania
finansowego wsparcia w zakresie bieżącej działalności operacyjnej
Spółki w najbliższej przyszłości obejmującej okres co najmniej
kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego
sprawozdania finansowego w przypadku gdyby sytuacja
finansowa Spółki tego wymagała, co według obecnej wiedzy
Zarządu nie będzie wymagane.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
6
7
Po przeprowadzonej analizie nie stwierdzono istotnych
przesłanek co do istnienia znaczącej niepewności, która może
budzić wątpliwości, co do zdolności Spółki do kontynuacji
działalności.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z zasadą kontynuacji działalności, która przewiduje, że Spółka
będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć
przyszłości, nie krótszej niż 12 miesięcy od daty sporządzenia
sprawozdania finansowego. W związku z tym do sprawozdania
finansowego nie wprowadzono korekt, które mogłyby być
konieczne, gdyby założenie kontynuacji działalności nie było
zasadne.
4. Najważniejsze zasady rachunkowości
a﴿ Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji jest polski
złoty. Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach
złotych, w zaokrągleniu do pełnych tysięcy, o ile nie wskazano
inaczej.
b﴿ Transakcje i salda w walutach obcych
Transakcje wyrażone w walutach obcych zostały ujęte na datę
transakcji w złotych przy zastosowaniu kursu wymiany
obowiązującego na tą datę. Aktywa i zobowiązania pieniężne
w walutach obcych zostały przeliczone na polski złoty na koniec
okresu sprawozdawczego przy zastosowaniu kursu wymiany
danej waluty na tą datę określonego przez Narodowy Bank
Polski (NBP﴿.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe z rozliczenia transakcji
w walutach obcych, a także wynikające z okresowego
przeliczenia aktywów i zobowiązań pieniężnych ujmuje się
w wyniku finansowym.
Walutowe pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu
historycznego są przeliczane na polski złoty z zastosowaniem
kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia
początkowego ujęcia danej pozycji.
c﴿ Ujmowanie przychodów
Przychody z umów z klientami Spółka ujmuje w kwocie
wynagrodzenia, które jest oczekiwane do uzyskania w zamian
za wykonanie przyrzeczonego zakresu usług lub dostarczenie
określonych dóbr. Głównymi źródłami przychodów Spółki są
przychody z produkcji substancji czynnych produktów
leczniczych realizowanych na zlecenie w formule CDMO.
Spółka stosuje MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” do
wszystkich umów z klientami, z wyjątkiem umów leasingowych
objętych zakresem MSSF 16 „Leasing”, instrumentów finansowych
i innych praw lub zobowiązań umownych objętych zakresem
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.
Podstawową zasadą określoną w MSSF 15 i stosowaną przez Spółkę
jest ujmowanie przychodów w momencie transferu dóbr i usług
do klienta, w wartości odzwierciedlającej cenę oczekiwaną przez
Spółkę, należną jej w zamian za przekazanie tych dóbr i usług.
MSSF 15 nakazuje, aby wszystkie umowy sprzedaży były
rozpoznawane przy wykorzystaniu tzw. modelu pięciu kroków,
obejmującego następujące etapy:
> identyfikacja umowy z klientem
> identyfikacja zobowiązania do wykonania świadczenia
w ramach umowy z klientem
> określenie ceny transakcji
> alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań
do wykonania świadczenia
> ujęcie przychodów w momencie realizacji zobowiązania
wynikającego z umowy.
Identyfikacja umowy z klientem
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione
są wszystkie następujące kryteria:
> została zawarta umowa (w formie pisemnej, ustnej lub
zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami handlowymi﴿,
a jej strony są zobowiązane do wykonania swoich
obowiązków
> Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron
dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane
> Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności
za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane
> umowa ma treść ekonomiczną oraz
> jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie,
które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi,
które zostaną przekazane klientowi. Oceniając, czy
otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopodobne,
Spółka uwzględnia zdolność i zamiar zapłaty kwoty
wynagrodzenia przez klienta w odpowiednim terminie.
Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia
W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr lub
usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje jako
zobowiązanie do wykonania świadczenia każde przyrzeczenie
do przekazania na rzecz klienta dobra lub usługi (lub pakietu
dóbr lub usług﴿, które można wyodrębnić lub grupy odrębnych
dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku
których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.
Usługi przyrzeczone klientowi są odrębne, jeżeli spełnione są
obydwa następujące warunki:
> klient może odnosić z nich korzyści bezpośrednio albo
poprzez powiązanie z innymi zasobami, które są dla niego
łatwo dostępne, oraz
> zobowiązanie Spółki do wykonania usługi na rzecz klienta
można zidentyfikować jako odrębne w stosunku do innych
zobowiązań określonych w umowie.
Istotną częścią działalności Spółki jest produkcja substancji
czynnych produktów leczniczych realizowanych na zlecenie
w formule CDMO. Umowy tego typu mogą obejmować różne
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
przyrzeczone świadczenia, tzn. rozwój, produkcję, analitykę
i sprzedaż wyprodukowanych substancji, udostępnienie mocy
wytwórczych maszyn i urządzeń i/lub dostosowanie zakładu
do potrzeb podmiotu zlecającego (transfer technologii﴿, usługi
konsultacyjne. W zależności od charakteru umowy oraz powiązań
pomiędzy ww. komponentami, Spółka może identyfikować jedno
lub kilka zobowiązań do wykonania świadczenia. W szczególności
jedno zobowiązanie do wykonania świadczenia może być
zidentyfikowane, gdy różne rodzaje świadczonych usług
i dostarczanych dóbr służą realizacji jednego celu
(np. wyprodukowania substancji czynnej na rzecz podmiotu
trzeciego﴿ tj. występuje znacząca usługa integracji wszystkich
przyrzeczonych dóbr/usług w celu wyprodukowania substancji
czynnej na rzecz klienta. Ponadto, jeżeli spełnione są kryteria
wskazane w punkcie s﴿ poniżej wówczas z umowy wyodrębnia
się element leasingowy.
Ustalenie ceny transakcyjnej
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki
umowy oraz zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna
to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniami Spółki
– będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych
dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych
w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków
od sprzedaży﴿. Wynagrodzenie określone w umowie z klientem
może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje
kwot. Kwota wynagrodzenia ustalona w obowiązującej umowie
za wyprodukowaną jednostkę produkcyjną jest ustalona
na poziomie stałym i może podlegać indeksacji na zasadach
ustalonych pomiędzy stronami.
Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania
świadczenia
Jeżeli umowa zawiera oprócz komponentu nie-leasingowego
również komponent leasingowy to w pierwszej kolejności
dokonuje się alokacji całości wynagrodzenia pomiędzy
komponentem nie-leasingowym oraz komponentem leasingowym
na bazie relatywnych cen jednostkowych. W odniesieniu do
wynagrodzenia alokowanego do komponentu nie-leasingowego,
Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania
do wykonania świadczenia (lub do odrębnego dobra lub odrębnej
usługi﴿ w kwocie, która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia,
które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki – przysługuje jej w zamian
za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług klientowi. Alokacji
dokonuje się na bazie relatywnych jednostkowych cen sprzedaży.
Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia
Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie
spełniania﴿ zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez
przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi.
Zobowiązania mogą być spełniane w miarę upływu czasu lub
w określonym momencie.
Przekazanie kontroli w miarę upływu czasu
W przypadku produkcji substancji czynnych produktów leczniczych
realizowanej na zlecenie w formule CDMO, Spółka wykonuje
przyrzeczony w umowie zakres usługi produkcyjnej i usług
w miarę upływu czasu na jaki zawarto kontrakt CDMO. Przychody
z usług produkcyjnych ujmowane są w czasie odpowiednio
do postępu w realizacji zobowiązania do wykonania świadczenia.
W przypadku produkcji na zlecenie, Spółka ujmuje przychody
metodą pomiaru postępów, opartą na nakładach, która zdaniem
Spółki najlepiej odzwierciedla wyniki jednostki w zakresie
wypełniania zidentyfikowanego zobowiązania do wykonania
świadczenia. Kwota wynagrodzenia alokowana do tego obowiązku
świadczenia ujmowana jest jako przychód odpowiednio
do kosztowego zaawansowania wykonania świadczenia.
Przychód oparty jest wyłącznie na kosztach bezpośrednio
związanych z wykonaniem zobowiązania i nie uwzględnia
kosztów ogólnych, ewentualnych nieefektywności,
ponadnormatywnego zużycia, itp. Z uwagi na fakt, iż cykl
produkcyjny i stopień ponoszenia kosztów (w szczególności,
jeżeli jednym z kosztów są istotne dobra nabywane od stron
trzecich na cele realizacji kontraktu﴿ realizacji zobowiązań
umownych nie muszą być proporcjonalne do stopnia spełnienia
zobowiązania, to w przypadku ponoszenia kosztów, którym nie
towarzyszy jeszcze spełnienie obowiązku świadczenia przychody
ujmowane są jedynie do wysokości poniesionych kosztów.
Przekazanie kontroli w określonym momencie
Jeżeli zobowiązanie do wykonania świadczenia nie jest spełniane
w czasie, wówczas jest ono kwalifikowane jako spełnione
w określonym momencie i w tym momencie ujmowany jest
przychód. W celu określenia momentu spełnienia zobowiązania
i ujęcia przychodu uwzględniane są wymogi dotyczące przeniesienia
na klienta kontroli nad przyrzeczonym składnikiem aktywów.
Przychody z usług produkcji substancji czynnych produktów
leczniczych na zlecenie ujmowane są w czasie odpowiednio
do postępu w realizacji zobowiązania do wykonania świadczenia.
Spółka wybrała metodę pomiaru postępów, opartą na nakładach,
uznając, iż najlepiej przedstawia ona wyniki jednostki w zakresie
wypełniania zobowiązania do wykonania świadczenia.
Metoda pomiaru postępów prac oparta na nakładach,
odzwierciedla dotychczas zrealizowane wyniki jednostki
w stosunku do całkowitego spełnienia zobowiązania
do wykonania świadczenia. W zastosowanej metodzie opartej
na nakładach, jednostka wyłącza skutki wszelkich nakładów,
które zgodnie z celem pomiaru postępów, nie odzwierciedlają
wyników jednostki w zakresie przekazywania kontroli nad towarami
lub usługami klientowi. Korekta miary postępu jest realizowana,
jeżeli poniesiony koszt nie jest proporcjonalny do postępów
jednostki w wypełnianiu zobowiązania do wykonania świadczenia.
Spółka na dzień bilansowy dokonuje analizy czy w przypadku
wcześniejszego rozwiązania umowy z przyczyn innych niż
niespełnienie świadczenia, ma prawo do uzyskania zapłaty,
rekompensującej Spółce co najmniej dotychczasowe wykonanie
zobowiązania z kontraktu.
Spółka ujmuje przychody w kwocie równej poniesionemu
kosztowi na nabycie dóbr wykorzystanych do spełnienia
zobowiązania do wykonania świadczenia, jeżeli jednostka
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
8
9
spodziewa się w momencie zawarcia umowy, że spełnione
zostaną wszystkie następujące warunki:
﴾a﴿ dobro nie jest odrębne;
﴾b﴿ oczekuje się, że klient uzyska kontrolę nad danym
składnikiem dóbr znacząco wcześniej niż w momencie
otrzymania usług związanych z dobrem;
﴾c﴿ koszt nabytego dobra jest znaczący w stosunku
do całkowitych oczekiwanych kosztów całkowitego
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia;
﴾d﴿ jednostka nabywa dobro od osoby trzeciej i nie jest znacząco
zaangażowana w projektowanie i wytwarzanie tego dobra.
Obowiązująca umowa przewiduje szczegółowe warunki
płatności uzależnione od etapu realizacji produkcji i dostawy
poszczególnych szarż produkcyjnych według stałej ceny
za szarżę produkcyjną z indeksacją ceny wyrażonej w dolarze
amerykańskim. Umowa reguluje finansowanie kapitału
obrotowego w zakresie produkcji poszczególnych szarż
produkcyjnych w postaci prefinansowania zakupu surowców
niezbędnych do realizacji produkcji w perspektywie kolejnych
kampanii produkcyjnych w okresie nie krótszym niż kolejne 12
miesięcy w kwocie ustalonej przez strony.
Moment ujęcia przychodu dla zaliczek na poczet praw
do dystrybucji
Otrzymywane w poprzednich okresach sprawozdawczych zaliczki
na poczet praw do dystrybucji rozwijanych leków biopodobnych
zgodnie z obowiązującymi umowami w bezzwrotnej części
stanowią element łącznej ceny transakcyjnej, która podlegać
będzie alokacji do wyodrębnionych w umowie obowiązków
świadczenia i stanowić będzie przychód odpowiednio
do wypełnienia obowiązków świadczenia.
Kwoty bezzwrotnych zaliczek nie stanowią przychodów Spółki,
dopóki nie rozpocznie się realizacja sprzedaży komercyjnej
za pośrednictwem dystrybutora będącego partnerem
dystrybucyjnym, posiadającego wyłączną licencję na danym
terytorium. Zgodnie z obowiązującymi umowami wstępnie
wyodrębniono dwa obowiązki do wykonania świadczenia
tj. licencję na używanie własności intelektualnej (prawa do leku
uwzględniającego dystrybucję na danym terytorium﴿ oraz usługi
produkcyjne. Łączna cena transakcyjna wynikająca z umowy jest
alokowana do wyżej wskazanych dwóch obowiązków świadczeń
na bazie relatywnych odrębnych cen sprzedaży tych świadczeń.
Cena transakcyjna może zawierać zarówno elementy stałe jak
i zmienne (w tym płatności licencyjne bazujące na wielkości
sprzedaży leku﴿. Cena transakcyjna alokowana do usług
produkcyjnych jest ujmowana jako przychód w momencie
wykonania usługi dostawy do dystrybutora leku posiadającego
odpowiednie dopuszczenie do obrotu na danym rynku. Licencja
na używanie własności intelektualnej spełnia kryteria do ujmowania
przychodu w punkcie czasu.
Otrzymane zaliczki na poczet praw do dystrybucji w bezzwrotnej
części po zakończeniu umowy potwierdzającej spełnienie
świadczenia przed rozpoczęciem sprzedaży komercyjnej
stanowią w całości przychody w punkcie czasu.
Zmiana szacunków przy rozpoznawaniu przychodów
Spółka osiąga przychody z tytułu długoterminowego kontraktu
produkcji i sprzedaży substancji czynnej realizowanego w formule
CDMO. Przychody z tytułu realizacji tego kontraktu rozliczane są
na przestrzeni czasu, metodą opartą o poniesione nakłady.
