Powered by Smartsupp

Ochrona środowiska

Polityka środowiskowa stanowi ramy dla działań, które mają sprzyjać ograniczeniu negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko. Dzięki przyjętej polityce pozostajemy w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a także podejmujemy dodatkowe aktywności na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia zużycia energii. Jednym z głównych założeń polityki środowiskowej jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród pracowników oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za jakość otaczającego nas środowiska.

Polityka środowiskowa definiuje główne zobowiązania Spółki w zakresie:

 • ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom,
 • działań proekologicznych i innych aktywności, podnoszących świadomość w zakresie ochrony środowiska, efektywnego zarządzania energią oraz wpływu działalności na ochronę bioróżnorodności,
 • zarządzania zasobami wodnymi, minimalizacji zużycia wody na cele technologiczne i bytowe,
 • zarządzania emisjami i monitorowania śladu węglowego organizacji,
 • zapobiegania ryzyku zmian klimatycznych i zarządzania szansami,
 • skutecznej gospodarki odpadami,
 • poprawy wyniku energetycznego,
 • spełnienia wymagań prawnych, normatywnych i innych w obszarze ochrony środowiska.

Decyzje administracyjne

Realizacja procesów przy użyciu zasobów naturalnych, wielu substancji, surowców i materiałów produkcyjnych wpływa na emisję do środowiska. Dlatego też nasza działalność regulowana jest poprzez uzyskane decyzje administracyjne.

Oto wspomniane decyzje administracyjne:

 • Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 29.07.2016 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak: RŚVI.7222.190.2015.KK) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.07.2022 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Łodzi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzącego z terenu zakładu MABION S.A. (znak: PO.RUZ.4210.1212022.JP.5) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach instalacji energetycznego spalania paliw (znak: OŚ.6221.2.2018) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi Nr 65/Op/15 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (znak: DSS-OŚR-IV.6221.5.2015) – dla lokalizacji Spółki w Łodzi.
 • Zawiadomienie ze strony Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.09.2021 r. w sprawie przyjęcia zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza, dotyczącego eksploatacji instalacji testowej do produkcji produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (znak: ŚRIV.7223.1.2.2021.MO) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Zaświadczenie ze strony Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 16.10.2023 r. o przyjęciu zgłoszenia emisji w wyniku eksploatacji instalacji – ładowni akumulatorów (znak: OŚ.6221.12.2023) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Decyzja nr 48/2024 z dnia 02.03.2024 r. wydanej przez Ministra Klimatu i Środowiska zezwalająca na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do I kategorii zagrożenia (znak:DOP-GMO.601.10.2024.JR) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Decyzja nr 108 z dnia 09.06.2017 r. wydana przez Ministra Środowiska zezwalająca na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do II kategorii zagrożenia (znak: DOP-GMO.431.97.2017) – dla lokalizacji Spółki w Konstantynowie Łódzkim.
 • Decyzja nr 90/2021 z dnia 18.06.2021 r. wydana przez Ministra Klimatu i Środowiska zezwalająca na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do II kategorii zagrożenia (znak: DOP-4.601.109.2021.jryb) – dla lokalizacji Spółki w Łodzi.

Monitoring środowiskowy i technologiczny

Na mocy uzyskanych decyzji oraz obowiązujących wymagań prawnych, monitorujemy poziom oddziaływania naszej działalności na otaczające nas środowisko. Dzięki bieżącej ewidencji odpadów, zużycia mediów czy okresowym badaniom oraz przeglądom jesteśmy w stanie kontrolować dotrzymanie wymaganych standardów. Wyniki monitoringu udostępniane są odpowiednim organom ochrony środowiska.

W ramach monitoringu środowiskowego prowadzimy:

 • okresowe pomiary hałasu przemysłowego z instalacji;
 • cykliczne badania jakościowe wytwarzanych ścieków;
 • bieżący monitoring ilościowy pobieranej wody, odprowadzanych ścieków, zużycia energii elektrycznej, ciepła sieciowego i paliw;
 • kontrolę stanu technicznego i przegląd eksploatacyjny separatora substancji ropopochodnych oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych;
 • monitoring technologiczny w postaci wielkości produkcji i ilości zużycia materiałów i substancji;
 • okresowy przegląd urządzeń zawierających czynniki chłodnicze;
 • ewidencję ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów;
 • ewidencję opakowań i produktów w opakowaniach wprowadzanych na polski rynek.

Sprawozdawczość środowiskowa

Dopełniamy wszelkich obowiązków w obszarze sprawozdawczości środowiskowej, która swoim zakresem obejmuje gromadzenie danych, sporządzanie sprawozdań i raportowanie do odpowiednich organów środowiska. Sprawozdawczość środowiskowa Spółki obejmuje:

 • wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska orazo wysokości należnych opłat, w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;
 • raport KOBiZE zawierający informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych do atmosfery;
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów;
 • roczne sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń tzw. PRTR;
 • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi w podziale na odpady wielomateriałowe, niebezpieczne i inne niż niebezpieczne z uwzględnieniem podstawowych frakcji;
 • informację o ilościach wykorzystanych substancji, zaliczanych do prekursorów narkotykowych II kategorii.