Powered by Smartsupp LinkedIn Udostępnij

Mabion ogłasza Strategię na lata 2023-2027 i podsumowuje bardzo dobry 4Q i cały 2022 rok

 • Zarząd Mabion S.A. przyjął Strategię Spółki na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie
 • Mabion uzupełni i poszerzy zbudowane przez lata kompetencje, aby dokonać zmiany modelu biznesowego Spółki z produktowego do usługowego
 • Koncentracja na obszarze CDMO, transformacja Spółki i zmiana modelu biznesowego, oznacza zaprzestanie budowy własnego portfolio produktowego, w tym samodzielnego rozwoju i wprowadzenia na rynek MabionCD20 oraz innych własnych projektów lekowych
 • Mabion będzie pozycjonował swoją ofertę szerokiego spektrum usług CDMO w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju, co pozwoli Spółce osiągnąć szereg korzyści w postaci m.in. dywersyfikacji przychodów, szybszego zwrotu z zainwestowanego kapitału i obniżenia profilu ryzyka regulacyjnego
 • Strategia na lata 2023-2027 zakłada istotną rozbudowę aktywów wytwórczych, rozszerzenie zakresu wykorzystywanych technologii, wzmocnienie działu rozwoju biznesu, dostosowanie procesów wewnętrznych do pracy z wieloma klientami i oferowania szerokiego wachlarza usług jako w pełni zintegrowane CDMO
 • Planowane nakłady inwestycyjne, niezbędne do realizacji Strategii, szacowane są na około 100 mln PLN w latach 2023-2024 oraz około 20 mln PLN w latach 2025-2027 (bez uwzględniania nakładów na Mabion II). W latach 2023-2024 powstanie zaktualizowany plan zakładu Mabion II oraz zostanie dokonany wybór optymalnej dla tego projektu struktury finansowania. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2025 rok
 • Szacowany roczny potencjał przychodowy Mabion w latach 2023-27 wyniesie 150-200 mln PLN​, a od roku 2028 i uruchomienia zakładu Mabion II, może wzrosnąć do 400-500 mln PLN przychodów rocznie
 • Proces pozyskania inwestora strategicznego pozostaje otwarty na potencjalne rozmowy z możliwymi partnerami, jednak priorytetem staje się koncentracja na realizacji Strategii i transformacja Mabion w kierunku CDMO oraz dalsza budowa wartości firmy
 • W 2022 roku Mabion wypracował:
  • 164,0 mln PLN przychodów, w tym 96,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży (bez przychodów z zakupów materiałów)
  • 37,2 mln PLN EBITDA
  • 28,2 mln PLN EBIT
  • 23,2 mln PLN zysku netto
 • W 4Q 2022 roku Mabion wypracował:
  • 42,9 mln PLN przychodów, w tym 37,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży (bez przychodów z zakupów materiałów)
  • 26,4 mln PLN EBITDA
  • 24,5 mln PLN EBIT
  • 15,7 mln PLN zysku netto
 • Współpraca z Novavax rozwija się pomyślnie i generuje istotne przepływy finansowe, które od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (18.04.2023) wyniosły około 64 mln USD otrzymanych płatności
 • Saldo środków pieniężnych na dzień 31.03.2023 wyniosło około 70 mln PLN, wobec blisko 54 mln PLN na koniec 2022 roku

„Strategia Spółki na lata 2023-2027 otwiera nowy rozdział w historii Mabion, w którym sprawnie dokończymy transformację w pełni zintegrowaną firmę świadczącą usługi CDMO. Przed podjęciem tej bardzo ważnej dla Spółki oraz naszych akcjonariuszy decyzji, dokonaliśmy głębokiej analizy posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczeń budowanych od początku istnienia Mabion. Przeprowadziliśmy gruntowną weryfikację szans i możliwości oraz zweryfikowaliśmy naszą wizję rozwoju z profesjonalnymi doradcami branżowymi, aby ostatecznie wypracować najkorzystniejszą perspektywę długoterminowego rozwoju. Ta analiza wskazuje jasny i czytelny cel – osiągnięcia przez Mabion pozycji rozpoznawalnego partnera na globalnym rynku kontraktowego wytwarzania i rozwoju leków, szczególnie w obszarze usług dla rynku biofarmaceutycznego, w którym jesteśmy ekspertami. Kończy to etap Mabion jako Spółki produktowej i rozpoczyna etap, w którym jesteśmy w 100% skoncentrowani na modelu usługowym, czerpiąc z wielu korzyści jakie ta odważna zmiana daje naszej organizacjikomentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Rynek CDMO ma ogromny potencjał, ponieważ systematycznie rosną wydatki na badania i rozwój w branży farmaceutycznej, a w fazie rozwoju jest coraz więcej cząsteczek o większym stopniu złożoności, co między innymi zachęca firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne do korzystania z outsourcingu. Wartość globalnego rynku farmaceutycznych CDMO (obejmującego małe cząsteczki i terapie biologiczne) szacowana jest w 2021 roku na ponad 170 mld USD. Wartość rynku biologicznych CDMO, w którym Mabion się pozycjonuje, w łącznym rynku CDMO szacowana jest na około 13,2 mld USD w 2021 roku (źródło: Bloomberg, Analizy EY-Parthenon).