Koszty zrealizowane oraz szacunki kosztów spodziewanych
związane z produkcją oraz szacowana wielkość przychodów
mogą podlegać zmianom w czasie. Wycena bilansowa aktywów
związanych z realizacją kontraktu oraz oczekiwana wielkość
przychodów i kosztów realizacji ustalana jest na bazie szacunków
Zarządu Spółki podlegających regularnej weryfikacji.
Cena transakcyjna, jaką Spółka może osiągnąć z realizacji
kontraktu zawiera elementy zmienne wynikające między innymi
ze spodziewanego poziomu zobowiązania do odebrania
świadczenia, które nie jest zagwarantowane dla całego okresu
trwania kontraktu.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka dokonała weryfikacji przyjętych
szacunków, w tym szacunków uwzględniających spodziewaną
wartość przychodów z tytułu realizacji przyrzeczonego świadczenia
oraz spodziewanych przyszłych kosztów niezbędnych do poniesienia
w celu realizacji tego świadczenia oraz innych warunków
wpływających na prawidłowe oszacowanie przychodów.
Weryfikacja szacunków przeprowadzona na dzień bilansowy
uwzględniała spodziewane przez Spółkę potencjalne skutki
związane z obecną sytuacja pandemiczną SARS CoV-2 w skali
globalnej, zapotrzebowania na szczepionki oraz warunki aneksu
do kontraktu podpisanego w dniu 22 września 2022 r.
Model rozpoznania przychodów oparto na należnych przychodach
wynikających z ustalonego przez Spółkę i Novavax harmonogramu,
według którego Spółka otrzymywać będzie wynagrodzenie
za wytworzone serie substancji czynnej lub wynagrodzenie
za gotowość do wytwarzania tej substancji w oparciu
o zagwarantowane przez Spółkę moce produkcyjne.
Aneks z dnia 22 września 2022 roku nie wprowadził zmian
do przedmiotu Umowy, jednak zmienił mechanikę kalkulacji
ceny oraz okres obowiązywania Umowy. W pierwotnej umowie
wynagrodzenie dla Mabion było określone w zależności
od wyprodukowanych szarż zgodnie ze zleceniem, a wynagrodzenie
było należne Spółce bez względu na to, czy wyprodukowane
dobra zostały odebrane. Podpisany aneks wprowadził minimalne
gwarantowane wynagrodzenie w okresie do 2 kwartału 2024 roku,
niezależne od wystąpienia produkcji (tzw. slot fee﴿, jednocześnie
zgodnie z aneksem nie występuje w okresie obligatoryjnym
świadczenia usług opcja kroczącego budżetu „gwarantowanych”
zleceń. Cena transakcyjna za wytworzone serie substancji czynnej
nie uległa zmianie w stosunku do tej ustalonej w umowie z dnia
8 października 2021 r., jednakże w aneksie ustalono nową cenę
transakcyjną za gotowość do wytwarzania substancji,
w wysokości równej cenie za wytworzoną serię, skorygowanej
o ustaloną wcześniej średnią wartość materiałów do produkcji
danej serii.
W efekcie, teoretyczna kwota łącznych przychodów wynikających
z kontraktu, przy analogicznych założeniach, w ramach umowy
z Novavax przed i po podpisaniu aneksu, liczona dla okresu
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
od 22 września 2022 r. do 2 kwartału 2024 roku, uległa zmianie.
Ponieważ Spółka jest w stanie wyodrębnić liczbę szarż substancji
czynnej wyprodukowanych do dnia podpisania aneksu i oddzielić
je od szarż wyprodukowanych (lub planowanych do wyprodukowania﴿
po tym dniu, zgodnie z MSSF 15 aneks podpisany 22 września
2022 roku został ujęty tak, jak gdyby na dzień jego podpisania
doszło do rozwiązania dotychczasowej umowy i do zawarcia
nowej. Na dzień bilansowy Spółka dokonała szacunków
w modelu rozliczenia przychodów w oparciu o wartość kontraktu
odpowiadającą sumie przychodów zagwarantowanych w okresie
do drugiego kwartału 2024 r. (tzw. performance obligation﴿.
Zmiany wprowadzone aneksem nie zmieniają przy tym
warunków do uznania zobowiązania do wykonania świadczenia
wynikającego z Umowy za spełniane w czasie. W związku z tym
przychody realizowane przez Spółkę na podstawie Aneksu są
w dalszym ciągu rozpoznawane w miarę upływu czasu,
proporcjonalnie do stopnia spełnienia zobowiązania
do wykonania świadczenia (stopnia zaawansowania prac﴿,
metodą opartą na nakładach, w tym kosztów utrzymania
zdolności produkcyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka dokonała również weryfikacji
wysokości spodziewanych kosztów zmiennych – na podstawie
doświadczeń z dotychczas wyprodukowanych serii substancji
czynnej oraz weryfikacji prognozowanych kosztów stałych
z zachowaniem zasady posiadania pełnej zdolności produkcyjnej,
zgodnie z zakładanym planem produkcji określonym aneksem
zawartym w dniu 22 września 2022 roku. Założona kalkulacja
uwzględnia również planowaną w uzgodnieniu z Novavax
modernizację zakładu i związany z tym konieczny przestój
w świadczeniu usług.
Przyjęte zasady w zakresie rozpoznawania przychodów są
stosowane konsekwentnie, zmianie uległy jedynie szacunki
z nimi związane.
d﴿ Dotacje
Spółka otrzymuje pomoc finansową jako dotacje na rozwój
i produkcję leków. Dotacje są otrzymywane w postaci środków
pieniężnych przekazywanych w zamian za spełnienie, w przeszłości
i w przyszłości, pewnych warunków dotyczących działalności
operacyjnej Spółki. Przychody z tytułu dotacji wykazuje się, gdy
Spółka ma wystarczającą pewność, że będzie w stanie spełnić
warunki korzystania z dotacji i że je otrzyma.
W przypadku niespełnienia warunków środki pieniężne uzyskane
od organów rządowych wykazuje się jako przychody przyszłych
okresów, o ile warunki umowy dofinansowania nie przewidują
obowiązku zwrotu dotacji w przypadku wystąpienia lub
niewystąpienia przyszłych niepewnych zdarzeń, które są poza
kontrolą Spółki.
Zazwyczaj takie dotacje wiążą się z wymogami w zakresie audytu
nakładanymi przez instytucje pośredniczące. Z doświadczenia
Spółki wynika, że instytucje pośredniczące wypłacające dotacje
korzystają z praw do audytu. Spółka z zasady odracza ujęcie
otrzymanej dotacji jako przychodu do momentu spełnienia
wszelkich aspektów wymogów w zakresie audytu.
Spółka uzyskuje dotacje na nabycie rzeczowych aktywów
trwałych oraz prace badawczo – rozwojowe.
Dotacje dotyczące kosztów badań i rozwoju ujmowane są
systematycznie w pozostałych przychodach operacyjnych
w momencie spełnienia warunków określonych w umowie
o dofinansowanie. Dotacje dotyczące rzeczowych aktywów
trwałych podlegających amortyzacji są ujmowane początkowo
jako przychody przyszłych okresów a następnie rozpoznawane
jako pozostałe przychody operacyjne przez okres amortyzacji
tych aktywów.
Sytuacja, w której dotacja staje się zwrotna, skutkuje zmianą
szacunków, a zwrot jest ujmowany niezwłocznie najpierw
poprzez pomniejszenie niezamortyzowanych przychodów
przyszłych okresów, o ile występują, a jeżeli kwota zwrotu
przekracza kwotę przychodów przyszłych okresów, nadwyżka
jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu.
e﴿ Koszty badań i rozwoju
Koszty badań ujmuje się jako koszt okresu w wyniku finansowym
w momencie ich poniesienia i nie ujmuje się żadnego składnika
wartości niematerialnych powstałego w wyniku prac badawczych
zgodnie z MSR 38.
Koszty związane z późniejszą fazą rozwojową również obciążają
wynik finansowy w momencie poniesienia, chyba że spełnione są
wszystkie warunki wymienione poniżej – w takim przypadku
koszty prac rozwojowych są aktywowane w wartościach
niematerialnych: (i﴿ istnieje możliwość, z technicznego punktu
widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby
nadawał się do użytkowania lub sprzedaży; (ii﴿ jednostka ma
zamiar ukończenia składnika aktywów niematerialnych oraz jego
użytkowania lub sprzedaży; (iii﴿ składnik aktywów niematerialnych
będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne;
(iv﴿ zapewniona jest dostępność środków technicznych,
finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac
rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości
niematerialnych; (v﴿ istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia
nakładów poniesionych podczas prac rozwojowych, które to
nakłady można przyporządkować do składnika wartości
niematerialnych.
Kryterium technicznej wykonalności uważa się za niespełnione
do momentu uzyskania przez Spółkę zatwierdzenia leku przez
właściwy organ regulacyjny.
f﴿ Zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucji
Spółka zawarła szereg strategicznych porozumień o komercjalizacji
swoich leków poprzez udzielenie kontrahentowi wyłącznego
prawa sprzedaży leku na określonych rynkach. Strony tych
porozumień wpłacają Spółce zaliczki na poczet praw i licencji,
które mają otrzymać po dopuszczeniu leku do obrotu. Spółka
klasyfikuje te zaliczki jako zobowiązania finansowe, ponieważ nie
ma bezwarunkowego prawa, by uniknąć dostarczenia gotówki
w celu rozliczenia zobowiązania, jako że zwrot tych kwot zależy
od wystąpienia bądź niewystąpienia określonych zdarzeń
w przyszłości lub od rozstrzygnięcia niepewnych okoliczności,
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
10
11
które są poza kontrolą Spółki. Takie zobowiązania wyceniane są
początkowo w wartości godziwej, a w okresie późniejszym
według zamortyzowanego kosztu. Ze względu na fakt, że
zdarzenie, które może uruchomić spłatę, może wystąpić
w dowolnym momencie, zamortyzowany koszt jest równy
kwocie do zapłaty na żądanie. W momencie rozstrzygnięcia
niepewności odnośne kwoty podlegać będą reklasyfikacji
do przychodów przyszłych okresów i będą ujmowane jako
składnik wynagrodzenia za sprzedaż praw dystrybucji zgodnie
z polityką rachunkowości przedstawioną w nocie 4 c﴿.
Otrzymane zaliczki na poczet praw do dystrybucji w bezzwrotnej
części po zakończeniu umowy potwierdzającego spełnienie
świadczenia przed rozpoczęciem sprzedaży komercyjnej
stanowią w całości przychody w punkcie czasu.
g﴿ Podatek dochodowy
Podatek dochodowy w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
obejmuję część bieżącą i część odroczoną. Podatek bieżący
i odroczony obciąża wynik finansowy okresu, z wyjątkiem
sytuacji, gdy dotyczy pozycji ujmowanych bezpośrednio
w kapitałach lub w innych całkowitych dochodach.
Podatek bieżący stanowi oczekiwana kwota zobowiązania lub
należności z tytułu podatku dochodowego za dany rok, obliczona
przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na datę
sprawozdawczą.
Podatek odroczony ujmuje się w odniesieniu do różnic
przejściowych pomiędzy wartością bilansową aktywów
i zobowiązań a ich wartością podatkową. Wysokość podatku
odroczonego określa się z zastosowaniem stawek podatkowych,
które według oczekiwań będą obowiązywać w momencie
realizacji składnika aktywów lub rozliczenia zobowiązania
na podstawie przepisów podatkowych, które weszły w życie lub
zasadniczo weszły w życie na koniec okresu sprawozdawczego.
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
kompensuje się, gdy Spółka ma możliwy do wyegzekwowania
tytuł prawny do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań
podatkowych oraz jeżeli aktywa i zobowiązania z tytułu
odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatków
dochodowych nakładanych na Spółkę przez ten sam organ
podatkowy.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat podatkowych
do rozliczenia, niewykorzystanej ulgi podatkowej i ujemnych
różnic przejściowych są ujmowane do wysokości kwoty
prawdopodobnych przyszłych dochodów podatkowych, które
umożliwią ich wykorzystanie.
h﴿ Rzeczowe aktywa trwałe i wartości
niematerialne
Zarówno rzeczowe aktywa trwałe, jak i wartości niematerialne
wyceniane są według kosztu pomniejszonego o umorzenie oraz
odpisy z tytułu utraty wartości.
Koszt obejmuje cenę zakupu składnika aktywów oraz koszty,
które można bezpośrednio przypisać do jego zakupu oraz
przygotowania do zamierzonego użycia.
Zakupione oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania obsługiwanego urządzenia jest kapitalizowane
jako część danego urządzenia.
W przypadku, gdy składnik rzeczowych aktywów trwałych składa
się z odrębnych istotnych części o różnym okresie użytkowania,
części te amortyzuje się oddzielnie. W przypadku zastąpienia
takiej części składnika rzeczowych aktywów trwałych wartość
bilansowa usuniętej części jest usuwana z bilansu, zaś nowa
część jest ujmowana w koszcie danego składnika aktywów.
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe po ich początkowym ujęciu
są kapitalizowane, jeśli ich koszt można wiarygodnie oszacować
i jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ
korzyści ekonomicznych do Spółki.
Nakłady poniesione w związku z bieżącymi naprawami
i konserwacją są ujmowane w wyniku finansowym w momencie
poniesienia.
Podstawą amortyzacji (tj. kwotą podlegającą amortyzacji﴿ jest
koszt danego składnika aktywów pomniejszony o jego wartość
rezydualną (w przypadku rzeczowych aktywów trwałych﴿.
Amortyzację nalicza się metodą liniową przy zastosowaniu
stawek amortyzacji odzwierciedlających szacowany okres
użytkowania aktywów.
Spółka przyjęła następujące okresy użytkowania poszczególnych
kategorii rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych:
Grunty nie podlegają amortyzacji
Budynki i budowle 20 – 40 lat
Maszyny i urządzenia 2 – 14 lat
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 5 – 7 lat
Wartości niematerialne 2 – 15 lat
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu amortyzuje
się przez okres leasingu lub okres użytkowania, zależnie od tego,
który z tych okresów jest krótszy.
