Kompleks Naukowo-Przemysłowy Centrum Badawczo-Rozwojowe
Biotechnologii Medycznej Produktów Leczniczych Biotechnologicznych
ul. gen. Mariana Langiewicza 60 ul. Fabryczna 17
95-050 Konstantynów Łódzki 90-344 Łódź
Tel. +48 42 207 78 90
NIP: 7752561383 | KRS: 0000340462 | BDO: 000036137
E-mail: info@mabion.eu XX Wydz. Gosp. KRS SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
www.mabion.eu Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.616.232,60 zł
1
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ MABION S.A.
DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU W ROKU OBROTOWYM 2022
Mając na względzie wymogi określone w § 70 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza
Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (dalej jako „Spółka”) niniejszym oświadcza,
że:
1. w odniesieniu do Komitetu Audytu działającego w Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania,
składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów
niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. Komitet Audytu działający w Spółce wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
PODPISY
Robert Koński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Józef Banach
Członek Rady Nadzorczej
David John James
Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wośko
Członek Rady Nadzorczej
Zofia Szewczuk
Członek Rady Nadzorczej