„Rynek, na którym będziemy budować swoją pozycję w najbliższych latach, będzie według prognoz ekspertów kontynuować dwucyfrowe tempo rozwoju, a udział rynku biologicznych CDMO, w którym będziemy uczestniczyć, ma przed sobą perspektywę jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu. Jednocześnie, nasza koncentracja na małej i średniej wielkości projektach to pozycjonowanie się w największym segmencie rynkowym, zarówno ilościowo, jak i wartościowo. Już dziś oferujemy pełny zakres usług z naciskiem na technologie białek rekombinowanych i format przeciwciał, dla których dysponujemy aktywami do realizacji zleceń komercyjnych. Adresujemy szeroki zakres łańcucha wartości usług CDMO, a dzięki wysokiemu poziomowi integracji możemy obsłużyć projekty na dowolnym etapie – od wczesnego rozwoju po wytwarzanie w skali komercyjnej w środowisku GMP.W ramach rynku leków biologicznych, będziemy też poszerzać zakres usług o nowe formaty bioterapeutyków, takie jak przeciwciała bispecyficzne, tzw. biAbs, czy koniugaty przeciwciał i związków małocząsteczkowych, czyli ADCs. Wierzymy, że perspektywy tego rynku i dobre dopasowanie do niego oferty Mabion sprawią, że decydując się na rozwój w tym kierunku, wygenerujemy największą wartość dla akcjonariuszy w perspektywie kolejnych lat” mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

Przyjęcie nowej Strategii dla Mabion skutkuje także decyzją Spółki o zaprzestaniu rozwoju i budowy własnego portfolio produktowego oraz planów samodzielnego wprowadzania leku MabionCD20 na rynek. Spółka nie będzie samodzielnie ponosić dalszych znacznych nakładów na ten projekt.

„Jesteśmy w trakcie procesu identyfikacji potencjalnych licencjobiorców, dla których projekt MabionCD20 może stanowić dobre dopasowanie i nie wykluczamy możliwej współpracy lub późniejszej kontraktowej produkcji dla licencjobiorcy na aktywach Mabion. Zaprzestajemy także rozwoju innych własnych projektów lekowych” wyjaśnia Krzysztof Kaczmarczyk.

Koncentracja w Strategii na obszarze CDMO wiąże się również z decyzją o zmianie priorytetu wobec działań nakierowanych na pozyskanie inwestora strategicznego, które Spółka rozpoczęła na początku 2021 roku. Proces ten pozostaje otwarty na potencjalne rozmowy z możliwymi partnerami, jednakże priorytetem jest transformacja w kierunku CDMO.

„Pozostajemy otwarci na możliwe zainteresowanie inwestorów branżowych, ale jesteśmy zdeterminowani, aby w pierwszej kolejności zrealizować transformację zgodnie z nową Strategią i w ten sposób zwiększyć wartość firmy zanim wrócimy do rozmów z potencjalnymi inwestorami strategicznymi” dodaje Krzysztof Kaczmarczyk.

Mabion szacuje, że nakłady inwestycyjne na realizację celów Strategii wyniosą około 100 mln zł w latach 2023-2024 oraz około 20 mln zł w latach 2025-2027. Największe wydatki związane są z modernizacją istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w którym w drugiej połowie 2023 roku planowana jest dywersyfikacja technologii procesowych w celu maksymalnego dopasowania się do zapotrzebowania rynku (dzięki m.in. doposażeniu o dwa bioreaktory w nowej technologii z klasycznym mieszaniem), zmiana charakteru obiektu z wytwórni jednoproduktowej na możliwość prowadzenia różnych procesów w tym samym. Finansowanie inwestycji pochodzić będzie ze środków z bieżącej działalności oraz z podpisanego w lutym br. kredytu z EBOR na kwotę 15 mln USD.