Okresy użytkowania, metody amortyzacji i wartości rezydualne
rzeczowych aktywów trwałych podlegają aktualizacji na każdy
dzień bilansowy i w razie potrzeby są korygowane
prospektywnie.
i﴿ Utrata wartości rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości niematerialnych
Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych podlega ocenie na koniec każdego okresu
sprawozdawczego pod kątem występowania obiektywnych
przesłanek utraty wartości. W przypadku wystąpienia takich
przesłanek Spółka szacuje wartość odzyskiwalną poszczególnych
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
aktywów lub, jeśli składnik aktywów nie generuje wpływów
środków pieniężnych niezależnie od innych aktywów, wartość
odzyskiwalną ośrodka wypracowującego środki pieniężne
(OWŚP﴿.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne stanowi wyższa z dwóch
kwot: wartości godziwej aktywów/OWŚP pomniejszonej o koszty
sprzedaży lub wartości użytkowej.
Odpis z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty,
o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka
wypracowującego środki pieniężne przewyższa jego wartość
odzyskiwalną. Wysokość odpisu z tytułu utraty wartości
przyporządkowuje się proporcjonalnie do każdego aktywa
w ramach danego ośrodka wypracowującego środki pieniężne
i ujmuje w wyniku finansowym danego okresu.
j﴿ Zapasy
Zapasy wyceniane są według niższej z dwóch wartości, tzn. (i﴿
ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub (ii﴿ ceny sprzedaży
netto możliwej do uzyskania.
Cena nabycia obejmuje wszystkie koszty zakupu, przetworzenia
oraz inne koszty poniesione przez Spółkę w trakcie doprowadzenia
zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia jest
pomniejszana o opusty, rabaty handlowe i inne podobne
pozycje.
Koszt wytworzenia obejmuje koszty związane bezpośrednio
z produkcją powiększone o systematycznie alokowane stałe
i zmienne pośrednie koszty produkcji poniesione przy
przetwarzaniu materiałów na gotowe wyroby, z uwzględnieniem
stopnia wykorzystania tzw. normalnych zdolności produkcyjnych
Spółki.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym
Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej własnych wyrobów
gotowych (innej niż dotycząca realizacji kontraktu CDMO﴿ ani
sprzedaży swoich produktów, dlatego zapasy obejmują
wyłącznie materiały, które są stosowane na potrzeby prac
badawczo – rozwojowych. Materiały wycenia się w cenie nabycia
(tj. w cenie zakupu powiększonej o koszty transakcyjne﴿, która
odpowiada ich wartości sprzedaży netto. Zapasy zakupione
na potrzeby działalności badawczo – rozwojowej nie są ujmowane
w wyniku finansowym w momencie nabycia, ale w momencie
wykorzystania, ze względu na fakt, że nie są to pozycje specyficzne
dla działalności badawczo – rozwojowej i mają inne, alternatywne
sposoby wykorzystania. Na zapasy z krótkim terminem ważności
są tworzone odpisy i ich koszt jest ujmowany w wyniku
finansowym danego okresu.
Wycenę zapasów na dzień bilansowy ustala się metodą „pierwsze
przyszło, pierwsze wyszło” (FIFO﴿.
Surowce zakupione przez Spółkę wykorzystywane do realizacji
kontraktu CDMO są ujmowane w rachunku zysków i strat
w momencie zakupu, a nie w momencie faktycznego
wykorzystania do produkcji gdy surowce te nie mają
alternatywnego zastosowania (tj. surowce te są specyficznie
identyfikowalne oraz Spółka nie ma prawa do wykorzystywania
tych surowców do celów innych niż produkcja na zlecenie,
a także inne warunki wskazują, że kontrola nad surowcami jest
przenoszona na zleceniodawcę przez Spółkę w momencie
nabycia surowców﴿. W rezultacie Spółka nie ujmuje zakupów
surowców nabywanych w celu realizacji kontraktu produkcji
na zlecenie w bilansie w pozycji zapasy.
k﴿ Należności długoterminowe
Należności długoterminowe obejmują kaucje wniesione przez
Spółkę wynajmującemu zgodnie z umową leasingu i kaucje
stanowiące zabezpieczenie płatności z tytułu zawartych umów
o dostawy lub świadczenie usług. Należności te są
nieoprocentowane, a zatem w momencie początkowego ujęcia
są wyceniane w wartości godziwej. Kaucje są utrzymywane
w celu ściągnięcia umownych przepływów, które obejmują
wyłącznie spłaty kapitału i odsetek (SPPI – ang. Solely Payment
of Principal and Interest﴿ i w związku z tym po początkowym
ujęciu, należności te ujmowane są według zamortyzowanego
kosztu z uwzględnieniem odpisów z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych (polityka rachunkowości w zakresie odpisów
z tytułu oczekiwanych strat kredytowych przedstawiona jest
w punkcie 4 v﴿﴿.
Spółka stosuje uproszczone metody wyceny należności
długoterminowych wycenianych według zamortyzowanego
kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji
zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w szczególności
w przypadku, gdy okres do momentu spłaty należności nie jest
długi i wpływ dyskontowania w momencie początkowego ujęcia
nie jest istotny. W takich sytuacjach zamortyzowany koszt jest
równy wartości nominalnej kaucji.
l﴿ Należności handlowe oraz pozostałe
należności
W ramach aktywów z tytułu umowy Spółka ujmuje prawa
do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, które przekazała
klientowi, jeżeli prawo to jest uzależnione od warunku innego niż
upływ czasu, a płatność za te usługi czy dobra jeszcze nie
nastąpiła i nie została wystawiona faktura. Spółka ocenia, czy nie
nastąpiła utrata wartości składnika aktywów z tytułu umowy
na takiej samej zasadzie jak w przypadku składnika aktywów
finansowych zgodnie z MSSF 9. W sytuacji, gdy prawo
do otrzymania wynagrodzenia jest bezwarunkowe i Spółka
wystawiła fakturę za dostarczone dobra lub usługi, prawo
do otrzymania wynagrodzenia ujmuje się jako należności
handlowe.
W ramach należności Spółka ujmuje prawa do wynagrodzenia
w zamian za dobra lub usługi, które przekazała klientowi, jeżeli
prawo to jest bezwarunkowe (jedynym warunkiem wymagalności
wynagrodzenia jest upływ określonego czasu﴿. Spółka ujmuje
należność zgodnie z MSSF 9. W momencie początkowego ujęcia
należności z tytułu umowy wszelkie różnice pomiędzy wyceną
należności zgodnie z MSSF 9 a odpowiadającą jej wcześniej ujętą
kwotą przychodów Spółka ujmuje jako koszt.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
12
13
Należności handlowe są wyceniane według wartości godziwej
w momencie początkowego ujęcia. Należności handlowe
wyceniane są po początkowym ujęciu według zamortyzowanego
kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej
oraz są pomniejszane o ewentualne odpisy z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych (polityka rachunkowości w zakresie odpisów
z tytułu oczekiwanych strat kredytowych przedstawiona jest
w punkcie 4 v﴿﴿. Odpisy z tytułu utraty wartości obciążają wynik
finansowy danego okresu oraz pomniejszają wartość bilansową
należności.
Spółka stosuje uproszczone metody wyceny należności
wycenianych według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje
to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w szczególności w przypadku, gdy okres
do momentu spłaty należności nie jest długi i nie przekracza
12 miesięcy od dnia powstania. Takie należności są wyceniane
w wartości nominalnej.
Należności wyrażone w walutach obcych wykazywane są według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień dokonania operacji ustalonego
dla danej waluty na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub
innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Należności niestanowiące aktywów finansowych (np. należności
z tytułu podatku VAT﴿ wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Przekazane zaliczki na poczet materiałów i usług wykazywane są
początkowo oraz na dzień bilansowy w wysokości kwoty
dokonanej płatności.
m﴿ Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe czynne są ujmowane jako aktywa
w wartości nominalnej w momencie dokonania płatności.
Rozliczenia międzyokresowe czynne ujmuje się w wyniku
finansowym przez okres konsumowania korzyści ekonomicznych
wynikających z warunków zawartych umów.
n﴿ Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne
w kasie, lokaty płatne na żądanie i lokaty o początkowym
terminie zapadalności do 12 miesięcy. Środki pieniężne
na rachunkach bankowych spełniają test SPPI oraz test modelu
biznesowego „utrzymywane w celu ściągnięcia”, w związku z tym
wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem
odpisu z tytułu utraty wartości ustalonego zgodnie z modelem
strat oczekiwanych (zgodnie z polityką przedstawioną
w punkcie 4 v﴿﴿.
o﴿ Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy ujmuje się w wartości nominalnej wyemitowanych
akcji. Akcje prezentuje się w pozycji „kapitał zakładowy” dopiero
po ich wpisaniu do rejestru sądowego. Nadwyżkę zapłaty
otrzymanej lub należności z tytułu emisji akcji przewyższającej
ich wartość nominalną wykazuje się w pozycji „nadwyżka ze
sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej”.
Akcje wyemitowane, ale niezarejestrowane ujmuje się w kapitałach
w osobnej pozycji jako „kapitał akcyjny wyemitowany, ale
niezarejestrowany”.
Każda emisja instrumentów kapitałowych Spółki skierowana
do wierzycieli celem umorzenia całości lub części zobowiązań
finansowych Spółki, w przypadku, kiedy wierzyciele są
akcjonariuszami (bezpośrednimi lub pośrednimi﴿, którzy
jednocześnie działają w charakterze akcjonariuszy, rozlicza się
poprzez zamianę wartości bilansowej długu na kapitał własny
Spółki. Zaprzestanie ujmowania długu następuje wtedy i tylko
wtedy, gdy Spółka zostaje zwolniona z obowiązku zapłaty
środków pieniężnych w wyniku wydania akcji własnych na rzecz
wierzycieli. Kapitał akcyjny ujmowany jest w wysokości wynikającej
z obowiązującego prawa lokalnego, a różnica między kwotą
ujętą jako kapitał akcyjny, a wartością bilansową usuniętego
zobowiązania umownego ujmuje się w kapitale własnym Spółki.
p﴿ Przychody przyszłych okresów
Przychody przyszłych okresów obejmują otrzymane dotacje
(odnośna polityka została przedstawiona w nocie 4d﴿﴿ oraz
przyjęte nieodpłatnie w drodze darowizny środki trwałe.
W odniesieniu do środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie
– kwoty ujęte w rozliczeniach międzyokresowych przychodów
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne,
równoległe do odpisów umorzeniowych otrzymanych środków
trwałych lub wartości niematerialnych.
q﴿ Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania
W ramach zobowiązań z tytułu umowy Spółka ujmuje otrzymane
od klienta wynagrodzenie, z którym wiąże się obowiązek
przekazania klientowi dóbr lub usług. Jeżeli klient dokonał
płatności wynagrodzenia lub Spółka ma prawo do kwoty
wynagrodzenia, które jest bezwarunkowe (tj. należność﴿, zanim
dobra lub usługi zostały przekazane klientowi, Spółka przedstawia
umowę jako zobowiązanie z tytułu umowy w chwili dokonania
płatności lub gdy płatność staje się należna (w zależności od tego,
co nastąpi wcześniej﴿.
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania stanowiące
zobowiązania finansowe są wyceniane początkowo w wartości
godziwej. Po początkowym ujęciu zobowiązania te ujmowane są
według zamortyzowanego kosztu.
Pozostałe zobowiązania niebędące zobowiązaniami finansowymi
wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
r﴿ Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej,
pomniejszonej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu
zobowiązania te ujmowane są według zamortyzowanego kosztu.
s﴿ Leasing
W przypadku produkcji na zlecenie mogą pojawiać się elementy
leasingu operacyjnego, gdzie Spółka jest leasingodawcą.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Wynikają one z ww. udostępnienia określonych środków
produkcyjnych wyłącznie na rzecz zlecającego produkcję.
Środki trwałe stanowiące własność Spółki wykorzystywane
do produkcji na zlecenie stanowią jeden składnik leasingu,
stanowiąc aktywa produkcyjne ze sobą powiązane
i współzależne. Umowa stanowi leasing, jeżeli daje prawo
zleceniodawcy do kontrolowania użytkowania
zidentyfikowanego składnika aktywów przez pewien okres
w zamian za wynagrodzenie a ocena kontroli dokonywana jest
z uwzględnieniem praw, które kontrahent ma co do zasady przez
cały okres użytkowania.
Umowa zawierająca leasing jest rozpoznawana w sprawozdaniu
finansowym, jeżeli:
> Istnieją zidentyfikowane aktywa, które są wykorzystywane
przez Spółkę do produkcji dla kontrahenta
> Kontrahent przeprowadził ocenę czy zakład produkcyjny
Spółki jest gotowy do produkcji na zlecenie, w związku
z czym istniejące aktywa produkcyjne zostały zatwierdzone
przez kontrahenta
> Sprzęt dodatkowo zakupiony przez Spółkę został
zatwierdzony przez kontrahenta
> Spółka nie posiada istotnego prawa do zastąpienia środków
trwałych, które są przeznaczone na realizacji umowy
z kontrahentem, ponieważ nie skorzystałaby ekonomicznie
z wykonania prawa do zastąpienia składnika aktywów (tj.
korzyści ekonomiczne związane z zastąpieniem składnika
aktywów nie przekraczałyby kosztów związanych
z zastąpieniem składnika aktywów﴿. Ponadto w każdym
przypadku do zastąpienia składnika aktywów wymagana jest
zgoda kontrahenta, a zatem w rzeczywistości Spółka nie ma
prawa do zastąpienia składnika aktywów
> Przestrzeń budynku fabrycznego, w której odbywa się
produkcja, jest fizycznie odrębną częścią całego budynku
a zatem spełnia również kryteria zidentyfikowanego
składnika aktywów
> Kontrahent ma prawo do uzyskania zasadniczo wszystkich
korzyści ekonomicznych z użytkowania zidentyfikowanego
składnika aktywów przez cały okres użytkowania. Spółka ma
ograniczenia umowne w zakresie wykorzystywania środków
trwałych przeznaczonych do realizacji umowy produkcji
na zlecenie do innych celów (w tym do produkcji na rzecz
osób trzecich lub do celów własnych Spółki﴿ bez uprzedniej
pisemnej zgody kontrahenta. Kontrahent ma prawo do uzyskania
wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania
zidentyfikowanych aktywów przez okres użytkowania
> Kontrahent zgodnie z obowiązującą umową ma prawo kierować
wykorzystaniem zidentyfikowanego składnika aktywów przez
cały okres użytkowania zlecając produkcję. (tj. ustala czy
i kiedy aktywa te są wykorzystywane do produkcji oraz
decyduje o ilości produkcji﴿
Określenie okresu leasingu
Okresem leasingu jest oczekiwany okres umów produkcji
substancji czynnej na zlecenie, gdyż wypowiedzenie umowy
w tym okresie związane jest z istotnymi szeroko pojętymi karami
dla stron, które powodują, iż jest rozsądnie pewnym, że umowa
nie zostanie wcześniej wypowiedziana.
