Poznaj ekspertów, którzy rozwijają biotechnologię dla międzynarodowego świata biznesu i dobra przyszłych pacjentów na całym świecie.

Kadra zarządzająca

Marta Bednarek

Dyrektor

W Departamencie Wytwarzania łączymy wiedzę naukową z zaawansowaną technologią i przekuwamy ją w innowacyjne projekty. Naszą fundamentalną działalnością jest wytwarzanie sterylnych produktów biologicznych. Procesy wytwarzania takich produktów składają się z kilku kroków hodowli komórkowych – od kolby do bioreaktora, wieloetapowego oczyszczenia – metodami filtracji i chromatografii, a także rozlewu do szklanych fiolek i pakowania produktu gotowego.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą procesową pracującą w technologii single-use, co zapewnia dużą elastyczność prowadzonych procesów i minimalizuje ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych.

W naszej strukturze mieści się wiele różnorodnych dyscyplin, takich jak:

 • planowanie i harmonogramowanie produkcji,
 • sterylna produkcja rekombinowanych białkowych produktów (w zakresie DS, DP oraz pakowania w opakowania jednostkowe i zbiorcze),
 • produkcja banków komórkowych i wirusowych (m.in. WCB, MCB, WVB),
 • walidacja procesów wytwórczych i wspomagających,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających do odchyleń, proponowanie i prowadzenie działań korygujących i naprawczych,
 • planowanie i prowadzenie działań prewencyjnych,
 • szkolenia personelu,
 • zapewnienie czystości i higieny Wytwórni,
 • praca w zgodności z wytycznymi GMP, ISO.

Edyta Bartusik-Czubek

Kierownik

W Departamencie Rozwoju swój początek ma większość nowych projektów. To właśnie tutaj opracowujemy innowacyjne rozwiązania implementowane do optymalizacji procesów rozwoju hodowli komórek ssaczych i owadzich oraz procesów oczyszczania otrzymanych białek rekombinowanych.

Odpowiadamy również za transfer i charakterystykę procesów wytwarzania białka. Odtwarzamy proces produkcyjny w skali laboratoryjnej, aby zweryfikować wpływ różnych czynników na ostateczną jakość produktu, zaczynając od hodowli komórkowej, a kończąc na oczyszczaniu produktu. Bierzemy również czynny udział w zwiększaniu skali prowadzenia procesu wytwórczego.

W celu bieżącego i wiarygodnego monitoringu przebiegu prowadzonych procesów oraz jakości powstających produktów, nawet na wczesnych etapach rozwoju, opracowujemy, kwalifikujemy oraz walidujemy analityczne metody biologiczne i fizykochemiczne. Szeroki panel metod analitycznych jest również wykorzystywany do charakterystyki produktów białkowych oraz w badaniach biopodobieństwa w przypadku cząsteczek leków biopodobnych.

Zapewnienie najwyższej jakości wszystkich wyżej wymienionych aktywności osiągamy dzięki zespołowi o rozbudowanych kompetencjach oraz

Kolejną wyróżniającą nas cechą jest doświadczony zespół analityków klinicznych, skupiających się na rozwinięciu wymagających i unikatowych metod analitycznych. Pozwalają one na scharakteryzowanie kluczowych parametrów leku, takich jak farmakokinetyka, farmakodynamika czy immunogenność przy zastosowaniu innowacyjnych technik i urządzeń analitycznych – a wszystko to w laboratoriach z certyfikacją GLP.

Jesteśmy również bezpośrednio zaangażowani nie tylko w weryfikację przebiegu prac w ośrodkach klinicznych, ale też bierzemy czynny udział w całym procesie, co obejmuje:

 • projektowanie badania klinicznego i konsultowanie jego strategii z EMA/FDA,
 • tworzenie protokołu badania,
 • start-up badania klinicznego, nadzorowanie i monitorowanie pracy ośrodków klinicznych i CRO,
 • tworzeniu raportów i zamykanie badania klinicznego,
 • przygotowanie klinicznej części wniosku rejestracyjnego do EMA/FDA dla produktu leczniczego.