Spółka Mabion oczekuje, że inwestycje w dywersyfikację technologiczną obecnego zakładu oraz dynamiczna transformacja w kierunku rozwoju usług CDMO przyniosą szacowany potencjał rocznych przychodów w latach 2023-2027 na poziomie 150-200 mln PLN oraz marży EBITDA na poziomie 20-30%.

„Realizacja naszych strategicznych celów inwestycyjnych i operacyjnych powinna spowodować, że w latach 2023-2024 Mabion może stać się podmiotem samofinasującym się z własnej działalności” wyjaśnia Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Finansowych.          

Wizja rozwoju Mabion wykracza poza lata 2023-2027. W kolejnym kroku Mabion planuje zbudowanie i uruchomienie zakładu Mabion II, który umożliwi zwiększenie wolumenu oferowanych usług CDMO. Pozwoli to Spółce na istotne przeskalowanie swojej działalności i zwiększenie 2-3 krotnie potencjału rocznych przychodów.

„W latach 2023-2024 zamierzamy zaktualizować plan zakładu Mabion II, mając na uwadze jego przeznaczenie jako CDMO, jak również podjąć decyzję o doborze optymalnej struktury finansowania dla jego realizacji. Obecny harmonogram zakłada budowę zakładu w latach 2025-2027. Kluczowymi czynnikami do podjęcia decyzji o kształcie i infrastrukturze zakładu Mabion II będą konkretne kryteria biznesowe takie jak liczba posiadanych klientów, liczba zawartych i realizowanych kontraktów oraz poziom generowanego przychodu i wyniku EBITDA. W długoterminowych planach rozwoju przewidujemy, że zakład Mabion II mógłby rozpocząć działalność operacyjną w 2028 roku. Oceniamy, że potencjał przychodowy po uruchomieniu Mabion II może osiągnąć 400-500 mln PLN rocznie” mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

„Dla realizacji projektu budowy zakładu Mabion II niezbędne będzie pozyskanie zewnętrznego finansowania, dobór jego optymalnej struktury będzie przedmiotem analiz w przyszłym roku. Obecnie priorytetem jest wykorzystanie potencjału jaki dla Mabion niesie całkowita koncentracja na rynku CDMO i skuteczna realizacja przyjętej Strategii” dodaje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Finansowych.

Wyniki finansowe 2022

„Bardzo dobre wyniki Mabion są konsekwencją skutecznej komercjalizacji kontraktu, który jeszcze w 2021 roku zawarliśmy z amerykańską spółką Novavax. Przez ten okres regularnie rozszerzaliśmy zakres świadczonych przez nas usług w ramach tzw. SOW (ang. Statement of Work) oraz podpisywanych aneksów. Pierwszy aneks, zawarty we wrześniu 2022 roku, wydłużył okres współpracy do 2026 roku i dodał nowy, korzystny dla nas komponent rozliczania w postaci płatności za wyprodukowane serie oraz za gotowość do produkcji, co w połączeniu z uzgodnionym harmonogramem gwarantuje nam regularne i przewidywalne przychody do 2Q 2024 roku. Drugi aneks, z kwietnia 2023 roku, rozszerzył współpracę o antygen szczepionki na COVID-19 wariant Omicron. Stabilna sytuacja finansowa, przewidywalne wyniki kolejnych okresów
i skuteczna realizacja kontraktu dla Novavax, stanowią doskonałą bazę do odważnego i zdecydowanego kroku, jakim jest dokończenie transformacji w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym i realizacji przyjętej przez nas Strategii Mabion na lata 2023-2027”
komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

W 2022 roku Spółka wygenerowała 164,0 mln PLN przychodów, z czego 90,6 mln PLN z tytułu realizacji usługi na rzecz Novavax oraz 5,7 mln PLN komponentu leasingowego. Pozostałą część przychodów stanowi suma zakupionych materiałów (komponent bezmarżowy). Mabion uzyskał bardzo dobrą rentowność na świadczonych usługach osiągając 68,5%. Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 37,2 mln PLN i marżowość na poziomie 22,7% w porównaniu do straty -1,0 mln PLN w 2021 roku. Zysk netto wyniósł 23,2 mln PLN i znacząco wzrósł względem roku 2021, w którym wygenerowano 1,9 mln PLN, w tym 12,2 mln PLN z tytułu utworzonego aktywa podatkowego. W ciągu całego 2022 roku Mabion wygenerował 38,8 mln PLN przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej.