Kwalifikacja leasingu jako leasingu finansowego lub
operacyjnego
Spółka jest stroną umów leasingowych jako leasingodawca
w przypadku umów produkcji na zlecenie i wynika z ww.
charakterystyki tych umów.
Dokonując oceny kwalifikacji identyfikowanych elementów
leasingowych ze względu na to, czy leasing ma charakter
leasingu operacyjnego czy finansowego, Spółka bierze
pod uwagę, czy:
> na mocy leasingu następuje przeniesienie na leasingobiorcę
(zleceniodawcę﴿ własności bazowego składnika aktywów
przed końcem okresu leasingu
> leasingobiorca ma opcję zakupienia bazowego składnika
aktywów za cenę, która według przewidywań będzie na tyle
niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy opcja
zakupienia składnika będzie mogła zostać zrealizowana, iż
w dacie początkowej można z wystarczającą pewnością
założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji
> okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu
użytkowania bazowego składnika aktywów, nawet jeżeli tytuł
prawny nie ulega przeniesieniu
> wartość bieżąca opłat leasingowych w dacie początkowej
wynosi zasadniczo prawie tyle, ile wynosi łączna wartość
godziwa bazowego składnika aktywów oraz
> bazowy składnik aktywów ma na tyle specjalistyczny
charakter, że tylko leasingobiorca może z niego korzystać bez
dokonywania większych modyfikacji.
Jeżeli z powyższych warunków wynika, że znacząco wszystkie
ryzyka i korzyści z aktywów nie są przenoszone na leasingobiorcę
to wówczas leasing ujmowany jest jako leasing operacyjny,
a w przeciwnym razie umowa traktowana jest jako leasing
finansowy.
Spółka jest stroną umów leasingowych jako leasingobiorca
w przypadku umów.
Leasingi ujmowane są jako aktywa z tytułu prawa do użytkowania
i zobowiązania do zapłaty za te prawa w dniu, w którym
leasingowane aktywa dostępne są do użytkowania przez Spółkę.
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są prezentowane
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „rzeczowe
aktywa trwałe”.
W dacie rozpoczęcia leasingu, zobowiązania leasingowe
wyceniane są w kwocie równej bieżącej wartości następujących
płatności leasingowych za prawo do użytkowania bazowego
składnika aktywów w okresie leasingu:
> stałe płatności (w tym zasadniczo stałe płatności﴿,
pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe
> zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub
stawki
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
14
15
> kwoty, których zapłaty przez leasingobiorcę oczekuje się
w ramach gwarantowanej wartości końcowej
> cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą
pewnością założyć, że leasingobiorca skorzysta z tej opcji
> kary pieniężne za wypowiedzenie leasingu, jeżeli
w warunkach leasingu przewidziano, że leasingobiorca może
skorzystać z opcji wypowiedzenia leasingu
Opłaty leasingowe są dyskontowane przy użyciu stopy procentowej
leasingu, jeśli stopę tę można z łatwością ustalić lub krańcowej
stopy oprocentowania długu leasingobiorcy.
Każda opłata leasingowa jest alokowana pomiędzy zobowiązanie
a koszt finansowy. Po początkowym ujęciu, zobowiązania
leasingowe są wyceniane przy zastosowaniu efektywnej stopy
procentowej. Wartości bilansowe zobowiązań są aktualizowane
w celu odzwierciedlenia zmiany w zakresie szacunku okresu
leasingu, opcji wykupu, zmiany w opłatach leasingowych
i gwarantowanej wartości końcowej oraz modyfikacji umowy
leasingu.
Okres leasingu to nieodwoływalny okres leasingu; okresy objęte
opcją przedłużenia i wcześniejszego zakończenia leasingu są
uwzględnione w okresie leasingu, jeśli istnieje rozsądna pewność,
że leasing będzie przedłużony lub umowa nie zostanie wcześniej
zakończona.
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania początkowo wycenia się
wg kosztu, który obejmuje:
> kwotę początkowej wyceny zobowiązania leasingowego
> wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia
lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie otrzymane
zachęty leasingowe
> wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez
leasingobiorcę
> szacunek kosztów demontażu, usunięcia bazowego składnika
aktywów i przeprowadzenia renowacji.
Po początkowym ujęciu, aktywa z tytułu prawa do użytkowania
są wyceniane według kosztu pomniejszonego o skumulowaną
amortyzację oraz wszelkie skumulowane straty z tytułu utraty
wartości i skorygowane z tytułu ponownej wyceny zobowiązania
leasingowego ze względu na ponowną ocenę lub modyfikację
leasingu.
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania amortyzuje się przez
okres użytkowania składnika aktywów lub przez okres leasingu,
w zależności od tego, który z nich jest krótszy, przy zastosowaniu
metody liniowej. Okresy amortyzacji aktywów z tytułu prawa
do użytkowania wynoszą z reguły 4 lub 5 lat.
Spółka korzysta z uproszczeń dotyczących leasingów
krótkoterminowych (do 12 miesięcy﴿ oraz leasingów,
w odniesieniu do których bazowy składnik aktywów ma niską
wartość (do 20 tys. zł﴿ i dla tych umów nie ujmuje zobowiązań
finansowych i odnośnych aktywów z tytułu prawa do użytkowania.
Opłaty leasingowe z tego tytułu są ujmowane jako koszty
metodą liniową w trakcie okresu leasingu.
t﴿ Płatności oparte na akcjach
Spółka prowadziła program wynagrodzeń oparty i regulowany
akcjami własnymi. Spółka ujmowała koszty programu świadczeń
kapitałowych (płatności w formie instrumentów kapitałowych﴿
w kosztach działalności Spółki i z drugiej strony, jako zwiększenie
kapitału własnego.
Świadczenia oparte na akcjach rozliczane w formie instrumentów
kapitałowych (warranty﴿ wyceniane były na datę przyznania
w wartości godziwej. Warunek rynkowy nabywania uprawnień
(tj. osiągniecie przez akcje określonej ceny minimalnej﴿
uwzględniany był w wycenie warrantów do wartości godziwej.
Okres realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa
powyżej zakończył się i żadne emisje w jego ramach nie będą
przeprowadzane.
u﴿ Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Spółka zalicza odsetki zapłacone oraz odsetki otrzymane
do działalności operacyjnej w sprawozdaniu z przepływów
pieniężnych.
v﴿ Utrata wartości aktywów finansowych
wycenianych według zamortyzowanego
kosztu
Spółka dokonuje oceny oczekiwanych strat kredytowych (ang.
Expected Credit Losses – ECL﴿ związanych z aktywami
finansowymi wycenianymi według zamortyzowanego kosztu
(w tym należności handlowe, należności z tyt. kaucji, środki
pieniężne i ich ekwiwalenty,﴿ niezależnie od tego, czy wystąpiły
przesłanki utraty wartości.
W przypadku należności handlowych, Spółka stosuje podejście
uproszczone i wycenia odpisy z tytułu utraty wartości
w wysokości strat kredytowych oczekiwanych w całym okresie
życia należności od momentu jej początkowego ujęcia. Spółka
stosuje matrycę odpisów, w której odpisy oblicza się dla
należności handlowych zaliczonych do różnych przedziałów
wiekowych lub okresów przeterminowania.
Spółka stosuje trzystopniowy model utraty wartości dla aktywów
finansowych innych niż należności handlowe:
> Stopień 1 – salda, dla których ryzyko kredytowe nie wzrosło
znacząco od początkowego ujęcia. Oczekiwane straty
kredytowe określa się na podstawie prawdopodobieństwa
niewypełnienia zobowiązania w ciągu 12 miesięcy (tj.
całkowita oczekiwana strata kredytowa pomnożona jest
przez prawdopodobieństwo, że strata wystąpi w ciągu
następnych 12 miesięcy﴿;
> Stopień 2 – obejmuje salda, dla których nastąpił znaczny
wzrost ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale
brak jest obiektywnych przesłanek utraty wartości;
oczekiwane straty kredytowe określa się na podstawie
prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania przez
cały umowny okres życia danego aktywa;
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
> Stopień 3 – obejmuje salda z obiektywną przesłanką utraty
wartości.
Spółka uznaje, iż nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego,
w szczególności, gdy saldo jest przeterminowane co najmniej
30 dni.
Aktywa finansowe są spisywane, w całości lub w części, kiedy
Spółka wyczerpie praktycznie wszystkie działania w zakresie
ściągnięcia i uzna, że nie można już racjonalnie oczekiwać
odzyskania należności. Zazwyczaj następuje to, gdy składnik
aktywów jest przeterminowany co najmniej 360 dni.
5. Wpływ nowych i zmienionych
standardów i interpretacji
na sprawozdania finansowe Spółki
Nowe standardy i interpretacje, które zostały
opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
a﴿ MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”
opublikowane 18 maja 2017 roku oraz Zmiany
do MSSF 17 opublikowane 25 czerwca 2020
roku, mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku
lub później.
Standard określa zasady ujmowania, wyceny, prezentacji oraz
ujawnień dotyczących umów ubezpieczeniowych objętych
zakresem tego standardu. Nowy standard zastąpi używany
obecnie MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”.
b﴿ Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego
2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad
(polityki﴿ rachunkowości (opublikowano dnia
12 lutego 2021 roku﴿ – mające zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2023 roku lub później.
Zmiany mają na celu zwiększenie przydatności prezentowanych
ujawnień dotyczących zasad (polityki﴿ rachunkowości poprzez:
> Zastąpienie wymogu ujawniania przez jednostki „znaczących”
(significant﴿ zasad rachunkowości wymogiem ujawniania
„istotnych” (material﴿ zasad rachunkowości oraz
> Dodanie wytycznych dotyczących sposobu, w jaki jednostki
stosują zasadę istotności przy podejmowaniu decyzji
dotyczących ujawniania zasad (polityki﴿ rachunkowości.
Zmiany mogą mieć wpływ na ujawnianie informacji dotyczących
zasad (polityki﴿ rachunkowości jednostek. Określenie czy zasady
rachunkowości są istotne, czy nie, wymaga zastosowania osądu.
W związku z tym zachęca się jednostki do zweryfikowania swoich
ujawnień dotyczących zasad (polityki﴿ rachunkowości w celu
zapewnienia spójności ze zmienionym standardem. Podmioty
powinny dokładnie rozważyć, czy „informacje standardowe lub
informacje, które tylko powielają lub podsumowują wymogi
MSSF” są istotnymi informacjami, a jeżeli nie, czy należy je
usunąć z ujawnień zasad (polityki﴿ rachunkowości w celu
zwiększenia użyteczności sprawozdania finansowego.
c﴿ Zmiany do MSR 8: Definicja wartości
szacunkowych (opublikowano dnia 12 lutego
2021 roku﴿ – mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2023 roku lub później.
Zmiany mają na celu doprecyzowanie definicji wartości szacunkowych,
w szczególności w odniesieniu do różnicy między szacunkami
a zasadami rachunkowości.
d﴿ Zmiany do MSR 12: Podatek odroczony
dotyczący aktywów i zobowiązań powstających
na skutek pojedynczej transakcji (opublikowano
dnia 7 maja 2021 roku﴿ – mające zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2023 roku lub później.
Zmiany wyjaśniają, że w przypadku, gdy płatności, które stanowią
spłatę zobowiązania, podlegają odliczeniu do celów podatkowych,
kwestią osądu jest (po uwzględnieniu właściwych przepisów
prawa podatkowego﴿, czy takie odliczenia są przypisane
do celów podatkowych do zobowiązania ujętego w sprawozdaniu
finansowym (i kosztów odsetek﴿, czy do powiązanego składnika
aktywów (i kosztów odsetek﴿. Osąd ten jest ważny dla ustalenia,
czy w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów
i zobowiązania istnieją jakiekolwiek różnice przejściowe.
e﴿ Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe:
Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9
– Informacje porównawcze (opublikowano
dnia 9 grudnia 2021 roku﴿ – mające zastosowanie
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2023 roku lub później.
MSSF 17, wraz z MSSF 9 Instrumenty finansowe, spowodują
istotne zmiany zasad (polityki﴿ rachunkowości w sprawozdaniach
finansowych spółek ubezpieczeniowych. Zmiany te będą mieć
istotny wpływ na dane, systemy i procesy służące generowaniu
informacji na potrzeby sprawozdawczości finansowej.
f﴿ Zmiany do MSSF 16 Leasing – Zobowiązanie
leasingowe w ramach sprzedaży i leasingu
zwrotnego (wydany 22 września 2022 roku﴿
– do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony
przez UE – mający zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2024 roku lub później.
g﴿ Zmiany do MSR 1: Prezentacja sprawozdań
finansowych – Podział zobowiązań
na krótkoterminowe i długoterminowe
– odroczenie daty wejścia w życie (opublikowano
odpowiednio dnia 23 stycznia 2020 roku
oraz 15 lipca 2020 roku﴿ – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE – mające
zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2024 roku
lub później
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
16
17
Zmiany precyzują takie kwestie jak prawo do odroczenia terminu
wymagalności oraz to, że musi ono istnieć na koniec okresu
sprawozdawczego;
Precyzuje, że na klasyfikację nie wpływa prawdopodobieństwo
skorzystania przez jednostkę ze swojego prawa do odroczenia;
zakłada, że tylko wtedy, gdy opcja rozliczenia zobowiązania
poprzez wydanie własnych instrumentów kapitałowych jest
klasyfikowana jako instrument kapitałowy, to rozliczenie takiej
opcji nie jest brane pod uwagę na potrzeby klasyfikacji samego
zobowiązania jako krótko – bądź długoterminowego.
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie
żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została
opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
Spółka jest w trakcie analizy, jaki wpływ powyższe zmiany będą
miały na jej sprawozdania finansowe.
6. Ważniejsze oszacowania i osądy
Stosując zasady rachunkowości opisane w nocie 4 kierownictwo
dokonuje oszacowań, osądów i przyjmuje założenia dotyczące
ujmowania oraz wyceny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań.