Dorota Owczarek – Hamrol

Dyrektor, Osoba Wykwalifikowana

Departament Kontroli Jakości daje możliwość uczestniczenia w różnorodnych projektach. Pracujemy z nowoczesnymi urządzeniami i szerokim panelem różnorodnych metod analitycznych, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa, cytometria przepływowa, spektrometria mas, elektroforeza kapilarna czy łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR). Prowadzimy hodowle komórek in vitro oraz testy aktywności biologicznej. Do podstawowych zadań Departamentu Kontroli Jakości należą:

 • badanie właściwości biologiczno-fizykochemicznych przeciwciał – białek wytwarzanych w Mabion,
 • weryfikacja jakościowa wszystkich surowców wykorzystywanych w procesie produkcji,
 • badanie stabilności produktów na wszystkich etapach wytwarzania,
 • określanie czasu przydatności produktów oraz weryfikacja ich czystości i jałowości,
 • nadzór nad dokumentacją Farmaceutycznego Systemu Jakości,
 • odchylenia i CAPA,
 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne,
 • opracowanie dokumentacji jakościowej.

Ponadto nasz zespół czynnie uczestniczy w przygotowaniu danych niezbędnych w procesie rejestracji produktów i walidacji metod analitycznych, a także wspiera sterylne procesy, takie jak rozlew produktu i symulacja procesu rozlewu produktu.

Łukasz Waszak

Dyrektor

Nasz Dział Zapewnienia Jakości utrzymuje wypracowane standardy na najwyższym poziomie. Czuwa nad sprawnym i właściwym funkcjonowaniem firmy, co obejmuje:

 • optymalizowanie procedur operacyjnych,
 • definiowanie sposobu postępowania opartego o zarządzanie ryzykiem,
 • nadzór nad szkoleniami,
 • audyty u dostawców materiałów i wytwórców kontraktowych,
 • audyty wewnętrzne,
 • przeglądy jakości wytwarzanych produktów,
 • nadzór nad kwalifikacjami urządzeń,
 • walidację procesu, a następnie jego weryfikację,
 • nadzór nad systemem zmian i weryfikację jego skuteczności.

Z uwagi na charakter naszych działań współpracujemy ze wszystkimi działami i mamy możliwość brania udziału w każdym etapie powstawania leków: od wczesnego rozwoju po dystrybucję.

Tomasz Kurpiewski

Dyrektor

Dział Utrzymania Ruchu jest odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury i wyposażenia zakładu w odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającym jego bezpieczną eksploatację. Odpowiadamy za dostępność mediów, niezbędnych do funkcjonowania zakładu, w tym mediów czystych, niezbędnych do prowadzenia działań wytwórczych, Nadzorujemy produkcję wody WFI, dostarczamy energię elektryczną, ciepło, chłód, gazy techniczne. Opiekujemy się rozbudowanym systemem HVAC, aby zapewnić warunki środowiskowe dla pomieszczeń o różnych klasach czystości, zgodnie z normami ISO oraz wytycznymi farmakopealnymi. W ramach Działu Utrzymania Ruchu funkcjonuje również komórka kwalifikacji. Komórka ściśle współpracuje z częścią techniczną działu utrzymania ruchu, oraz z każdym działem w Mabion. Odpowiedzialna jest za utrzymanie w stanie skwalifikowanym urządzeń wszystkich działów. Nadzoruje również aparaturę kontrolno – pomiarową, w celu zapewnienia terminowości wzorcowań i kalibracji. Dział Utrzymania Ruchu pracuje w systemie GMP.

Anna Wieczorek

Dyrektor

To departament, który łączy w sobie kompetencje z różnych obszarów życia organizacji biznesowej. Jego interdyscyplinarny charakter umożliwia szerokie wsparcie wielu działań Mabion, ułatwiając realizację projektów Spółki. Specjaliści Departamentu Administracji odpowiadają za następujące zagadnienia:

 • polityka informacyjna Spółki (PR/IR),
 • kadry twarde i miękkie (w tym: zarządzanie rozwojem pracowników i rekrutacja),
 • projekty unijne,
 • obsługa prawna,
 • ochrona środowiska i Zintegrowany System Zarządzania,
 • raportowanie ESG,
 • obsługa biura zarządu,
 • BHP,
 • utrzymanie porządku.

