Powered by Smartsupp

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance)

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju biznesu przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy firmą stosującą najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Działamy ze świadomością wyzwań rynkowych i regulacyjnych, które determinują cele firmy m.in. w zakresie zielonej transformacji, minimalizowania wpływu na środowisko, a także warunków pracy, współdziałania z lokalnymi społecznościami oraz odpowiedzialnego zarządzania.

Działając na międzynarodowym rynku uwzględniamy czynniki ESG w zarządzaniu strategicznym. Zaangażowanie w obszar ESG wynika zarówno z wymogów regulacyjnych, jak również z rosnących oczekiwań naszych interesariuszy. Dlatego też w lutym 2024 r. przyjęliśmy Strategię ESG na lata 2024-2027.

Strategia ESG na lata 2024-2027

Przyjęta Strategia ESG opiera się na trzech filarach, którym towarzyszą cele strategiczne i operacyjne, pozwalające nam monitorować postępy jej realizacji. Nasza Strategia ESG jest ściśle powiązana ze strategią biznesową Mabion na lata 2023-2027.

Strategia ESG na lata 2024-2027

Filary Strategii ESG

E ŚRODOWISKO S SPOŁECZEŃSTWO G ŁAD KORPORACYJNY

Filar E – Środowisko

 • E.1.1. Będziemy dążyć do ograniczenia emisji w operacjach własnych oraz zielonej transformacji i rozwoju.
 • E.1.2. Będziemy dążyć do ograniczenia emisji w łańcuchu wartości.
 • E.1.3. Będziemy inwestować w edukację ekologiczną naszych pracowników i podnosić ich świadomość w tym zakresie.
 • E.2.1. Będziemy analizować, monitorować oraz ograniczać wpływ środowiskowy firmy (obecny i planowany zakład).

Filar S – Społeczeństwo

 • S.1.1. Dbanie o dobrostan naszych pracowników oraz work-life Balance.
 • S.1.2. Obniżenie rotacji pracowników.
 • S.1.3. Dążenie do jak najwyższego poziomu satysfakcji pracowników.
 • S.1.4. Doskonalenie komunikacji wewnętrznej.
 • S.1.5. Budowanie bardziej inkluzywnego miejsca pracy.
 • S.1.6. Inwestowanie w rozwój kompetencji naszych pracowników.
 • S.1.7. Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka wystąpienia urazów i dolegliwości zdrowotnych.
 • S.2.1. Doskonalenie miejsca pracy poprzez udział w partnerskich projektach i zewnętrznych certyfikacjach.
 • S.2.2. Rozwijanie relacji z uczelniami wyższymi budowanie partnerstw i podejmowanie wspólnych inicjatyw.
 • S.3.1. Rozwijanie działań z zakresu zaangażowania społecznego firmy.

Filar G – Ład korporacyjny

 • G.1.1. Uwzględnienie wytycznych ESG jako jednego z kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 • G.1.2. Budowanie odpowiedzialnej i etycznej kultury organizacyjnej.
 • G.1.3. Przeciwdziałanie mobbingowi, korupcji i nadużyciom.
 • G.1.4. Doskonalenie procesów kontroli wewnętrznej.
 • G.1.5. Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 14001: 2015, 45001: 2018, 50001: 2018.
 • G.1.6. Wdrożenie strategii ESG.
 • G.2.1. Budowanie odpowiedzialnych relacji z dostawcami.
 • G.3.1. Raportowanie ESG zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.
 • G.3.2. Budowanie międzynarodowej wiarygodności i rozpoznawalności dzięki działaniom ESG.

Cele zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju United Nations (znane jako SDGs) to 17 celów głównych oraz 169 celów szczegółowych, które kraje członkowskie zobowiązały się realizować. Biznes ma w tym również swoją rolę. SDGs wyznaczają wizję świata wolnego od ubóstwa, głodu i chorób.

Poprzez nasze działania wspieramy następujące globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju:

Wizja – do czego chcemy dążyć w obszarze ESG

Chcemy być najlepszym partnerem biznesowym w branży biotechnologicznej, który w świadomy sposób zarządza swoim wpływem środowiskowym i społecznym, zapewnia bezpieczne, przyjazne i umożliwiające rozwój miejsce pracy oraz przestrzega najwyższych standardów zarządzania.

Misja Mabion S.A.

Dostarczamy wysokiej jakości usługi, dbając o zrównoważony rozwój i zaspokojenie potrzeb naszych kluczowych interesariuszy.

Raportowanie niefinansowe Mabion S.A.

Raportowanie niefinansowe stanowi podsumowanie naszej aktywności w obszarze środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego.
Raportowanie w obszarze ESG ma formę Oświadczenia na temat informacji niefinansowych, które stanowi wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Mabion S.A.
Spółka nie podlega pod obowiązek prawny, wynikający z Art. 49 b. ust. 1 Ustawy o rachunkowości, która implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Niemniej wychodząc naprzeciw globalnym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju oraz oczekiwaniom Interesariuszy, a także przygotowując Spółkę na implementację przepisów wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 roku, publikujemy kolejne Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
Treści przedstawione w Oświadczeniu zostały opracowane w oparciu o wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) z 2021 roku.

Zapoznaj się z naszymi raportami niefinansowymi:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2022