Powered by Smartsupp LinkedIn Udostępnij

Mabion z kwartałem rekordowych wyników. Realizacja działań zapowiedzianych w Strategii

 • Mabion opublikował wyniki finansowe za 1Q 2023, który był kolejnym kwartałem znaczących przychodów i wyników finansowych z realizacji usług CDMO (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) przy bardzo atrakcyjnej marży EBITDA ponad 50% (bez materiałów)
 • W 1Q 2023 roku Mabion wypracował:
  • 39,5 mln PLN przychodów (bez przychodów z zakupów materiałów)
  • 19,8 mln PLN EBITDA
  • 18,0 mln PLN EBIT
  • 16,5 mln PLN zysku netto
 • Brak zadłużenia finansowego oraz historycznie najwyższy stan środków pieniężnych wygenerowanych z działalności operacyjnej, zabezpieczających realizację zaplanowanych inwestycji zgodnie z opublikowaną w kwietniu br. Strategią na lata 2023-2027
 • Saldo środków pieniężnych na dzień 31.03.2023 roku wzrosło do 69,5 mln PLN, wobec 18,1 mln PLN na koniec 1Q 2022 roku i blisko 54 mln PLN na koniec 2022 roku
 • Współpraca z Novavax rozwija się pomyślnie i generuje dla Mabion istotne przepływy finansowe, które od początku współpracy w marcu 2021 roku do dnia publikacji sprawozdania (23.05.2023) wyniosły łącznie ponad 64 mln USD otrzymanych płatności
 • Mabion, zgodnie z założeniami Strategii, przygotowuje się do rozpoczęcia zaplanowanego na okres czerwiec-listopad 2023 roku procesu modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim
 • Celem modernizacji jest dywersyfikacja technologiczna i zwiększenie elastyczności oferty usług CDMO poprzez wymianę dwóch obecnych bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażenie zakładu o system bioreaktorów w innej technologii, z konwencjonalnym mieszaniem
 • Zawarcie aneksu z Novavax rozszerzającego zakres wykonywanych prac kontraktowych o wariant Omicron, w następstwie udanego transferu technologii wytwarzania dla tego wariantu oraz ukończenia z sukcesem produkcji serii walidacyjnych

Z sukcesem komercjalizujemy efekty naszej pracy. Ogłoszona Strategia Spółki na lata 2023-2027 otwiera nowy rozdział w historii Mabion, w którym sprawnie dokończymy transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy świadczącej usługi CDMO. Cieszymy się z solidnych i gotówkowo dobrych wyników za pierwszy kwartał, który był rekordowy zarówno pod względem najwyższego poziomu przychodów z tytułu realizowanych usług CDMO,  jak i zysku netto. Zaprezentowane wyniki oraz wysokie przepływy operacyjne potwierdzają stabilną sytuację Spółki, co wraz z zabezpieczeniem finansowym w postaci dostępnego kredytu z EBOR daje nam mocne podstawy do realizacji przedstawionych w Strategii ambitnych planów rozwoju i pierwszego etapu inwestycji” komentuje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Wyniki finansowe 1Q 2023

Kolejny kwartał z rzędu Spółka wygenerowała istotne przychody, które w 1Q 2023 roku wyniosły 39,5 mln PLN, z czego 39,3 mln PLN z tytułu realizacji usług CDMO razem z komponentem leasingowym. Pozostałą, nieznaczącą część przychodów stanowi wartość zakupionych materiałów do realizacji usług wytwarzania kontraktowego (komponent bezmarżowy). Mabion uzyskał bardzo dobrą rentowność na wszystkich poziomach wyników, osiągając 77,5% marży brutto ze sprzedaży (bez materiałów), 50,4% marży EBITDA (bez materiałów) oraz 45,9% marży EBIT (bez materiałów). Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości 19,8 mln PLN (+106% r/r), a zysk operacyjny EBIT wyniósł 18,0 mln PLN (+154% r/r). Zysk netto wzrósł do 16,5 mln PLN, wobec 7,4 mln PLN zysku netto w 1Q 2023 roku.