Zespół Administracji, przy wsparciu zespołów merytorycznych, uczestniczy w kluczowych projektach naukowych i biznesowych firmy, również tych o wymiarze międzynarodowym. Dba nie tylko o zewnętrzny wizerunek firmy, ale także o wewnętrzne środowisko organizacji, zajmując się m.in. organizacją wydarzeń o charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu czy spotkań integrujących zespół. Praca w tym interdyscyplinarnym zespole umożliwia udział w wielu projektach realizowanych przez Mabion i gwarantuje szybki rozwój kompetencji.

Grzegorz Grabowicz

Członek Zarządu

Nasz Departament Finansowy łączy funkcje księgowe, kontrolingu finansowego oraz treasury. W codziennej pracy dostarcza niezbędnych, zgodnych z prawem i dających właściwy obraz rzeczywistości informacji o działalności Spółki, jej stanie majątkowym i finansowym. Współpracuje ze wszystkimi działami firmy oraz doradcami zewnętrznymi, a także instytucjami, do których okresowo i bieżąco raportuje. Przejrzystość i najwyższe standardy potwierdzane są corocznymi przeglądami oraz badaniami prowadzonymi przez niezależne firmy audytorskie należące do czołówki renomowanych podmiotów odpowiedzialnych za badanie. Dział Finansowy zapewnia też prawidłowe i zgodne z przepisami odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych, co stanowi podstawę do analiz wykonywanych na bieżące potrzeby raportowe i służy jako baza do ekstrapolacji oraz krótko- i długoterminowych prognoz. Dział pełni również funkcję zarządzania płynnością, która pozwala na odpowiednie zaplanowanie i rozliczanie realizowanych projektów czy transakcji z uwzględnieniem koniecznych do pozyskania źródeł finansowania.

Bartłomiej Czubek

Kierownik

Celem Działu Rozwoju Biznesu jest aktywne poszukiwanie potencjalnych partnerów z branży biofarmaceutycznej, a na dalszym etapie prowadzenie współpracy z tymi podmiotami tak, aby ich potrzeby biznesowe były prawidłowo zaadresowane, a oferta firmy Mabion S.A. dostosowana do prowadzonych przez nich projektów.

Dział BD specjalizuje się w budowaniu kompleksowego portfolio usług CDMO, obejmującego cały proces opracowywania i produkcji leków biologicznych („end-to-end” CDMO). Współpracujemy merytorycznie z działami operacyjnymi i regulacyjnymi, aby zapewnić pełną realizację założonych celów i zagwarantować zgodność prowadzonych działań z obowiązującymi wymaganiami agencji regulacyjnych (EMA i FDA). Indywidualne podejście i koncentracja na jakości dostarczanych usług pozwalają na otrzymanie najlepszych możliwych rezultatów i uzyskanie pełnego zadowolenia obu stron z prowadzonej współpracy.

Nasz dział przeprowadza kompleksowe analizy rynkowe i nieustannie monitoruje pojawiające się trendy w celu zmapowania bieżącego zapotrzebowania na usługi kontraktowe w sektorze biofarmaceutycznym. Dzięki regularnej obecności na międzynarodowych wydarzeniach branżowych takich jak BIO International, CPHI czy Bio-Europe, a także ukierunkowanym inicjatywom marketingowym oraz proaktywnemu podejściu do klienta, stale zwiększamy rozpoznawalność marki Mabion na międzynarodowym rynku CDMO.

