Powered by Smartsupp LinkedIn Udostępnij

Mabion podpisał z EBOR umowę kredytu na kwotę 15 mln USD (ok. 66 mln PLN)

  • Mabion S.A. (Spółka) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zawarły w dniu 06.02.2023 r. umowę o udzielenie Spółce kredytu na kwotę 15 mln USD (ok. 66 mln PLN, według kursu średniego NBP z dnia 06.02.2023 r.: 4,3833 PLN)
  • Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie strategicznych planów rozwojowych Spółki obejmujących modernizację zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim w celu wsparcia rozbudowy oferty usług komercyjnej produkcji kontraktowej (CDMO), aktualnie wykonywanych dla Novavax
  • Modernizacja istniejącego zakładu Spółki znacząco zwiększy moce produkcyjne oraz rozszerzy zakres świadczonych usług CDMO, wspierając dążenie Mabionu do dywersyfikacji biznesu i pozyskiwania kolejnych klientów
  • Po zakończeniu modernizacji, zakład zmieni swoją charakterystykę i osiągnie możliwość prowadzenia różnorodnych procesów w tym samym czasie – wytwarzania substancji czynnych i jednocześnie, wytwarzania produktów gotowych poprzez zautomatyzowany, aseptyczny rozlew oraz późniejsze pakowanie do opakowań pośrednich i zbiorczych
  • Mabion prowadzi aktywne działania w zakresie rozwoju nowego biznesu w obszarze nie tylko wytwarzania, ale również m.in. zaawansowanej analityki, usług rozwojowych, sterylnego rozlewu form płynnych, które mogą być świadczone równolegle do bieżącej obsługi kontraktu z Novavax

„Podpisanie umowy kredytu z EBOR to duży sukces, ponieważ na jej podstawie pozyskamy środki od renomowanej instytucji finansowej na korzystnych warunkach, które pozwolą na przeprowadzenie planowanej rozbudowy zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim w celu znacznego zwiększenia naszego potencjału produkcyjnego oraz usługowego. Cieszymy się, że konsekwentnie realizowana transformacja Spółki w kierunku kompleksowej firmy biofarmaceutycznej w zakresie CDMO o zdywersyfikowanych przychodach i dużej skali działania, zarówno w obszarze wytwarzania oraz szerokiej oferty specjalistycznych usług, została pozytywnie oceniona przez EBOR, który zdecydował się na wsparcie kredytem naszych strategicznych planów rozwoju” mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Kredyt z EBOR został udzielony Spółce na okres prawie półtora roku od daty podpisania umowy, a spłata kredytu nastąpi w czterech ratach o różnej wysokości w dniach 30 września 2023 r., 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. i 30 czerwca 2024 r. Wypłata kredytu nastąpi na wniosek Spółki jednorazowo w całości lub w kwotach nie mniejszych niż 5 mln USD. Pierwsza wypłata kredytu nie może nastąpić później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu, po spełnieniu określonych w umowie standardowych warunków zawieszających. Wypłata pozostałej kwoty kredytu nastąpi nie później niż w ciągu dziewięciu miesięcy od daty zawarcia umowy z EBOR. Oprocentowanie kredytu będzie oparte na zmiennej stopie procentowej według stawki SOFR (ang. Secured Overnight Financing Rate), powiększonej o marżę banku.

„Kredyt przeznaczony zostanie na pokrycie nakładów na rozbudowę oraz wyposażenie istniejącego zakładu produkcyjnego Mabion, w tym na wymianę bioreaktorów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która planowana jest w połowie 2023 r. Pozyskane środki zamierzamy alokować również na dalszy rozwój systemów i infrastruktury IT niezbędnych do kompleksowej obsługi szerokiego wachlarza kontraktów CDMO. Wcześniej informowaliśmy o możliwości refinansowania kredytem pozostałej do spłaty pożyczki od Akcjonariusza, natomiast jeszcze przed datą podpisania umowy z EBOR Spółka spłaciła w całości zobowiązanie do Akcjonariusza z własnych środków. Część wyżej wymienionych inwestycji i celów objętych projektem finansowania w ramach umowy kredytu może być także finansowana ze środków własnych Mabion wypracowanych z bieżącej działalności. Spłata kredytu zostanie zrealizowana ze środków własnych Spółki, uzyskanych z przepływów operacyjnych wygenerowanych w okresie trwania umowy kredytu” komentuje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Mabion konsekwentnie realizuje działania zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału w obszarze komercjalizacji bieżącej oferty usług CDMO oraz jej przyszłych rozszerzeniach. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do zaplanowanej na 2023 rok modernizacji i rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Najważniejszym celem modernizacji jest zwiększenie i dywersyfikacja posiadanych mocy wytwórczych, jak też zwiększenie możliwości prowadzenia różnorodnych działań wytwórczych w tym samym czasie. Zgodnie z założeniami, modernizacja zakładu ma objąć między innymi wymianę bioreaktorów i zwiększenie ich liczby. Proces modernizacji zakładu jest dostosowany do harmonogramu usług wytwarzania świadczonych przez Spółkę na rzecz Novavax. Spółka podtrzymuje jednocześnie plany inwestycyjne związane z projektem budowy nowego drugiego zakładu tzw. Mabion II w perspektywie kolejnych lat, więcej informacji w tym zakresie przedstawi wraz ze zaktualizowaną strategią rozwoju, nad którą toczą się obecnie zaawansowane prace.