Mabion od początku współpracy z Novavax w marcu 2021 do dnia publikacji sprawozdania finansowego za 2022 rok otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy w wysokości około 64 mln USD. Na dzień 31.12.2022 roku saldo środków pieniężnych Spółki wyniosło 53,6 mln PLN i wzrosło według stanu na dzień 31.03.2023 roku do około 70 mln PLN. Terminowo regulowane przez Novavax płatności dla Mabion i brak przeterminowanych należności z tytułu realizacji płatności potwierdzają stabilną współpracę między firmami.

Wyniki finansowe 4Q 2022

„Jesteśmy szczególnie usatysfakcjonowani wynikami uzyskanymi w 4Q 2022 roku – był to najlepszy kwartał w całym roku. W ostatnim kwartale 2022 roku wypracowaliśmy 37,8 mln PLN przychodów ze sprzedaży (bez materiałów), wliczając komponent leasingowy, przy bardzo dobrej marży brutto, sięgającej blisko 80%. Na poziomie EBITDA uzyskaliśmy 26,4 mln PLN, natomiast zysk netto za kwartał zamknął się kwotą 15,7 mln PLN. Wynik netto byłby istotnie wyższy, jednak umocnienie PLN wobec USD w czwartym kwartale 2022 r. obniżyło wynik o blisko 9,3 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych. Ostatni kwartał roku to również bardzo solidne operacyjne przepływy pieniężne – z działalności operacyjnej wypracowaliśmy ponad 63 mln PLN, co przełożyło się na silną pozycję gotówkową na koniec roku” komentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Finansowych.

W 4Q 2022 roku Spółka wygenerowała 42,9 mln PLN przychodów, z czego 36,7 mln PLN z tytułu realizacji usługi na rzecz Novavax oraz 1,1 mln PLN komponentu leasingowego. Pozostałą część przychodów stanowi suma zakupionych materiałów (komponent bezmarżowy). Mabion uzyskał rekordową rentowność na świadczonych usługach osiągając 79,2%. Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 26,4 mln PLN i marżowość na bardzo wysokim poziomie 61,4%. Zysk netto wyniósł 15,7 mln PLN, a przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63,1 mln PLN.

EBOR

W wyniku rozpoczętych w 2022 roku działań Mabion nakierowanych na pozyskanie od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) kredytu na kwotę 15 mln USD oraz otrzymanej 18.10.2022 roku zgody komitetu kredytowego EBOR na udzielenie finansowania, 6.02.2023 roku Spółka podpisała umowę kredytu. Środki w znacznej mierze będą wspierać realizację przyjętej Strategii, a zwłaszcza zaplanowaną w 2023 roku modernizację istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim celem zwiększenia mocy produkcyjnych oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług CDMO, wspierając dążenie Mabion do dywersyfikacji biznesu i pozyskiwania kolejnych klientów.

„Regularne i stabilne wyniki finansowe jakie generuje Mabion w połączeniu z finansowaniem pozyskanym od EBOR i wysokim stanem środków pieniężnych sprawiają, że możemy skupić się na dalszym rozwoju skali działalności Spółki, w tym inwestycjach związanych z realizacją ogłoszonej Strategii i procesach nakierowanych na pozyskiwanie nowych klientów” dodaje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Finansowych.