Oszacowania i odnośne założenia opierają się na doświadczeniu
z przeszłości, oczekiwaniach kierownictwa lub na innych czynnikach
uznanych za istotne. Wyniki rzeczywiste mogą się różnić od wartości
szacunkowych. Szacunki i odnośne założenia wymagają
regularnej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są
ujmowane prospektywnie, począwszy od okresu, w którym
uległy zmianie. Poniżej przedstawiono najważniejsze szacunki
oraz osądy sformułowane przez kierownictwo, które mają
największy wpływ na kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym.
a﴿ Rozpoznanie leasingu z tytułu obowiązującej
umowy z Novavax
Obowiązująca umowa z Novavax została zidentyfikowana jako
zawierająca leasing i jest odpowiednio rozpoznawana
w sprawozdaniu finansowym biorąc pod uwagę spełnienie
poniższych przesłanek:
> Istnieją zidentyfikowane aktywa, które są wykorzystywane
przez Spółkę do produkcji dla Novavax
> Novavax przeprowadził ocenę czy zakład produkcyjny Spółki
jest gotowy do produkcji na zlecenie, w związku z czym
istniejące aktywa produkcyjne zostały zatwierdzone przez
kontrahenta
> Sprzęt dodatkowo zakupiony przez Spółkę został
zatwierdzony przez Novavax
> Spółka nie posiada istotnego prawa do zastąpienia środków
trwałych, które są przeznaczone do realizacji umowy
z kontrahentem, ponieważ nie skorzystałaby ekonomicznie
z wykonania prawa do zastąpienia składnika aktywów (tj.
korzyści ekonomiczne związane z zastąpieniem składnika
aktywów nie przekraczałyby kosztów związanych
z zastąpieniem składnika aktywów﴿. Ponadto w każdym
przypadku do zastąpienia składnika aktywów wymagana jest
zgoda kontrahenta, a zatem w rzeczywistości Spółka nie ma
prawa do zastąpienia składnika aktywów
> Przestrzeń budynku fabrycznego, w której odbywa się
produkcja, jest fizycznie odrębną częścią całego budynku,
a zatem spełnia również kryteria zidentyfikowanego
składnika aktywów
> Novavax ma prawo do uzyskania zasadniczo wszystkich
korzyści ekonomicznych z użytkowania zidentyfikowanego
składnika aktywów przez cały okres użytkowania. Spółka ma
ograniczenia umowne w zakresie wykorzystywania środków
trwałych przeznaczonych do realizacji umowy produkcji
na zlecenie do innych celów (w tym do produkcji na rzecz
osób trzecich lub do celów własnych Spółki﴿ bez uprzedniej
pisemnej zgody kontrahenta. Novavax ma prawo
do uzyskania wszystkich korzyści ekonomicznych
z użytkowania zidentyfikowanych aktywów przez okres
użytkowania
> Novavax zgodnie z obowiązującą umową ma prawo
kierować wykorzystaniem zidentyfikowanego składnika
aktywów przez cały okres użytkowania zlecając produkcję (tj.
ustala czy i kiedy aktywa te są wykorzystywane do produkcji
oraz decyduje o ilości produkcji﴿
Środki trwałe stanowiące własność Spółki wykorzystywane
do produkcji na zlecenie stanowią jeden składnik leasingu,
stanowiąc aktywa produkcyjne ze sobą znacząco powiązane
i współzależne, i zostały zaklasyfikowane przez Spółkę jako
leasing operacyjny.
W przypadku zawartych umów produkcji produktów na zlecenie
w formule CDMO Spółka ujęła elementy leasingu wynikające
z umowy produkcji na zlecenie jako leasing operacyjny. Wynika
to z tego, iż większość aktywów produkcyjnych:
﴾i﴿ ma alternatywne wykorzystanie, a Spółka planuje i ma
możliwość je wykorzystać po zakończeniu umowy,
﴾ii﴿ okres leasingu nie obejmuje większej części ekonomicznego
okresu życia większości aktywów bazowych,
﴾iii﴿ własność większości aktywów produkcyjnych nie jest
przenoszona na kontrahenta po zakończeniu kontraktu;
﴾iv﴿ zleceniodawca nie ma opcji nabycia tych aktywów,
﴾v﴿ wartość bieżąca opłat leasingowych jest istotnie mniejsza
od wartości godziwej udostępnionych przez Spółkę środków
trwałych.
Okres leasingu przyjęto jako okres bezwarunkowej realizacji
umowy kontraktowej produkcji substancji czynnej na zlecenie.
Wypowiedzenie umowy w tym okresie związane jest z istotnymi
szeroko pojętymi konsekwencjami finansowymi dla stron, które
powodują, iż jest rozsądnie pewnym, że umowa nie zostanie
wcześniej wypowiedziana.
Wynagrodzenie z tytułu leasingu wynikającego z umowy
z Novavax dokonano na bazie relatywnych jednostkowych cen
sprzedaży. Jednostkowe ceny sprzedaży ustalono na bazie
kosztów oraz rynkowej marży tj. wysokości kosztów amortyzacji
i spodziewanej rynkowej marży za najem tego typu środków
trwałych.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
b﴿ Oszacowania w zakresie rozpoznania
przychodów i klasyfikacja zapasów z umowy
z Novavax
Przychody z usług produkcji substancji czynnych produktów
leczniczych na zlecenie ujmowane są przez Spółkę w czasie
odpowiednio do postępu w realizacji zobowiązania
do wykonania świadczenia. Spółka wybrała metodę pomiaru
postępów, opartą na nakładach, uznając, iż najlepiej przedstawia
ona wyniki jednostki w zakresie wypełniania zobowiązania
do wykonania świadczenia.
Metoda pomiaru postępów prac oparta na nakładach, odzwierciedla
dotychczas zrealizowane wyniki Spółki w stosunku do całkowitego
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia.
W zastosowanej metodzie opartej na nakładach, Spółka
wyłączyła skutki wszelkich nakładów, które zgodnie z celem
pomiaru postępów, nie odzwierciedlają wyników Spółki
w zakresie przekazywania kontroli nad towarami lub usługami
klientowi. Korekta miary postępów została uwzględniona
w modelu oszacowania wartości kontraktu przy uwzględnieniu,
że poniesiony koszt nie jest proporcjonalny do postępów
jednostki w wypełnianiu zobowiązania do wykonania świadczenia.
Spółka dokonała analizy czy w przypadku wcześniejszego
rozwiązania umowy z przyczyn innych niż niespełnienie
świadczenia, ma prawo do uzyskania zapłaty, która co najmniej
rekompensuje Spółce dotychczasowe wykonanie.
Spółka ujmuje przychody w kwocie równej poniesionemu
kosztowi na nabycie dóbr wykorzystanych do spełnienia
zobowiązania do wykonania świadczenia, gdyż spodziewa się, że
spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:
﴾a﴿ dobro nie jest odrębne;
﴾b﴿ oczekuje się, że Novavax uzyska kontrolę nad danym
składnikiem dóbr znacząco wcześniej niż w momencie
otrzymania usług związanych z dobrem;
﴾c﴿ wartość nabytego dobra jest znacząca w stosunku
do całkowitych oczekiwanych kosztów całkowitego
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia;
﴾d﴿ Spółka nie była znacząco zaangażowana w projektowanie
i powstanie wytwarzanej na zlecenie substancji czynnej.
Stosując metodę opartą na nakładach, surowce zakupione przez
Spółkę są ujmowane w rachunku zysków i strat natychmiast
po zakupie, a nie w momencie faktycznego wykorzystania
do produkcji. W rezultacie Spółka nie ujmuje zakupów surowców
nabywanych w celu realizacji kontraktu produkcji na zlecenie
w bilansie w pozycji zapasy. W odniesieniu do kosztu wykorzystanego
surowca przychody ujmuje się do wysokości kosztu takich
surowców, w przypadku, gdy wszystkie następujące kryteria są
spełnione, tj.:
> surowiec nie jest odrębny (tj. istnieje znacząca usługa
integracji surowca z usługą produkcyjną świadczoną przez
Spółkę﴿
> Zleceniodawca uzyskuje kontrolę nad surowcami znacznie
przed otrzymaniem usług związanych z surowcami
> koszt przeniesionego surowca jest znaczący w stosunku
do całkowitych oczekiwanych kosztów całkowitego
spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia;
> Spółka pozyskuje surowiec od strony trzeciej i nie jest
znacząco zaangażowana w projektowanie i produkcję
surowca.
Surowce zakupione przez Spółkę do produkcji na zlecenie są
niezwłocznie ujmowane w rachunku zysków i strat jako koszt
sprzedaży z uwagi na fakt, że:
> surowce te nie mają alternatywnego zastosowania (tj. Spółka
nie ma prawa do wykorzystywania tych surowców do celów
innych niż produkcja na zlecenie, a także inne warunki
wskazują, że kontrola nad surowcami jest przenoszona
na zleceniodawcę przez Spółkę﴿,
> produkcja substancji czynnej na zlecenie spełnia kryteria
ujmowania przychodów w czasie, tym samym koszty
poniesione w związku z wykonaniem zobowiązania Spółki
do wykonania świadczenia ujmowane są w rachunku zysków
i strat w momencie ich poniesienia, w tym również surowiec
zakupiony specjalnie na potrzeby kontraktu.
W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy
Spółka ujmuje nabyte surowce jako koszty sprzedaży w rachunku
zysków i strat z przychodami ujętymi w kwocie równej kosztom
nabycia surowca, tym samym nie rozpoznaje w odniesieniu
do kosztów surowca marży zysku. W sprawozdaniu z sytuacji
finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka nie aktywuje
surowca ujętego jako zapasy, lecz ujmuje ten surowiec jako
koszty realizacji zobowiązania do spełnienia świadczenia, z uwagi
na charakter zakupów oraz charakter kontraktu.
Przychody rozpoznane metodą opartą na nakładach
odzwierciedlają:
> marżę zysku wypracowaną przez Spółkę począwszy
od rozpoczęcia produkcji zgodnie z podpisana umową
i poniesienia kosztów produkcji innych niż tylko
wykorzystanie surowców lub
> przeprowadzanie działań mających na celu potwierdzenie
skuteczności transferu technologii.
c﴿ Aktywa z tytułu podatku odroczonego
dotyczące ulgi w podatku dochodowym
Mabion S.A. jako Spółka biofarmaceutyczna specjalizowała się
w rozwoju i wytwarzaniu własnych leków w technologii białek
rekombinowanych, będących fundamentem w uzyskiwaniu
nowoczesnych preparatów do walki z najpoważniejszymi
schorzeniami, na przykład w obszarze onkologii, neurologii, czy
autoimmunologii (terapie celowane﴿. Od roku 2021 Spółka
wykorzystywała rozwinięte przez siebie technologie także
do realizowania zleceń komercyjnych dla Novavax w formule
CDMO.
Spółka wybudowała w pełni wyposażony ośrodek badawczo
– rozwojowy na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(ŁSSE﴿. Zgodnie z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych
działalność gospodarcza prowadzona na terenie specjalnej strefy
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
18
19
ekonomicznej w ramach uzyskanego zezwolenia jest zwolniona
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
do wysokości wynikającej z dostępnego poziomu pomocy
publicznej i poniesionych kosztów kwalifikowanych. Podstawą
zwolnienia jest kwota poniesionych kosztów kwalifikowanych,
które nie mogą przekroczyć wartości maksymalnej określonej
w zezwoleniu udzielonym przez Zarząd ŁSSE. Mabion ma prawo
do korzystania z ulgi do 31 grudnia 2026 r., czyli ostatniego roku
funkcjonowania ŁSSE zgodnie z obowiązującym prawem. W celu
zachowania prawa do ulgi Spółka musiała spełnić kryterium
trwałości inwestycji oraz kryterium wielkości zatrudnienia
do dnia 31 grudnia 2021 r. Inwestycje objęte zezwoleniami
wydanymi w latach 2010 i 2012 zostały zakończone, a spełnienie
przez Spółkę warunków uprawniających do uzyskania ulgi
podatkowej zostało pozytywnie zweryfikowane podczas
audytów przeprowadzonych przez ŁSSE.
Na koniec 2016 r. Spółka uzyskała trzecie zezwolenie nr 301,
które dotyczy nowej inwestycji w rozbudowę istniejącego
zakładu. W dniu 10 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała decyzję
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zmiany
zezwolenia nr 301 na prowadzenie działalności na terenie
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na mocy ww. decyzji,
na wniosek Spółki, termin na poniesienie na terenie Strefy
wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy
publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach
specjalnych stref ekonomicznych, w wysokości co najmniej 20 mln zł,
uległ przedłużeniu z dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia
2024 r. Wnioskowanie przez Spółkę o zmianę powyższych
terminów nastąpiło z uwagi na konieczność aktualizacji
harmonogramu planowanych inwestycji, w oparciu o obecne
potrzeby Spółki.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki poniesione w ramach
inwestycji objętej zezwoleniem nr 301 wyniosły 4 217 tys. zł
(na 31 grudnia 2021 r. – 2 800 tys. zł﴿. W bieżącym okresie
sprawozdawczym Spółka wykorzystała 16 800 tys. zł z dostępnej
ulgi podatkowej (zwolnienia z podatku﴿. W odniesieniu
do pozostałej części dostępnej ulgi podatkowej, Spółka oszacowała
wartość możliwej do zrealizowania ulgi przed upływem ważności
przyznanych ulg podatkowych (tj. 31 grudnia 2026 r.﴿ biorąc
pod uwagę spodziewane zyski podatkowe.
W bieżącym sprawozdaniu finansowym Spółka ujęła aktywo
z tytułu podatku odroczonego w kwocie 13 310 tys. zł.
W sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Spółka po raz pierwszy
rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
i ustaliła wysokości kwoty przewidzianej do odliczenia od podatku
dochodowego w dającej się przewidzieć przyszłości przy uwzględnieniu
zasady ostrożności.
Spółka historycznie zrealizowała istotne ujemne różnice przejściowe
głównie w wyniku realizowanych prac badawczo-rozwojowych,
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego. Dodatkowo Spółka jest w posiadaniu
zezwoleń strefowych i wynikających z nich ekwiwalentów dotacji
brutto oraz w ostatnich 5 latach wygenerowała straty podatkowe
możliwe do odliczenia z działalności pozastrefowej. Dokonano
weryfikacji posiadanych uprawnień do realizacji odliczenia
od podstawy opodatkowania oraz prawa do skorzystania
z pomocy publicznej z uwzględnieniem spodziewanego
dochodu zarówno w działalności prowadzonej w strefie jak
i poza strefą w najbardziej prawdopodobnym wariancie.