Dział Rozwoju Biznesu kieruje się kulturą innowacji i pasją do budowania trwałych relacji, czyniąc z firmy Mabion zaufanego partnera do współpracy na każdym etapie rozwoju i wytwarzania leków biotechnologicznych.

dr Dorota Jaros

Dyrektor ds. Regulacyjnych

Praca w Dziale Zgodności Regulacyjnej i Doradztwa zapewnia wsparcie dla działów Wytwarzania oraz Badań i Rozwoju w realizacji projektów, poprzez konsultacje wewnętrzne, ocenę dokumentacji i identyfikację jak i udział w zarządzaniu ryzykami. Wspieramy projekty poprzez identyfikację wymagań regulacyjnych w różnych fazach rozwoju leku, planowanie i nadzorowanie badań, jak i dobór optymalnej ścieżki regulacyjnej. Dbamy o zgodność dokumentacji Klienta z wymaganiami regulacyjnymi, jak i tworzymy dokumentację rejestracyjną.

Zapewniamy wsparcie zewnętrznych konsultantów, a w razie potrzeby zwracamy się z zapytaniami do Regulatorów w ramach procedur doradczych.

Anna Małecka

Dyrektor ds. Regulacyjnych

Dział ds. Regulacyjnych i Naukowych, wraz z Działem Kontroli Jakości i Zapewnienia Jakości, realizuje politykę jakościową Mabion w obrębie projektów dla Klientów. Odbywa się to m.in. poprzez konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne jak i ocenę dokumentacji jakościowej. Identyfikujemy otoczenie regulacyjne dla konkretnych produktów biotechnologicznych, aby zapewnić zgodność dokumentacji i procesów realizowanych dla Klientów z wymaganiami regulacyjnymi. Identyfikujemy ryzyka dla projektów, jak i staramy się znaleźć dla nich rozwiązania. Wspieramy projekty poprzez identyfikację wymagań jakościowych w różnych fazach rozwoju leku. Planujemy badania analityczne i kliniczne, nadzorujemy metody analityczne stosowane w kontroli jakości. Realizujemy działania operacyjne w obrębie procedur Scientific Advice oraz tworzenia dokumentacji badań klinicznych oraz dossier rejestracyjnego lub zmian porejestracyjnych.

Bierzemy także czynny udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju na bazie dostępnych informacji naukowych.  

Paweł Pobiedziński

Kierownik

Nadrzędnym celem Działu Zakupów i Logistyki jest zapewnienie dostępności odpowiednich materiałów, produktów i usług we właściwym czasie, we właściwej ilości i po odpowiednich kosztach, tak aby zaspokoić potrzeby operacyjne organizacji i popyt Naszych klientów. Nasze działania przyczyniają się do poprawy wydajności, oszczędności kosztów i zadowolenia kontrahentów.

Na efektywny przepływ materiałów, produktów i informacji w całym łańcuchu dostaw składa się wiele aktywności, które obejmują:

 • zakupy dla działów operacyjnych,
 • zarządzanie zapasami,
 • magazynowanie,
 • transport i logistykę,
 • zarządzanie relacjami z dostawcami,
 • kontrolę wydatków,
 • obsługę celną,
 • zarządzanie flotą,
 • identyfikację optymalizacji procesów.

dr Anna Czubatka-Bieńkowska

Kierownik

Biuro Zarządzania Projektami zapewnia efektywną realizację projektów, a także definiuje standardy i wytyczne w ich realizacji. Zadania Biura są interdyscyplinarne – w przebiegu procesu łączą w sobie odpowiedzialności: biznesową, prawną i merytoryczną, obejmując m.in.:

 • wsparcie w zakresie realizacji i optymalizacji projektów na każdym etapie,
 • zarządzanie priorytetami w oparciu o harmonogramy, w tym określanie ról i obowiązków potrzebnych w danym projekcie,
 • udział w metodologii i procesach projektowych,
 • wsparcie różnych grup interesariuszy,
 • dystrybucja informacji ważnych w obszarach biznesowych,
 • standaryzacja procesów w poszczególnych działach,
 • uspójnienie działań przez opracowanie wspólnego języka, kulturę i sposób myślenia o projektach.

Najważniejsza rola Biura Projektowego to połączenie ludzi, procesów i narzędzi w taki sposób, aby zapewnić sukces projektu. Nasza codzienna praca polega na wdrażaniu i łączeniu najlepszych praktyk oraz procesów.