„Możliwość zaprezentowania naszej Strategii potencjalnym kontrahentom wpłynie pozytywnie na obecnie toczące się procesy negocjacyjne, a także na przyszłe rozmowy biznesowe, które planujemy przeprowadzić jeszcze w 2023 roku. Nasza wieloletnia praktyka, potwierdzona sprawnie przeprowadzonym transferem technologii w trakcie realizacji kontraktu z Novavax oraz wysokiej jakości zintegrowane aktywa produkcyjne i analityczne, działające zgodnie ze standardami GMP i GLP, doskonale pozycjonują nas na rynku i pozwalają odpowiedzieć na oczekiwania klientów realizujących projekty w zakresie rozwoju i produkcji leków biologicznych” dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Mabion posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który odpowiada na potrzeby małych i średnich firm, będących potencjalnymi zleceniodawcami. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest idealnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 224Q 22
Przychody razem (w tym)1,655,338,643,938,542,9
     Przychody ze sprzedaży22,317,514,136,7
     Przychody z tytułu leasingu1,81,41,31,1
     Przychody z zakupu materiałów14,525,023,15,1
Koszt własny sprzedaży21,021,833,329,913,0
Zysk brutto na sprzedaży1,634,316,810,78,629,9
Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowychn/an/an/an/a69,7%56,2%55,7%79,2%
Marża brutto na sprzedażyn/a100%n/a62,0%43,5%24,3%22,3%69,7%
EBITDA(11,9)(2,3)(14,2)27,49,65,6(4,4)26,4
Marża EBITDA bez przychodów materiałowychn/an/an/an/a39,9%29,6%n/a69,7%
Marża EBITDAn/an/an/a49,6%24,9%12,8%n/a61,4%
Amortyzacja2,22,12,12,42,52,52,01,9
EBIT(14,1)(4,4)(16,3)25,07,13,1(6,4)24,5
Marża EBIT bez przychodów materiałowychn/an/an/an/a29,4%16,3%n/a64,7%
Marża EBITn/an/an/a45,2%18,4%7,0%n/a56,9%
Przychody/koszty finansowe netto(3,0)1,90,7(0,1) 0,32,01,4(9,9)
Zysk/strata brutto(17,1)(2,5)(15,6)24,97,45,1(5,1)14,5
Podatek dochodowy(12,2)(1,2)
Zysk/strata netto(17,1)(2,5)(15,6)37,17,45,1(5,1)15,7

Tabela 2. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu rocznym

Dane w mln PLNFY 2020FY 2021FY 2022
Przychody56,9164,0
Koszt własny sprzedaży21,098,0
Zysk brutto na sprzedaży35,966,0
Marża brutto na sprzedażyn/a63,1%40,2%
EBITDA(44,8)(1,0)37,2
Marża EBITDAn/an/a22,7%
Amortyzacja9,88,89,0
EBIT(54,7)(9,8)28,2
Marża EBITn/an/a17,2%
Przychody/koszty finansowe netto(1,1)(0,4)(6,2)
Zysk/strata brutto(55,8)(10,3)22,0
Podatek dochodowy(12,2)(1,2)
Zysk/strata netto(55,8)1,923,2

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych

Michał Wierzchowski

+48 531 613 067

+48 22 440 14 40

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Mardoniusz Maćkowiak

+48 605 959 539

+48 22 440 14 40

mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków

Piotr Owdziej

+48 697 612 913

+48 22 440 14 40

piotr.owdziej@ccgroup.pl

Katarzyna Mucha

+48 697 613 712

+48 22 440 14 40

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Informacje na temat Mabion S.A.

Mabion S.A. (GPW: MAB) jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) świadczącej szerokie spektrum usług w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego). Kompetencje Mabion obejmują m.in. dobór technologii ekspresji białek, ich oczyszczania, działania produkcyjne w standardzie GMP (uzyskiwanie Substancji Czynnych „Drug Substance” oraz Produktów Gotowych „Drug Product”), rozwój narzędzi analitycznych (do charakterystyki strukturalnej, funkcjonalnej, fizykochemicznej), rozwój kliniczny, analitykę kliniczną oraz pełen zakres działań regulacyjnych w obszarze rozwojowym i operacyjnym. Spółka podpisała w październiku 2021 roku rekordowy kontrakt z Novavax na komercyjne wytwarzanie antygenu do szczepionki na COVID-19, który od tamtego czasu systematycznie rozszerza poprzez kolejne usługi w ramach zawieranych SOW (ang. Statement of Work) oraz podpisywanych aneksów, dodających m.in. kolejny produkt w postaci szczepionki opartej o wariant Omicron. Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu 2023 roku Strategią, celem Spółki jest zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego wytwarzania i rozwoju leków na zlecenie oraz dokończenie pełnej transformacji Mabion w kierunku zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym. Mabion jest Spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji o Spółce na stronie internetowej www.mabion.eu