Nasza skuteczność procesowa oraz zachowana dyscyplina kosztowa pozwoliła na uzyskanie w pierwszym kwartale bardzo dobrej marży ​na wszystkich poziomach wyników. W pierwszym kwartale tego roku wypracowany zysk netto z powtarzalnej działalności CDMO był historycznie najwyższy, a przepływy operacyjne odzwierciedlają wysoką marżowość i stabilną współpracę z Novavax. W konsekwencji na koniec pierwszego kwartału stan środków pieniężnych wzrósł do blisko 70 mln PLN. Podtrzymujemy szacowany potencjał wypracowania w całym 2023 r. przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln PLN oraz marży EBITDA ok. 25% mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

9 lutego 2023 roku Mabion podpisał kolejne, dziesiąte już rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej z Novavax, które obejmuje usługi logistyczne, w tym transport oraz magazynowanie materiałów, substancji czynnych szczepionek i produktów gotowych. 6 kwietnia 2023 roku Spółka zawarła z Novavax Aneks nr 2 do Umowy produkcyjnej z Novavax, dotyczący możliwości zlecania przez Novavax wytworzenia przez Spółkę uzgodnionych serii antygenu szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron. Ponadto zakończony został proces transferu technologii przeprowadzony przez Mabion oraz z sukcesem ukończono wytworzenie serii walidacyjnych na drugi już produkt wytwarzany kontraktowo – właśnie antygen przeciwko Omicron. W ostatnich tygodniach Mabion uruchomił również proces transferu technologii dla kolejnego wariantu – Kraken.

Realizacja Strategii na lata 2023-2027

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich miesięcy było ogłoszenie w kwietniu br. długoterminowej Strategii Spółki na lata 2023-2027, która ma na celu transformację Mabion w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym oraz zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego rozwoju i wytwarzania leków na zlecenie.

Istotnym elementem Strategii Mabion na lata 2023-2027 jest dywersyfikacja technologiczna istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim i wymiana dwóch istniejących bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażenie go o system bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem, w ramach zaplanowanej na okres czerwiec-listopad 2023 roku modernizacji. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty usług CDMO, poprzez zapewnienie większej elastyczności i pełniejszego dopasowania do potrzeb potencjalnych klientów, którzy będą mogli korzystać zarówno z bioreaktorów Spółki w technologii orbital shaking, jak i nowych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem.

Finansowanie zaplanowanej modernizacji zakładu jest zapewnione dzięki podpisaniu w dniu 6 lutego 2023 roku umowy kredytu z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na kwotę 15 mln USD oraz wygenerowanej gotówce z działalności operacyjnej.

Już pod koniec II kwartału rozpoczniemy zapowiedzianą w Strategii modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w którym planowana jest dywersyfikacja technologii procesowych w celu maksymalnego dopasowania się do zapotrzebowania rynku. Modernizacja zakładu polega na m.in. wymianie dwóch bioreaktorów w technologii orbital shaking na dwa nowe bioreaktory w tej technologii oraz doposażeniu go o system nowoczesnych bioreaktorów w technologii z konwencjonalnym mieszaniem. Działania te zostaną zrealizowane w okresie od czerwca do listopada tego roku​” mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Harmonogram modernizacji zakładu jest uzgodniony z Novavax i wpłynie na zróżnicowany poziom generowanych przepływów operacyjnych w kolejnych kwartałach, jednak przez cały ten okres Mabion będzie rozpoznawał przychody z rozliczanego kontraktu. W związku z modernizacją tegoroczny CAPEX szacujemy, że może wynieść około 60 mln PLN. Zmiany w poziomie inwestycji w tym roku będą zależały od tempa realizacji dostaw nowych urządzeń oraz ostatecznego wykorzystania budżetu modernizacji. Złożyliśmy aplikację w ramach programu FENG i oczekujemy na wynik możliwości skorzystania z grantu, co powinno dodatkowo poprawić ekonomikę i skuteczność naszej strategii rozbudowy możliwości świadczenia usług CDMOdodaje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Realizując założenie dywersyfikacji technologicznej ze Strategii, 22 maja 2023 roku Spółka zawarła aneks do umowy z 2021 roku na dostawę bioreaktorów do istniejącego zakładu wytwórczego w Konstantynowie Łódzkim ze spółką Adolf Kühner AG ze Szwajcarii. Pierwotnie umowa dotyczyła zakupu czterech bioreaktorów w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy wraz z usługami dodatkowymi. W wyniku zawarcia aneksu, szwajcarski partner dostarczy w III kwartale 2023 roku do Mabion dwa nowoczesne bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy. Ponadto Spółka ogłosiła przetarg na wyprodukowanie i dostarczenie dodatkowego systemu bioreaktorów już w innej technologii, z konwencjonalnym mieszaniem, co pozwoli na osiągnięcie dywersyfikacji technologicznej i zwiększy elastyczność Spółki w zakresie dopasowania oferty do potencjalnych klientów, zwiększając tym samym atrakcyjność Mabion jako podmiotu świadczącego usługi w obszarze CDMO – strategicznym kierunku rozwoju Spółki.