Zasada ostrożności w zakresie oszacowania wysokości aktywa
podatkowego wynikała z przyjęcia restrykcyjnego podejścia oraz
braku dotychczasowej historii w generowaniu podstawy
opodatkowania umożliwiającej rozliczenie posiadanej pomocy
publicznej, osiągniętej straty z lat ubiegłych czy różnic
przejściowych.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych zaznacza jednak, że
wynik podatkowy może w sposób istotny odbiegać od wyniku
Spółki realizowanego w poszczególnych okresach
sprawozdawczych.
d﴿ Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Stawki amortyzacji opierają się na oczekiwanym okresie
użytkowania rzeczowych aktywów trwałych. Co roku Spółka
weryfikuje przyjęte okresy użytkowania na podstawie bieżących
szacunków. Okresy użytkowania określa się w odniesieniu
do szacowanych okresów, podczas których Spółka ma zamiar
czerpać przyszłe korzyści ekonomiczne z wykorzystania
odnośnych aktywów. Spółka uwzględnia także doświadczenia
przeszłe dotyczące podobnych aktywów, o ile występują. Spółka
bierze również pod uwagę przewidywane zdarzenia przyszłe,
które mogą mieć wpływ na okres użytkowania aktywów, takie jak
zmiany technologii.
e﴿ Określenie momentu spełnienia kryteriów
kapitalizacji kosztów prac rozwojowych
Ze względu na ryzyka i niepewność dotyczące procesu uzyskiwania
pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu, Spółka obecnie nie
spełnia kryteriów kapitalizacji poniesionych nakładów i w związku
z tym nakłady na prace rozwojowe są ujmowane jako koszty w wyniku
finansowym w momencie poniesienia. Zasadniczo Spółka oczekuje,
że będzie kapitalizować koszty prac rozwojowych od momentu
zatwierdzenia leku przez odpowiedni organ regulacyjny.
7. Segmenty operacyjne
Spółka osiąga przychody z tytułu realizacji umów świadczenia
usług w zakresie produkcji i sprzedaży substancji czynnej oraz
usług dodatkowych realizowanych w formule CDMO. Przychody
z tytułu realizacji kontraktu na produkcję substancji czynnej
rozliczanie są na przestrzeni czasu, metodą opartą o poniesione
nakłady. Natomiast usługi dodatkowe, niespełniające warunków
do ujęcia na przestrzeni czasu są ujmowane w momencie
spełnienia świadczenia.
Koszty związane z produkcją oraz wielkość przychodów mogą
podlegać zmianom w czasie. Wycena bilansowa aktywów
związanych z realizacją kontraktu oraz oczekiwana wielkość
przychodów i kosztów realizacji ustalana jest na bazie szacunków
Zarządu Spółki.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
Spółka klasyfikuje jeden składnik leasingu jako leasing
operacyjny w oparciu o kryteria wymienione w MSSF 16
ust. 62-65. Ze względu na fakt, że wszystkie elementy są ze sobą
powiązane i współzależne są traktowane jako jeden element
leasingu, klasyfikacja leasingu jako leasingu operacyjnego jest
dokonywana dla elementu leasingowego jako całości, a nie dla
każdego elementu oddzielnie.
W tym zakresie nie wystąpiła zmiana w stosunku do ostatniego
rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym
Spółka prowadziła działalność gospodarczą tylko w Polsce.
Wszystkie aktywa Spółki zlokalizowane są w Polsce.
8. Sezonowość działalności
Działalność prowadzona przez Spółkę nie charakteryzuje się
sezonowością ani cyklicznością. Posiadane obecnie moce
wytwórcze są dedykowane do realizacji umowy na kontraktowe
wytwarzanie w formule CDMO.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
20
9. Przychody i koszt własny sprzedaży
w tys. złotych 2022 2021
Przychody z umów z klientami, w tym 163 982 56 873
Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek (umowa z Mylan﴿ - 20 811
Przychody z produkcji i usług 90 587 18 217
Przychody z realizacji usług rozwoju technologii produkcji przeciwciał na rzecz Celon Pharma S.A. - 1 590
Przychody z zakupu materiałów 67 711 14 944
Przychody z tytułu leasingu 5 684 1 311
Koszt własny sprzedaży (29 914﴿ (6 043﴿
Koszt własny zakupionych materiałów (68 081﴿ (14 944﴿
Zysk brutto na sprzedaży 65 987 35 886
Umowa Produkcyjna wraz z SOW#1 została zawarta początkowo
na czas określony do końca 2025 r., z opcją jej przedłużenia.
Łączna wartość Umowy Produkcyjnej oraz SOW#1 w okresie jej
obowiązywania została oszacowana na 372 mln $ tj. 1,46 mld zł
(wartość oszacowana po kursie $ z dnia poprzedzającego dzień
podpisania kontraktu oraz przy teoretycznym założeniu przyszłej
inflacji równej zero w całym okresie trwania umowy﴿. Początkowo
w 2022 roku Umowa Produkcyjna oraz SOW#1 była realizowana
i rozliczana w oparciu o wytworzone serie produktu, po ustalonej
cenie jednostkowej za serię. Następnie, we wrześniu 2022 roku
Spółka zawarła z Novavax aneksy do Umowy Produkcyjnej oraz
SOW#1, zgodnie z którym czas trwania umowy uległ wydłużeniu
do końca 2026 roku. Jednocześnie ustalono i przyjęto okres
bezwarunkowego zobowiązania kontrahenta do przyjęcia
świadczenia w okresie do drugiego kwartału 2024 roku.
Szacowany poziom zamówień poza wyżej wymienionym okresem
nie jest gwarantowany.
Usługa produkcji na zlecenie jest realizowana z wykorzystaniem
procesu udostępnionego przez zamawiającego, który z uwagi
na wiążące uregulowania umowne i kwestie związane z prawem
własności intelektualnej, jest również jedynym podmiotem
uprawnionym do odbioru wyprodukowanych partii substancji
czynnej. Świadczenie wykonywane przez Spółkę tworzy aktywa
bez alternatywnego wykorzystania i Spółka ma prawo do
wynagrodzenia na każdym etapie wykonywania świadczenia,
stąd uznano, iż spełnione są warunki do ujmowania przychodów
z realizacji tego kontraktu w czasie.
Ze względu na jednorodność wszystkich partii (seria podobnych
świadczeń﴿, całkowitą ilość partii Spółka uznała za jedno
zobowiązanie do spełnienia świadczenia. Ponadto zawarta
ww. umowa zawiera elementy leasingu, wynikające z faktu,
iż w celu realizacji ww. zobowiązania z tytułu zawartej umowy,
Spółka przeznaczyła wyłącznie na rzecz podmiotu zlecającego
produkcję określone środki trwałe (zestaw powiązanych środków
stanowiący linię produkcyjną﴿.
W związku z powyższym wynagrodzenie związane z realizacją
ww. zobowiązania z tytułu zawartej umowy obejmuje następujące
komponenty (nie-leasingowy oraz leasingowy﴿:
> przychody z tytuły produkcji substancji czynnej, rozliczanych
w czasie metodą opartą na nakładach oraz
> przychody z tytułu leasingu operacyjnego, w przypadku,
którego Spółka jest leasingodawcą, związanego z realizacją
tego kontraktu.
Alokacji łącznego wynagrodzenia, wynikającego z umowy
z Novavax, do poszczególnych komponentów dokonano
na bazie relatywnych jednostkowych cen sprzedaży.
Jednostkowe ceny sprzedaży ustalono na bazie kosztów oraz
rynkowej marży (tj. dla elementu leasingowego, to wysokość
kosztów amortyzacji i rynkowej marży za najem tego typu
środków trwałych, natomiast dla elementu nie-leasingowego to
wysokość kosztów produkcji i rozsądna oczekiwana marża﴿.
21
W ramach rozszerzenia współpracy z Novavax, Spółka podpisała
w bieżącym roku następujące, dodatkowe zlecenia, w postaci
Specyfikacji Warunków Zlecenia – SOW (z ang. Statement of Work﴿:
> 14 stycznia 2022 r. dodatkowe zlecenie w postaci Specyfikacji
Warunków Zlecenia #3 (SOW#3﴿, na podstawie którego Spółka
wykonała na rzecz Novavax produkcję banków komórkowych
w standardzie GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good
Manufacturing Practice﴿, które będą wykorzystywane jako
kluczowy materiał biologiczny, stanowiący bazę do wytwarzania
antygenów szczepionkowych produktu Nuvaxovid®.
> 18 stycznia 2022 r. dodatkowe zlecenie w postaci Specyfikacji
Warunków Zlecenia #2 (SOW#2﴿, na podstawie którego
Spółka świadczy usługi analityczne na rzecz Novavax
w zakresie badań analitycznych związanych z kontrolą jakości
szczepionki Nuvaxovid®. Na podstawie SOW#2 Spółka
w pierwszej kolejności wykonała i stosownie udokumentowała
studia wykonalności dla określonych metod analitycznych,
nie objętych wcześniejszymi kontraktami lub zleceniami oraz
przeprowadziła transfer metod zgodnie ze specyfikacjami
Novavax. W II kwartale 2022 rozpoczęto analizę prób, która
jest obecnie realizowana przez Spółkę.
> 27 maja 2022 r. rozszerzenie zakresu usług w postaci
Specyfikacji Warunków Zlecenia #4 (SOW#4﴿. Rozszerzony
zakres współpracy obejmuje realizowanie przez Spółkę testu
jakościowego, będącego jedną z najbardziej istotnych analiz
produktu gotowego. Oznacza to, iż Spółka staje się
podmiotem zaangażowanym w procesy zwolnienia na rynek
produktów gotowych.
> 7 czerwca 2022 r. rozszerzenie zakresu usług w postaci
Specyfikacji Warunków Zlecenia #5 (SOW#5﴿, które
obejmowało przeprowadzenie badania stabilności
produktów pośrednich oraz buforów wytwarzanych
i wykorzystywanych w procesie wytwarzania substancji
czynnej SARS CoV-2 rS stanowiącej element składowy
szczepionki Nuvaxovid®. Zlecenie zrealizowano zgodnie
z założonym celem i w założonym terminie.
> 6 lipca 2022 r. rozszerzenie zakresu usług Umowy
produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #6
(SOW#6﴿, które obejmuje przeprowadzenie badań stabilności
złóż chromatograficznych wykorzystywanych w procesie
produkcji substancji czynnej szczepionki Nuvaxovid®.
Badania są prowadzone w obszarze produkcyjnym,
w środowisku GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good
Manufacturing Practice﴿. Podpisanie zlecenia ma istotne
znaczenie z uwagi na dalsze rozszerzenie współpracy
z Novavax.
> 20 lipca 2022 r. rozszerzenie zakresu usług w postaci
Specyfikacji Warunków Zlecenia #7 (SOW#7﴿, które obejmuje
wytworzenie przez Spółkę banków komórkowych niosących
struktury genetyczne, które będą służyć do realizacji
procesów produkcyjnych substancji czynnej jednego
z preparatów firmy Novavax. Wytworzenie banków odbędzie
się w środowisku GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang.
Good Manufacturing Practice﴿. Wyprodukowany materiał
zostanie następnie poddany stosownym badaniom
analitycznym, po czym zostanie przekazany na potrzeby
Novavax.
> 2 sierpnia 2022 r. rozszerzenie zakresu usług w postaci
Specyfikacji Warunków Zlecenia #8 (SOW#8﴿, które obejmuje
prowadzenie przez Spółkę badań stabilności substancji
czynnej SARS CoV-2 rS. Badania będą prowadzone
w środowisku GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good
Manufacturing Practice﴿, dla wskazanych przez Novavax serii
wyprodukowanych w zakładzie Spółki. Zlecenie ma charakter
długoterminowy i będzie realizowane w okresie trzech lat,
dla każdej poddanej badaniu serii.
W dniu 22 września 2022 r. Spółka zawarła z Novavax Inc. aneks
do umowy w przedmiocie komercyjnej produkcji kontraktowej
oraz aneks do Specyfikacji Warunków Zlecenia nr 1 (SOW#1﴿
dotyczące wytwarzania antygenu szczepionki na COVID-19
pod nazwą Nuvaxovid®, w standardzie GMP na skalę komercyjną
na rzecz Novavax. Wskutek zawarcia Aneksu, czas trwania
Umowy uległ wydłużeniu do końca 2026 roku., a w oparciu
o ustalony przez strony harmonogram, Spółka będzie otrzymywać
wynagrodzenie za wytworzone serie Produktu albo wynagrodzenie
za gotowość do wytwarzania Produktu w oparciu o zagwarantowane
na rzecz Novavax moce produkcyjne.
Zdaniem Zarządu aneks nie wprowadza zmian do przedmiotu
umowy, zmieniając jedynie mechanikę kalkulacji wysokości
przychodów. W pierwotnej umowie wynagrodzenie dla Spółki
było określone w zależności od wyprodukowanych szarż zgodnie
ze zleceniem od kontrahenta, bez względu czy wyprodukowane
dobra zostały odebrane. Aneks wprowadził minimalne
gwarantowane wynagrodzenie w okresie do 2 kwartału 2024 roku
(różne w poszczególnych miesiącach, określone harmonogramem﴿,
niezależne od wystąpienia produkcji (tzw. slot fee﴿, ponadto
zgodnie z Aneksem w okresie obligatoryjnego świadczenia usług
nie występuje już opcja kroczącego budżetu „gwarantowanych”
zleceń.
W efekcie, teoretyczna kwota łącznych przychodów wynikających
z kontraktu, przy analogicznych założeniach, w ramach umowy
z Novavax przed i po podpisaniu aneksu, liczona dla okresu
od 22 września 2022 r. do końca trwania umowy uległa zmianie.
Ponieważ Spółka jest w stanie wyodrębnić liczbę szarż substancji
czynnej wyprodukowanych do dnia podpisania aneksu i oddzielić
je od szarż wyprodukowanych (lub planowanych do wyprodukowania﴿
po tym dniu, zgodnie z MSSF 15 aneks podpisany 22 września
2022 roku został ujęty tak, jak gdyby na dzień jego podpisania
doszło do rozwiązania dotychczasowej umowy i do zawarcia
nowej. Na dzień bilansowy Spółka dokonała szacunków
w modelu rozliczenia przychodów w oparciu o wartość kontraktu
odpowiadającą sumie przychodów zagwarantowanych w okresie
do drugiego kwartału 2024 roku (tzw. performance obligation﴿.
