Kompleks Naukowo-Przemysłowy Centrum Badawczo-Rozwojowe
Biotechnologii Medycznej Produktów Leczniczych Biotechnologicznych
ul. gen. Mariana Langiewicza 60 ul. Fabryczna 17
95-050 Konstantynów Łódzki 90-344 Łódź
Tel. +48 42 207 78 90
NIP: 7752561383 | KRS: 0000340462 | BDO: 000036137
E-mail: info@mabion.eu XX Wydz. Gosp. KRS SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
www.mabion.eu Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 1.616.232,60 zł
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S.A.
DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022
Mając na względzie wymogi określone w § 70 ust. 1 pkt 6) i 13) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mabion
S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (dalej jako „Spółka” lub „Mabion”) niniejszym
oświadcza, że:
a) wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe MABION S.A. za rok 2022 i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową MABION
S.A. oraz jej wynik finansowy,
b) Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2022 zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji MABION S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka,
c) nie wnosi zastrzeżeń wobec treści sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, wskutek
czego nie planuje podejmować żadnych określonych dział w odniesieniu do sprawozdania z
badania.
PODPISY
Krzysztof Kaczmarczyk
Prezes Zarządu
Adam Pietruszkiewicz
Członek Zarządu
Grzegorz Grabowicz
Członek Zarządu
Sławomir Jaros
Członek Zarządu