„Przeprowadzimy modernizację zakładu z uwzględnieniem wszystkich potrzeb dla skutecznej i efektywnej komercjalizacji obecnych i przyszłych usług CDMO, co stanowi strategiczny kierunek rozwoju Mabion. Modernizacja dotyczy nie tylko bioreaktorów, ale także dostosowania pomieszczeń i infrastruktury, w tym pozostałej aparatury procesowej oraz analitycznej i uruchomienia linii do sterylnego rozlewu produktu gotowego o wysokiej wydajności, czyli etapu fill&finish. Dostrzegamy duże zapotrzebowanie na rynku na tego rodzaju usługi, co razem z uzyskaniem większej elastyczności w zakresie świadczenia usług jako wytwórcy kontraktowego, zapewni nam przestrzeń do obsługi większej liczby klientów. Ich dywersyfikacja to dla nas ważny cel, na którym obecnie się koncentrujemy, angażując się w wieloetapowe rozmowy z zakresu business developmentu. Wierzymy, że część tych procesów uda się nam sfinalizować w perspektywie najbliższych kilku kwartałów” dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Do roku 2021 Spółka koncentrowała się na rozwoju portfolio własnych produktów biologicznych. Zawarta w październiku 2021 roku umowa z amerykańskim podmiotem Novavax sprawiła, że Mabion z sukcesem zaczął komercjalizować zbudowane kompetencje i zainicjował transformację we w pełni zintegrowaną firmę biofarmaceutyczną certyfikowaną GLP i GMP wraz z usługami CDMO w postaci analityki i wytwarzania kontraktowego. Skuteczna realizacja umowy z Novavax o wartości 372 mln USD została przedłużona do końca 2026 roku wskutek zawartych we wrześniu 2022 r. aneksów, z gwarantowanym poziomem przychodów co najmniej do drugiego kwartału 2024 r. Aneksy poszerzyły ponadto zasady wynagradzania Mabionu o kolejny komponent – Spółka na ich podstawie będzie otrzymywała wynagrodzenie za wytworzone serie produktu lub wynagrodzenie za gotowość do wytworzenia produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych). Aneksy rozszerzyły również współpracę o plany transferu technologii i wytwarzania substancji czynnej dla szczepionki w wersji Omicron, te prace są już prowadzone i Spółka spodziewa się ich finalizacji jeszcze w I półroczu.


Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych

Michał Wierzchowski

+48 531 613 067

+48 22 440 14 40

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Mardoniusz Maćkowiak

+48 605 959 539

+48 22 440 14 40

mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków

Piotr Owdziej

+48 697 612 913

+48 22 440 14 40

piotr.owdziej@ccgroup.pl

Katarzyna Mucha

+48 697 613 712

+48 22 440 14 40

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Informacje na temat Mabion S.A.

Mabion S.A. (GPW: MAB) jest w pełni zintegrowaną polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, której głównym obszarem działania jest opracowywanie i rozwój leków najnowszej generacji opartych na technologii białek rekombinowanych (np. przeciwciał monoklonalnych). Kompetencje Mabion obejmują zarówno fazę projektowania leku, jak i dobór technologii ekspresji białek, ich oczyszczania, działania produkcyjne w standardzie GMP (uzyskiwanie Substancji Czynnych „Drug Substance” oraz Produktów Gotowych „Drug Product”), rozwój narzędzi analitycznych (do charakterystyki strukturalnej, funkcjonalnej, fizykochemicznej), rozwój kliniczny, analitykę kliniczną oraz pełen zakres działań regulacyjnych w obszarze rozwojowym i operacyjnym. Najbardziej zaawansowany projekt spółki to MabionCD20, lek biopodobny do MabThera (rituximab) ze wskazaniami terapeutycznymi dla chłoniaków nieziarniczych, białaczek i reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Ponadto, od momentu podpisania w październiku 2021 roku kontraktu z Novavax na komercyjne wytwarzanie szczepionki na COVID-19 Mabion rozwija i rozszerza swoją istniejącą platformę o działalność w zakresie CDMO, tj. usługi kontraktowego rozwoju, produkcji GMP oraz usług analitycznych GMP/GLP w pełnym zakresie ww. możliwości. Mabion jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Spółce na stronie internetowej www.mabion.eu