Zmiany wprowadzone aneksem nie zmieniają przy tym warunków
do uznania zobowiązania do wykonania świadczenia wynikającego
z Umowy za spełniane w czasie. W związku z tym przychody
realizowane przez Spółkę na podstawie Aneksu są w dalszym
ciągu rozpoznawane w miarę upływu czasu, proporcjonalnie
do stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia
(stopnia zaawansowania prac﴿, metodą opartą na nakładach.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
W związku z powyższym, na 21 września 2022 r. Spółka dokonała
rozliczenia dotychczasowej Umowy i ujęła przychody za okres
do dnia podpisania Aneksu – w wartości określonej w Umowie,
jednakże z uwzględnieniem uzgodnień zawartych w Aneksie,
który efektywnie obniżał przychód należny Spółce wynikający
z zapisów pierwotnej Umowy za 3 kwartał 2022 r. (uwzględniając
wysokość opłaty z tytułu utrzymywania mocy produkcyjnych
w tym okresie﴿. Łączna wartość przychodów do rozliczenia
w ramach aneksu stanowiącego nową umowę, została
pomniejszona o odpowiednią kwotę przychodów rozpoznaną
jako rozliczenie pierwotnej Umowy.
Zakres współpracy, został określony dla każdego roku w latach
2022-2026. W ramach Umowy strony ustaliły gwarantowaną
ilość mocy produkcyjnych dla Novavax do drugiego kwartału
2024 r. Novavax nie jest uprawniony do zmniejszenia wielkości
mocy produkcyjnych zarezerwowanych do drugiego
kwartału 2024 r.
W ramach Aneksu Novavax zobowiązał się również do podjęcia
działań zmierzających do niezwłocznego zlecenia Spółce
wykorzystania Manufacturing Slot do wytworzenia uzgodnionych
przez strony serii antygenu szczepionki na COVID-19 wariant
Omicron, w tym do transferu technologii. W tym celu Strony
podjęły właściwe działania mające na celu zawarcie kolejnego
aneksu do Specyfikacji Warunków Zlecenia nr 1, obejmującego
szczegółowy zakres zasad wytwarzania Produktu Omicron.
Obecny potencjał produkcyjny Spółki pozwala na przystąpienie
do realizacji wytwarzania Produktu Omicron.
Zawarcie Aneksów nie pozbawia Spółki możliwości prowadzenia
działalności kontraktowej jako CDMO na rzecz innych
kontrahentów, z wyłączeniem podmiotów zajmujących się
działalnością konkurencyjną w stosunku do Novavax, zgodnie
z definicją szczegółowo opisaną w Umowie.
W dniu 23 listopada 2022 roku Spółka zawarła z Novavax kolejne
rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej w postaci
Specyfikacji Warunków Zlecenia #9 (SOW#9﴿. Zakres SOW#9
obejmuje przeprowadzenie przez Spółkę analizy mapowania
peptydowego dla substancji czynnej (DS﴿ jak i produktu gotowego
(DP﴿ próbek białka rS SARS-CoV-2 produktów Novavax.
Zakontraktowane prace obejmują przeprowadzenie analizy
wykonalności metody, jej walidacji oraz prowadzenie
regularnego testowania prób wyprodukowanych w Mabion oraz
prób wyprodukowanych w innych jednostkach, świadczących
usługi produkcyjne dla Novavax. Rutynowe badania próbek będą
przeprowadzane w systemie środowiska GMP (Dobra Praktyka
Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice﴿, jeśli będzie to
wymagane przez Novavax.
W dniu 9 lutego 2023 roku (zdarzenie po dniu bilansowym﴿
Spółka zawarła z Novavax następne rozszerzenie zakresu usług
Umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia
#10 (SOW#10﴿. Zakres SOW#10 obejmuje usługi logistyczne,
w tym transport i magazynowanie przez Spółkę materiałów,
substancji czynnych szczepionek oraz produktów gotowych
szczepionek w uzgodnionych przez strony odpowiednich
warunkach transportu i przechowywania. Wszystkie te usługi
będą realizowane w środowisku GMP. Rozszerzenie zakresu
usług wchodzi w życie w dniu podpisania niniejszego dokumentu
i pozostaje w mocy do czasu jej pełnego wykonania, chyba, że
Strony wspólnie zdecydują o wcześniejszym zakończeniu prac
w ramach niniejszego zlecenia.
W dniu 6 kwietnia 2023 roku (zdarzenie po dniu bilansowym﴿
Spółka zawarła z Novavax Aneks nr 2 do Specyfikacji Warunków
Zlecenia nr 1 (SOW#1﴿ dotyczący możliwości zlecania przez
Novavax wytworzenia przez Spółkę uzgodnionych serii antygenu
szczepionki na COVID-19 wariant Omicron.
Zawarty Aneks nr 2 reguluje wcześniej ustalone oraz częściowo
zrealizowane działania w zakresie dodania do zakresu współpracy
kolejnego produktu Omicron, w tym przeprowadzenie transferu
technologii, walidację procesu, a następnie wytwarzanie produktu
Omicron w standardzie GMP, według szczegółowych zasad
określonych w Aneksie nr 2. Zgodnie z zawartym Aneksem nr 2
w przypadku złożenia zlecenia przez Novavax w zakresie
produktu Omicron, do obowiązków Spółki należy
w szczególności wytworzenie produktu, przeprowadzanie testów
analitycznych próbek produktu, badań stabilności, pozyskiwanie
surowców do produkcji, zarządzanie i nadzór w zakresie jakości
oraz wsparcie Novavax w spełnieniu wymogów rejestracyjnych
poprzez przekazywanie stosownej dokumentacji.
Liczba serii produktu Omicron zlecana do wytworzenia będzie
na bieżąco uzgadniana przez strony. Produkt Omicron będzie
wytwarzany w ramach dotychczas zagwarantowanych na rzecz
Novavax mocy produkcyjnych. Wskutek zawarcia obecnego
Aneksu nr 2, pierwotna Umowa oraz zawarte do niej
Specyfikacje Warunków Zlecenia mają zastosowanie również
do produktu Omicron.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
22
23
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
10. Koszty według rodzaju
W tabeli poniżej przedstawiono kategorie kosztów rodzajowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w okresie
porównywalnym:
w tys. złotych 2022 2021
Amortyzacja 8 977 8 846
Zużycie materiałów i energii, media 79 700 26 339
Usługi obce, w tym: 20 131 11 645
wywóz i utylizacja odpadów 863 597
usługi serwisowe 3 132 2 895
usługi remontowe 1 217 501
usługi analityczne 1 829 538
usługi badawcze 5 232 (1 077﴿
usługi doradcze i koszty audytu 2 384 4 998
usługi prawne 640 1 073
usługi telekomunikacyjne i informatyczne 1 147 541
koszty rekrutacji 483 220
koszty Public Relations 397 409
usługi związane z emisją nowych akcji - (1 114﴿
usługi pozyskania nowych partnerów dystrybucyjnych 673 658
pozostałe 2 134 1 406
Koszty rejestracji leku 243 (3 372﴿
Podatki i opłaty 928 816
Koszty wynagrodzeń 25 961 16 416
Świadczenia na rzecz pracowników 5 238 3 433
Pozostałe koszty 595 448
Razem koszty według rodzaju 141 773 64 571
Koszt własny sprzedaży 29 914 6 043
Koszt własny zakupionych materiałów 68 081 14 944
Koszty badań i rozwoju 15 115 13 604
Koszty ogólnego zarządu 28 663 29 980
Razem koszty w układzie funkcjonalnym 141 773 64 571
Wzrost kosztów usług badawczych jest związany z utworzoną
na koniec trzeciego kwartału rezerwą w kwocie 1 mln EUR
na niezafakturowane koszty badania klinicznego dotyczące
projektu Mabion CD20. W dniu 30 marca 2023 roku (zdarzenie
po dniu bilansowym﴿ podpisano umowę rozliczającą wykonane
usługi na rzecz Spółki. Wartość zobowiązania zgodnie
z potwierdzoną pomiędzy stronami umową ustalono na 1 013 tys. EUR.
Podpisana umowa skutecznie zamyka roszczenia stron i nie są
przewidywane dodatkowe zobowiązanie dotyczące usług
wykonywanych w bieżącym i poprzednich okresach sprawozdawczych.
Koszty badań i rozwoju ujmuje się jako koszt okresu w wyniku
finansowym w momencie ich poniesienia, zgodnie z MSR 38.
Koszty prac rozwojowych mogą zostać skapitalizowane
i rozpoznane jako składnik wartości niematerialnych po spełnieniu
kryteriów wskazanych w § 57 MSR 38.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym
projektami badawczo-rozwojowymi w toku, dofinansowanymi
z funduszy UE były projekty dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego („Wzrost konkurencyjności
Mabion S.A. poprzez wdrożenie innowacji procesowej” oraz
Opracowanie panelu metod analitycznych do charakterystyki
immunogenności w badaniu klinicznym skierowanym
do pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów
z wykorzystaniem rituximabu jako substancji leczniczej”﴿.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
24
11. Koszty badań i rozwoju
w tys. złotych 2022 2021
MabionCD20 13 741 11 388
MabionEGFR - 2 216
Pozostałe projekty 1 374 -
Razem koszty badań i rozwoju 15 115 13 604
12. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
w tys. złotych 2022 2021
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych 1 115 -
Zysk na sprzedaży aktywów trwałych 142 13
Dotacje 4 724 1 259
Wartość nieodpłatnie otrzymanych składników obrotowych 702 -
Umorzenie zobowiązania 490 -
Pozostałe 415 100
Razem pozostałe przychody operacyjne 7 588 1 372
Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa obrotowe - 2 897
Strata w wyniku likwidacji aktywów trwałych 26 20
Utylizacja materiałów 1 253 369
Darowizny przekazane 44 -
Odszkodowania 192 -
Pozostałe 67 220
Razem pozostałe koszty operacyjne 1 582 3 506
Przychody z tytułu dotacji dotyczą w szczególności części dotacji
otrzymanych w latach ubiegłych do zakupu środków trwałych
w projektach współfinansowanych z funduszy UE, w wysokości
811 tys. zł i 1 259 tys. zł odpowiednio w 2022 r. i 2021 r., która
została ujęta w wyniku finansowym w poszczególnych okresach
proporcjonalnie do wartości amortyzacji aktywów sfinansowanych
z dotacji oraz rozliczonej dotacji z zakończonego projektu EGFR
w wysokości 3 912 tys. zł.
Odpis aktualizujący rzeczowe aktywa obrotowe dotyczy tych
materiałów magazynowych, dla których nie ma alternatywnego
zastosowania, a ich termin ważności jest krótszy niż możliwe
dotychczasowe przeznaczenie.
25
Przychody z tytułu odsetek w 2022 r. oraz w 2021 r. wynikają
z naliczonych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych
na lokatach bankowych. Na koszty finansowe zaś składają się
w głównej mierze ujemne różnice kursowe oraz odsetki
od pożyczki.
14. Podatek dochodowy
W sprawozdaniu finansowym za 2021 rok Spółka po raz
pierwszy rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego i ustaliła wysokości kwoty przewidzianej
do odliczenia od podatku dochodowego w dającej się
przewidzieć przyszłości przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Spółka historycznie zrealizowała istotne ujemne różnice przejściowe
do podatku głównie w wyniku realizowanych prac badawczo
rozwojowych, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego. Dodatkowo jest
w posiadaniu zezwoleń strefowych i wynikających z nich
ekwiwalentów dotacji brutto oraz w ostatnich 5 latach
wygenerowała straty podatkowe możliwe do odliczenia z działalności
pozastrefowej. Dokonano weryfikacji posiadanych uprawnień
do realizacji odliczenia od podstawy opodatkowania oraz prawa
do skorzystania z pomocy publicznej z uwzględnieniem
spodziewanego dochodu zarówno w działalności prowadzonej
w strefie jak i poza strefą w najbardziej prawdopodobnym
z punktu widzenia przyjętych szacunków okresie.
Aktywo podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2022 oraz
na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało oszacowane na poziomie:
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
13. Przychody i koszty finansowe
w tys. złotych 2022 2021
Przychody z tytułu odsetek 287 40
Dodatnie różnice kursowe netto - 908
Razem przychody finansowe 287 948
Koszty odsetek, w tym: 1 698 921
od kredytów i pożyczek 1 203 808
od zobowiązań z tyt. Leasingu 491 269
od zobowiązań handlowych 4 (365﴿
Budżetowe - 209
Ujemne różnice kursowe netto 4 521 -
Pozostałe 243 450
Razem koszty finansowe 6 462 1 371
w tys. złotych 2022 2021
Aktywo podatkowe z tytułu działalności w strefie 13 075 9 629
Aktywo podatkowe zrealizowanej straty z lat ubiegłych 235 2 529
Razem aktywo podatkowe 13 310 12 158
Zasada ostrożności w zakresie oszacowania wysokości aktywa
podatkowego wynikała z przyjęcia restrykcyjnego podejścia oraz
braku dotychczasowej historii w generowaniu podstawy
opodatkowania umożliwiającej rozliczenie posiadanej pomocy
publicznej, osiągniętej straty z lat ubiegłych czy różnic przejściowych.
Spółka na każdy dzień bilansowy będzie dokonywała ostrożnej
wyceny aktywa podatkowego przy uwzględnieniu warunków
rynkowych oraz spodziewanego wyniku podatkowego w dającej
się przewidzieć przyszłości.
Spółka nie publikuje prognoz finansowych zaznacza jednak, że
wynik podatkowy może w sposób istotny odbiegać od wyniku
Spółki realizowanego w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie wygenerowała
podstawy opodatkowania, która skutkowałaby koniecznością
zapłaty podatku dochodowego. Spółka odnotowała dodatni
podatkowy wynik finansowy na działalności strefowej w 2022
roku stąd była w stanie skorzystać z pomocy publicznej
udzielonej na podstawie zezwoleń. Wartość udzielonej pomocy
po zdyskontowaniu wynosiła blisko 11 mln zł.
Spółka historycznie zrealizowała istotne ujemne różnice
przejściowe do podatku głównie w wyniku realizowanych prac
badawczo-rozwojowych, które spowodują w przyszłości
zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Dodatkowo jest w posiadaniu zezwoleń strefowych i wynikających
z nich ekwiwalentów dotacji brutto oraz w ostatnich 5 latach
wygenerowała straty podatkowe możliwe do odliczenia
z działalności pozastrefowej. Dokonano weryfikacji posiadanych
uprawnień do realizacji odliczenia od podstawy opodatkowania
oraz prawa do skorzystania z pomocy publicznej z uwzględnieniem
spodziewanego dochodu zarówno w działalności prowadzonej
w strefie jak i poza strefą w najbardziej prawdopodobnym z punktu
widzenia przyjętych szacunków okresie.
