Stosujemy zasady zapisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, które są fundamentem naszego ładu korporacyjnego.

Dokumenty korporacyjne

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Statut Spółki Mabion S.A.

Regulamin Walnych Zgromadzeń Mabion S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Mabion S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Mabion S.A.

Regulamin Komitetu Wynagrodzeń Mabion S.A.

Regulamin Zarządu Mabion S.A.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.

Prospekt emisyjny

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2022

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020