Poznaj Liderów Naszych Zespołów

Departamenty w Mabionie podzielone są na mniejsze zespoły realizujące zadania kluczowe dla sprawnego działania Spółki, kierowane przez Kierowników Działów i Liderów Zespołów Projektowych

Mateusz Dobrowolski

Lider Zespołu, Starszy Specjalista ds. Procesu Downstream
W Mabion od: 2017 r.

Pracuję w dziale Badań i Rozwoju, w którym zacząłem swoją karierę w roli Biochemika. W Mabion zdobyłem wiedzę na temat spektrometrii mas oraz brałem udział w opracowaniu nowych metod wykorzystujących tę technikę. Metody obecnie używane są w badaniach wchodzących w skład dokumentacji rejestracyjnej flagowego projektu MabionCD20. Od 2020 roku realizuję w Mabion Doktorat Wdrożeniowy w tematyce spektrometrii mas.

Równolegle do ścieżki merytorycznej, w Mabion zdobyłem wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołem. Dzięki temu w 2021 roku objąłem funkcję Lidera Grupy ds. Procesu Downstream, a mój zespół z sukcesem dokonał transferu części downstream procesu wytwórczego szczepionki firmy Novavax w skali laboratoryjnej.

Cenię Mabion za:
Za ludzi, z którymi pracuję – to Zespół przez duże zet!

Joanna Królasik

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii
W Mabion od: 2019 r.

Do zespołu Mabion dołączyłam w 2019 roku, gdzie objęłam funkcję Kierownika Laboratorium Mikrobiologii w Dziale Kontroli Jakości. Każdego dnia w Mabion zdobywam nową wiedzę i doskonalę swoje umiejętności, żeby jak najlepiej wspierać mój zespół.

Koordynuję pracą grupy mikrobiologicznej, której głównym zadaniem jest nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa mikrobiologicznego materiałów i produktów oraz środowiska wytwarzania w ramach działań GMP. Ponadto, wraz z kierowanym przeze mnie zespołem, angażuję się w działania związane z opracowaniem dokumentacji i planów higieny, walidacje czyszczenia urządzeń i pomieszczeń, weryfikacje i wdrażanie metod badawczych, ocenę skuteczności środków dezynfekcyjnych, a w ostatnim czasie w prace wdrożeniowe wytwarzania nowej szczepionki.

Cenię Mabion za:
Możliwość rozwoju, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych, a także wsparcie w działaniach ze strony przełożonych.

Paweł Pobiedziński

Kierownik Działu Zakupów i Logistyki
W Mabion od: 2016 r.

Z logistyką w Mabionie rozwijamy się równolegle. Tysiące wysłanych maili, setki odbytych spotkań, wiele ciekawych wyjazdów w Polsce i poza jej granicami, pozwala mi czuć się częścią grona specjalistów, dla których świat biotechnologii i produkcji sterylnej to codzienność. Zabezpieczenie materiałów umożliwiających utrzymanie ciągłości procesów wytwórczych to moje kluczowe zadanie.

Odkąd pracuję w Mabionie, nasi Kierowcy przejechali 2 mln kilometrów po drogach Europy – w tym czasie reszta mojego zespołu zrealizowała zamówienia na ponad 100 milionów złotych.

Cenię Mabion za:
Zaufanie w powierzanych mi zadaniach, bez względu na wagę projektu.

Małgorzata Łuszczyńska

Specjalista ds. dofinansowań, Specjalista ds. obowiązków informacyjnych
W Mabion od: 2019 r.

Reprezentuję Dział Administracji, gdzie zajmuję się projektami finansowanymi z różnych źródeł zewnętrznych. W przybliżeniu wykonuję obowiązki związane z całym cyklem życia projektu, tj. od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, przez realizację projektu, aż po okres trwałości.

Dzięki pracy w Mabion do wieloletniego doświadczenia związanego z zarządzaniem projektami, dołożyłam „cegiełkę” z zakresu projektów B+R. Nieustające wyzwania i różne typy projektów powodują, że ta praca ciągle dostarcza nowych wrażeń, a osiągnięte sukcesy napędzają do dalszego działania.