Aktywo podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
oraz 31 grudnia 2021 r. zostało oszacowane na poziomie
odpowiednio 13 310 tys. zł i 12 158 tys. zł. Spółka wybudowała
w pełni wyposażony ośrodek badawczo – rozwojowy na terenie
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE﴿. Zgodnie z ustawą
o specjalnych strefach ekonomicznych działalność gospodarcza
prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach
uzyskanego zezwolenia jest zwolniona z opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób prawnych do wysokości
wynikającej z dostępnego poziomu pomocy publicznej
i poniesionych kosztów kwalifikowanych. Podstawą zwolnienia
jest kwota poniesionych kosztów kwalifikowanych, które nie
mogą przekroczyć wartości maksymalnej określonej w zezwoleniu
udzielonym przez Zarząd ŁSSE. Mabion ma prawo do korzystania
z ulgi do 31 grudnia 2026 r., czyli ostatniego roku funkcjonowania
ŁSSE zgodnie z obowiązującym prawem. W celu zachowania
prawa do ulgi Spółka musiała spełnić kryterium trwałości inwestycji
oraz kryterium wielkości zatrudnienia do dnia 31 grudnia 2021 r.
Inwestycje objęte zezwoleniami wydanymi w latach 2010 i 2012
zostały zakończone, a spełnienie przez Spółkę warunków
uprawniających do uzyskania ulgi podatkowej zostało pozytywnie
zweryfikowane podczas audytów przeprowadzonych przez ŁSSE.
Na koniec 2016 r. Spółka uzyskała trzecie zezwolenie nr 301,
które dotyczy nowej inwestycji tj. rozbudowy istniejącego
zakładu produkcji leków. W dniu 10 sierpnia 2021 r. Spółka
otrzymała decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
zmiany zezwolenia nr 301 na prowadzenie działalności na terenie
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na mocy ww. decyzji,
na wniosek Spółki, termin na poniesienie na terenie Strefy
wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref
ekonomicznych, w wysokości co najmniej 20 mln zł, uległ
przedłużeniu z dnia 30 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2024
r. Wnioskowanie przez Spółkę o zmianę powyższych terminów
nastąpiło z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu
planowanych inwestycji, w oparciu o obecne potrzeby Spółki.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
26
w tys. złotych 2022 2021
Podatek dochodowy bieżący - -
Korekty dotyczące lat poprzednich - -
Podatek odroczony ujęty w wyniku (1 152﴿ (12 158﴿
Razem podatek dochodowy ujęty w wyniku (1 152﴿ (12 158﴿
27
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
W tabeli poniżej przedstawiono uzgodnienie efektywnej stawki opodatkowania:
w tys. złotych 2022 2021
Zysk/(strata﴿ brutto 22 040 (10 255﴿
(Obciążenie﴿/korzyść podatkowa według stawki 19% (4 188﴿ 1 948
Różnice trwałe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: (227﴿ (525﴿
PFRON (56﴿ (60﴿
Koszty eksploatacji samochodów osobowych (23﴿ -
Składki członkowskie (16﴿ -
Darowizny przekazane (70﴿ -
Pozostałe (61﴿ (465﴿
Różnice trwałe niebędące podstawą do opodatkowania, w tym: 1 005 10 101
Otrzymane dotacje i dofinansowanie 898 -
Pozostałe 107 10 101
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania - (2 651﴿
Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania - 2 466
Różnice przejściowe, od których nie utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego*/rezerwy z tytułu podatku dochodowego
(13 155﴿ (5 621﴿
Straty podatkowe, od których ujęto aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– działalność poza ŁSSE**
(236﴿ (336﴿
Strata podatkowa z działalności strefowej** - (5 382﴿
Wykorzystanie pomocy publicznej w danym okresie (+﴿/Straty podatkowe na działalności strefowej
niepodlegające odliczeniu w przyszłych okresach (-﴿
16 800 (5 382﴿
Podatek dochodowy przypisany działalności strefowej (16 800﴿ -
Podatek dochodowy bieżący - -
* Pozycja obejmuje w szczególności nakłady na prace badawczo – rozwojowe, które nie są jeszcze zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
w bieżącym okresie.
** Straty podatkowe wynikające z działalności w ŁSSE nie podlegają odliczeniu w przyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Straty
podatkowe wynikające z działalności pozastrefowej mogą podlegać odliczeniu w okresie kolejnych pięciu lat. Saldo niewykorzystanych strat
podatkowych wynikających z działalności poza ŁSSE zaprezentowano poniżej.
Spółka rozpoznała rezerwę z tytułu podatku odroczonego, która
została w całości skompensowana nadwyżką aktywa z tytułu
podatku odroczonego.
Poniżej przedstawiono kwoty strat podatkowych podlegających
odliczeniu w przyszłych okresach, ulg podatkowych oraz
ujemnych różnic przejściowych (według stawki podatkowej 19%﴿,
od których zostało ujęte aktywo z tytułu podatku odroczonego
w kwocie 236 tys. zł, dotyczące roku 2022. Spółka, stosując
zasadę ostrożności oszacowała, że po zakończeniu działalności
w ŁSSE, tj. w roku 2027 będzie w stanie odliczyć stratę
z działalności pozastrefowej.
w tys. złotych Data ważności: 2022 2021
Strata podatkowa do rozliczenia za 2022 r. koniec 2027 r. 118 -
Strata podatkowa do rozliczenia za 2021 r. koniec 2026 r. 168 168
Strata podatkowa do rozliczenia za 2020 r. koniec 2025 r. 950 683
Strata podatkowa do rozliczenia za 2019 r. koniec 2024 r. 950 266
Strata podatkowa do rozliczenia za 2018 r. koniec 2023 r. 173 173
Ulga podatkowa (Nota 6﴿ koniec 2026 r. 36 707 37 229
Spółka dodatkowo zarówno w okresie sprawozdawczym jak
i historycznie generowała ujemne różnice przejściowe, od których
nie tworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Różnice te głównie dotyczyły nakładów na ponoszone prace
badawczo-rozwojowe, które w bieżącym okresie sprawozdawczym
i w poprzednich okresach nie pomniejszały podstawy opodatkowania.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
28
w tys. złotych
Aktywo z tytułu podatku
odroczonego
z działalności w ŁSSE
Aktywo podatkowe
zrealizowanej straty
z lat ubiegłych
Razem aktywa z tytułu
podatku odroczonego
Stan na dzień 1 stycznia 2021 roku - - -
Zawiązanie (+﴿ 9 629 2 529 12 158
Wykorzystanie (-﴿ - - -
Rozwiązanie (-﴿ - - -
Stan na dzień 31 grudnia 2021 9 629 2 529 12 158
Stan na dzień 1 stycznia 2022 roku 9 629 2 529 12 158
Zawiązanie (+﴿ 13 075 235 13 310
Wykorzystanie (-﴿ (9 629﴿ - (9 629﴿
Rozwiązanie (-﴿ - (2 529﴿ (2 529﴿
Stan na dzień 31 grudnia 2022 13 075 235 13 310
15. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
Poniżej przedstawiono tabelę ruchu środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na 31 grudnia 2022 r.
a﴿ Rzeczowe aktywa trwałe:
w tys. złotych
Grunty,
budynki i
budowle
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Samochody
Narzędzia
i przyrządy
gdzie indziej
nie skla sy fi ko -
wa ne
Środki trwałe
w budowie
Razem
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2021 roku 48 278 20 890 1 857 34 062 13 963 119 050
Zwiększenia stanu z tytułu: 79 2 986 653 5 381 31 948 41 047
Zakupu i modernizacji - - - - 31 948 31 948
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie 79 2 986 653 5 381 - 9 099
Zmniejszenia stanu z tytułu: - (39﴿ (84﴿ (102﴿ (9 099﴿ (9 324﴿
Sprzedaży - - - - - -
Likwidacji - (39﴿ (84﴿ (102﴿ - (225﴿
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie - - - - (9 099﴿ (9 099﴿
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku 48 357 23 837 2 426 39 341 36 812 150 773
Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2021 roku (8 649﴿ (15 995﴿ (987﴿ (28 139﴿ - (53 770﴿
Zwiększenia stanu z tytułu: (1 587﴿ (2 925﴿ (311﴿ (3 713﴿ - (8 536﴿
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (1 587﴿ (2 925﴿ (311﴿ (3 713﴿ - (8 536﴿
Zmniejszenia stanu z tytułu: - 28 76 102 - 205
Sprzedaży - - - - - -
Likwidacji - 28 76 102 - 205
Wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2021 roku (10 236﴿ (18 892﴿ (1 223﴿ (31 750﴿ - (62 100﴿
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2021 roku 39 629 4 895 870 5 923 13 963 65 280
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku 38 121 4 945 1 203 7 591 36 812 88 672
Zmianę wartości aktywa w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:
29
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
w tys. złotych
Grunty,
budynki
i
budowle
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Samochody
Narzędzia
i przyrządy
gdzie indziej
nie skla sy fi ko -
wa ne
Środki trwałe
w budowie
Razem
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2022 roku 48 357 23 837 2 426 39 341 36 812 150 773
Zwiększenia stanu z tytułu: 2 073 2 287 739 4 636 9 843 19 578
Zakupu i modernizacji - - - - 9 843 9 843
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie 2 073 2 287 739 4 636 - 9 735
Zmniejszenia stanu z tytułu: - (36﴿ (692﴿ (250﴿ (9 736﴿ (10 714﴿
Sprzedaży - - (478﴿ - (478﴿
Likwidacji - (36﴿ (214﴿ (250﴿ - (500﴿
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie - - - - (9 736﴿ (9 736﴿
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 roku 50 430 26 088 2 473 43 726 36 919 159 637
Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2022 roku (10 236﴿ (18 892﴿ (1 223﴿ (31 750﴿ - (62 100﴿
Zwiększenia stanu z tytułu: (1 711﴿ (2 799﴿ (408﴿ (3 746﴿ - (8 664﴿
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (1 711﴿ (2 799﴿ (408﴿ (3 746﴿ - (8 664﴿
Zmniejszenia stanu z tytułu: - 36 569 243 - 848
Sprzedaży - - 374 - 374
Likwidacji - 36 195 243 - 474
Wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2022 roku (11 947﴿ (21 655﴿ (1 062﴿ (35 253﴿ - (69 917﴿
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2022 roku 38 121 4 945 1 203 7 591 36 812 88 672
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2022 roku 38 483 4 433 1 411 8 474 36 919 89 720
Poniższe zestawienie prezentuje wartość rzeczowych aktywów trwałych oddanych w leasing operacyjny.
w tys. złotych
Grunty,
budynki
i
budowle
Urządzenia
techniczne
i maszyny
Narzędzia
i przyrządy
gdzie indziej
nie skla sy fi ko -
wa ne
Środki trwałe
w budowie
Razem
Na dzień 31 grudnia 2021 r.
Wartość brutto 42 550 15 779 10 398 - 68 727
Umorzenie (7 269﴿ (11 884﴿ (4 920﴿ - (24 073﴿
Wartość netto na 31 grudnia 2021 r. 35 281 3 895 5 478 - 44 654
Na dzień 31 grudnia 2022 r.
Wartość brutto 42 679 17 656 19 665 - 80 000
Umorzenie (8 395﴿ (13 878﴿ (12 398﴿ - (34 671﴿
Wartość netto na 31 grudnia 2022 r. 34 284 3 778 7 267 - 45 329
Część inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe w 2022 r. została
sfinansowana w ramach umów leasingowych (nota 21﴿.
Spółka sprzedała w bieżącym okresie sprawozdawczym
rzeczowe aktywa trwałe o wartości przychodu netto 772 tys. zł.
Zlikwidowane rzeczowe aktywa trwałe stanowiły aktywa
niezdatne do dalszego wykorzystania w działalności operacyjnej
Spółki, niemające znaczącej wartości odsprzedażowej.
Kierownictwo Spółki nie zidentyfikowało przesłanek utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych zarówno na dzień bilansowy jak
i w przeszłych okresach. Większość rzeczowych aktywów trwałych
Spółki została zakupiona w ciągu ostatnich ośmiu lat.
MABION S.A. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
30
b﴿ Wartości niematerialne:
Tabela zawiera użytkowane wartości niematerialne przez Spółkę i oddane w leasing operacyjny, a poniżej w odrębnym zestawieniu tylko
oddane w leasing.
w tys. złotych Systemy informatyczne
Wartości niematerialne
w budowie
Razem
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2021 roku 1 676 293 1 969
Zwiększenia stanu z tytułu: 167 50 217
Zakupu i modernizacji - 50 50
Przeniesienia z wartości niematerialnych w budowie 167 - 167
Zmniejszenia stanu z tytułu: - (167﴿ (167﴿
Sprzedaży - - -
Likwidacji - - -
Przeniesienia z wartości niematerialnych w budowie - (167﴿ (167﴿
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2021 roku 1 843 176 2 019
Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2021 roku (898﴿ - (898﴿
Zwiększenia stanu z tytułu: (310﴿ - (310﴿
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (310﴿ - (310﴿
Zmniejszenia stanu z tytułu: - - -
Sprzedaży - - -
Likwidacji - - -
Wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2021 roku (1 208﴿ - (1 208﴿
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2021 roku 778 293 1 071
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2021 roku 635 176 811
w tys. złotych Systemy informatyczne
Wartości niematerialne
w budowie
Razem
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2022 roku 1 843 176 2 019
Zwiększenia stanu z tytułu: 213 243 456
Zakupu i modernizacji - 243 243
Przeniesienia z wartości niematerialnych w budowie 213 - 213
Zmniejszenia stanu z tytułu: (27﴿ (213﴿ (240﴿
Sprzedaży - - -
Likwidacji (27﴿ - (27﴿
Przeniesienia z wartości niematerialnych w budowie - (213﴿ (213﴿
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2022 roku 2 029 206 2 235
Wartość umorzenia na dzień 1 stycznia 2022 roku (1 208﴿ - (1 208﴿
Zwiększenia stanu z tytułu: (313﴿ - (313﴿
Odpisu amortyzacyjnego za okres sprawozdawczy (313﴿ - (313﴿
Zmniejszenia stanu z tytułu: 27 - 27
Sprzedaży - - -
Likwidacji 27 - 27
Wartość umorzenia na dzień 31 grudnia 2022 roku (1 494﴿ - (1 494﴿
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2022 roku 635 176 811
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2022 roku 535 206 741