Cenię Mabion za:
Swobodę działania, ciągły rozwój, możliwość podejmowania wyzwań, a przede wszystkim – za świetną atmosferę w zespole i życzliwych ludzi w otoczeniu

Małgorzata Urbaniak

Lider Zespołu, Starszy Specjalista ds. fizyko-chemicznych metod analitycznych
W Mabion od: 2015 r.

W Mabion pracuję od 2015 roku. Swoją przygodę w firmie rozpoczęłam na stanowisku Młodszego Specjalisty Biochemika w Dziale Badań i Rozwoju. Od tego czasu po dziś dzień, już jako Starszy Specjalista Biochemik, uczestniczę w rozwoju metod analitycznych, służących ocenie atrybutów jakościowych białek terapeutycznych. Szczególnie bliskie są mi metody oparte na wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.

Oprócz rozwoju swoich umiejętności specjalistycznych, Mabion dał mi możliwość rozwoju w obszarze zarządzania projektami i prowadzenia własnej grupy projektowej. W 2019 roku zostałam liderem projektu, nadzorując projekt związany z oceną biopodobieństwa pomiędzy lekiem referencyjnym a opracowanym przez naszą firmę kandydatem na lek biopodobny. W 2021 awansowałam na stanowisko lidera grupy projektowej. Dzięki temu mogę dzielić się swoim doświadczeniem z innymi i wspierać również ich rozwój zawodowy.

Cenię Mabion za:
Możliwość pracy z ludźmi, dla których praca to również pasja. Mabion to przede wszystkim ludzie – kreatywni, otwarci, nastawieni na współpracę. Wsparcie jakie sobie dajemy podczas realizacji codziennych zadań i współodpowiedzialność jaką każdy z nas bierze za powodzenie realizowanych projektów ułatwia dążenie do celów, jakie wspólnie sobie stawiamy. W takim środowisku pracy cieszą nie tylko osiągane sukcesy, ale również sam proces dążenia do ich realizacji.

Eliza Kęsy-Siwik

Lider Zespołu, Specjalista ds. Biologicznych Metod Analitycznych
W Mabion od: 2016 r.

Swoją pracę w Mabion rozpoczęłam jako Biotechnolog w Dziale Badań i Rozwoju w Jednostce Badawczej GLP przy ul. Fabrycznej w Łodzi. Od początku związana jestem z analityką prób pochodzących od pacjentów badań klinicznych powadzonych przez firmę. Uczestniczyłam w rozwoju i walidacji metody wykorzystywanej do oceny farmakokinetyki leku MabionCD20.

Od 2019 roku jestem liderem projektu, mającego na celu wdrożenie metodologii oceny immunogenności w badaniu klinicznym. Specjalizuję się rozwoju i walidacji metod analitycznych w środowisku GLP. Jestem studentką Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie we współpracy z Mabion S.A. realizuję pracę doktorską. Pozyskiwanie i analiza informacji to moje hobby – jeśli więc szukasz konkretnego rozwiązania, na pewno coś na ten temat obiło mi się o uszy!

Cenię Mabion za:
Niesamowitych ludzi, niezrównanych specjalistów i ciągłą możliwość rozwoju.

Ewelina Zielińska-Rosik

Kierownik Działu Produkcji
W Mabion od: 2015 r.

Moja kariera w Mabion rozpoczęła się w 2015 roku w Dziale Wytwarzania. Swoją przygodę zaczęłam jako Technik Produkcji, czyli osoba wspomagająca procesy produkcyjne.
Od początku 2023 roku pełnię stanowisko Kierownika Działu Produkcji. Nadzoruję pracę zespołu procesowego, komórki ds. utrzymania czystości mikrobiologicznej oraz komórki ds. dokumentacji i walidacji. Moim głównym zadaniem jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów wytwórczych w obszarze USP, DSP i Fill&Finish. Wiąże się z tym również nadzór nad szkoleniami zespołu, zarządzanie procesem odchyleń oraz nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i wypełnianiem dokumentacji FSJ.

Cenię Mabion za:
Za to, że każdy dzień jest inny i przynosi nowe wyzwania w różnych obszarach oraz za ludzi, z którymi mam okazję na co dzień pracować.

Paulina Toboła

Lider Zespołu, Specjalista Biochemik
W Mabion od: 2017 r.

Moja przygoda z firmą Mabion rozpoczęła się na stanowisku Biochemika w Dziale Badań i Rozwoju. To właśnie tutaj nauczyłam się wszystkiego o technikach chromatograficznych, ich rozwoju i zastosowaniu. Umożliwiło mi to udział w szeregu wymagających badań niezbędnych do rejestracji leku biopodobnego, w tym w badaniu biopodobieństwa, które jest podstawą składanego wniosku.

Od prawie 2 lat mam również przyjemność pełnić funkcję Lidera Analitycznej Grupy Projektowej. Na co dzień wraz z zespołem opracowujemy biologiczne i fizykochemiczne metody niezbędne do rozwoju procesu i charakterystyki produktów pośrednich oraz końcowego. W ostatnim czasie mieliśmy również możliwość wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie we współpracy z firmą Novavax.

Cenię Mabion za:
Inspirujących ludzi, ciągłe wyzwania i nieograniczone możliwości rozwoju.

Nasi Specjaliści

W naszych szeregach posiadamy wysokiej klasy specjalistów, których doświadczenie, skrupulatność i chęć mierzenia się z każdym wyzwaniem, gwarantuje najwyższą jakość pracy.

dr Wiktor Pszczółkowski

Starszy Specjalista ds. Walidacji, Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Rejestracyjnej
W Mabion od: 2015 r.

Przygodę z Mabion rozpocząłem w Dziale Wytwarzania, gdzie jako inżynier procesu uczestniczyłem w transferze i skalowaniu technologii z placówki pilotażowej do wytwórni produkcyjnej.

W 2017 roku rozpocząłem pracę w Dziale Zapewnienia Jakości, gdzie realizowałem zadania związane z rozwojem i walidacją procesów wytwarzania oraz produkcją sterylną. Od 2022 roku, wykorzystując znajomość procesów wytwórczych od podszewki, pracuję w Dziale Regulacji, gdzie biorę udział w tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej dla leków biologicznych oraz rozwoju i wdrażaniu nowych produktów.

Cenię Mabion za:
Elastyczność w planowaniu i unikanie utartych ścieżek.

Sylwia Wilczek

Starszy Specjalista ds. Dokumentacji w Dziale Kontroli Jakości
W Mabion od: 2012 roku.

Jako absolwentka kierunku biotechnologia, rozpoczęłam pracę na stanowisku Biologa Molekularnego w Dziale Badań i Rozwoju, gdzie zajmowałam się optymalizacją i walidacją testów immunoenzymatycznych ELISA, wykorzystywanych w badaniach farmakokinetycznych produktu leczniczego MabionCD20. Po kilku miesiącach dołączyłam do nowopowstałego Działu Kontroli Jakości, w którym wykonywałam analizy biologiczne i fizykochemiczne materiałów wyjściowych i produktów powstałych w procesie wytwarzania.

Od 2016 roku, jako Specjalista ds. Dokumentacji, realizuję zadania związane z tworzeniem i weryfikacją dokumentacji farmaceutycznego systemu jakości. Biorę udział w audytach, inspekcjach, projektach związanych z walidacją i skalowaniem procesu wytwarzania oraz tworzeniu dokumentacji rejestracyjnej. Obecnie, wraz z całym zespołem, uczestniczę w przygotowaniu systemu jakości do wytwarzania antygenu szczepionki SARS CoV-2.

Cenię Mabion za:
Pozytywną atmosferę w zespole.

Olga Kurman

Kierownik Projektu
W Mabion od: 2019 r.

Moja wspólna historia z Mabionem miała swój początek w 2019 roku, kiedy postanowiłam zmienić coś w swoim życiu. Przewróciłam swój świat do góry nogami i z Warszawy przywędrowałam aż do Konstantynowa Łódzkiego, gdzie do dziś mieszkam.

Na co dzień jestem związana z Działem Kontroli Jakości, gdzie od samego początku pełnię funkcję Lidera Zmiany. Początkowo zasiliłam szeregi grupy mikrobiologicznej, gdzie poznałam wspaniałych ludzi, dzięki którym mogłam nauczyć się nowych metod związanych stricte z wytwarzaniem sterylnych produktów leczniczych. W maju 2021 roku podjęłam wyzwanie i zdecydowałam się na kolejną zmianę: objęcie funkcji Lidera Zmiany w zespole biologiczno-fizykochemicznym, gdzie koordynuję bieżącą pracę zespołu oraz uczę się nowych metod.
Pamiętaj: lepiej późno niż wcale. Wykorzystaj swoją szansę. Ja i zespół Mabionu czekamy na Ciebie.

Cenię Mabion za:
Możliwość rozwoju osobistego, wsparcie ze strony zespołu oraz pracę pełną wyzwań, umożliwiającą zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń.

Aleksandra Stasiak

Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Rejestracyjnej
Poprzednio także: Biotechnolog Procesowy, Inżynier Procesu i Lider Zmiany
W Mabion od: 2014 r.

Rozpoczynałam swoją przygodę w Dziale Wytwarzania, gdzie od podstaw poznałam technologię produkcji MabionCD20. Byłam liderką zmiany, uczestniczyłam w skalowaniu procesu i transferze technologii do jednostki w Konstantynowie Łódzkim.

W 2017 roku zmieniłam dział i rozpoczęłam pracę w Zespole Zapewnienia Jakości, gdzie prócz zadań związanych z GxP miałam okazję pracować nad dokumentacją rejestracyjną i badaniem klinicznym, jak również nad projektem rozwoju szczepionki. Od 2022 r. zdobyte doświadczenie, wiedzę i znajomość stosowanych technologii łączę z wymaganiami agencji kompetentnych w Dziale Regulacji. Nic co nowe nie jest mi obce ;).

Cenię Mabion za:
Dynamikę procesów, wielowymiarowość zadań, możliwość pracy w kreatywnym środowisku z wartościowymi ludźmi.

Adam Tuszyner

Specjalista ds. Dokumentacji Rejestracyjnej, Specjalista ds. Pharmacovigilance (Osoba Odpowiedzialna)
W Mabion od: 2018 r.

Pracę w Mabion rozpocząłem pod koniec 2018 roku w ówczesnym Dziale Rejestracji i Badań Klinicznych. Od samego początku pozwolono mi wypłynąć na szerokie wody – uczestniczyłem w procesie rejestracji flagowego produktu firmy (MabionCD20), w inspekcji Europejskiej Agencji Leków, a następnie w planowaniu kolejnych badań klinicznych i nowych projektów.

Jako Lider Projektu zajmowałem się opracowaniem planu badania klinicznego leku MabionCD20 o nazwie MabionCD20-003RA (MABRIDGE), które niebawem rozpocznie się w kilkudziesięciu ośrodkach w Europie i Azji. Dzięki otrzymanej szansie mogłem w krótkim czasie poznać tajniki badań klinicznych, z bliska przyjrzeć się mechanizmom rejestracji leków w Europie i USA oraz, co może najistotniejsze, zyskać bezcenne doświadczenie w pracy w rozwijającej się firmie farmaceutycznej.

Zdobyta wiedza i doświadczenie umożliwiły mi transfer do Działu Regulacji, który stanowi swego rodzaju łącznik pomiędzy firmą, a urzędami regulacyjnymi i innymi zewnętrznymi podmiotami. Obecnie sprawuję również funkcję Osoby Odpowiedzialnej za Pharmacovigilance, a więc dbam o właściwy nadzór nad bezpieczeństwem leku i o zdrowie pacjentów uczestniczących w naszych badaniach.

Cenię Mabion za:
Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pracowitych i inteligentnych ludzi, którzy tworzą tę firmę.

Chcesz z nami pracować?

Jeśli szukasz pracy w sektorze biotechnologicznym, Sprawdź AKTUALNE OFERTY PRACY.