Obecnie w zakładzie w Konstantynowie Łódzkim Mabion posiada dwa bioreaktory w technologii orbital shaking o pojemności 2.500 litrów każdy.

„Wykorzystywane przez nas do tej pory bioreaktory w technologii orbital shaking, w których wytwarzamy substancje czynne na potrzeby realizacji kontraktu z Novavax od 2021 roku, posiadają szereg zalet technologicznych, jednakże planowana modernizacja naszej wytwórni i doposażenie o system bioreaktorów w konwencjonalnej technologii mieszania, zapewni Spółce istotny element dywersyfikacji technologicznej” mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

„Modernizacja zakładu w 2023 roku stanowi ważny element oferty CDMO Mabion, którą przedstawiamy potencjalnym klientom w ramach prowadzonych rozmów i spotkań biznesowych. Dodatkowa dywersyfikacja technologiczna i zwiększenie mocy wytwórczych m.in. poprzez wymianę i wprowadzenie nowoczesnej linii fill&finish, przekładają się na wzrost naszej atrakcyjności dla wielu nowych podmiotów. W dniach 5-8 czerwca będziemy obecni na BIO International Convention 2023 w Bostonie, USA, największej i najważniejszej konferencji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej na świecie, gdzie zaprezentujemy szeroko ofertę CDMO Mabion zarówno na naszym stoisku, jak i podczas zaplanowanych spotkań biznesowych i networkingowych. Uczestnictwo w tej konferencji stanowi jeden z wielu elementów działań sprzedażowych realizowanych przez Mabion, nakierowanych na dywersyfikację strumieni przychodów i pozyskanie nowych klientów. Równolegle, intensywnie i dynamicznie rozbudowujemy nasz zespół rozwoju biznesu dedykowany do pozyskania klientów – obecnie funkcjonuje w składzie dwukrotnie większym niż pod koniec ubiegłego roku” dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

26 kwietnia 2023 roku Spółka postanowiła o zakończeniu działań podejmowanych w celu uzyskania ochrony patentowej w ramach wniosków złożonych dla wynalazków pn. “Combination Therapy of Multiple Sclerosis comprising a CD20 Ligand” i “Low aggregate anti CD20 ligand formulation”, opracowanych w ramach projektu innowacyjnej terapii MabionMS (ang. multiple sclerosis – stwardnienie rozsiane). Ponadto Spółka podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z CRO Parexel International na przeprowadzenie badań klinicznych MabionCD20, co nie generuje dla Mabion istotnych konsekwencji finansowych innych niż związane z niezbędnymi kosztami dla zakończenia badania klinicznego. Decyzje te podyktowane są realizacją założeń Strategii Mabion na lata 2023-2027, zgodnie z którą Spółka koncentruje się na obszarze CDMO, w którym zidentyfikowała największy potencjał do wzrostu biznesowego i finansowego, a tym samym zaprzestała budowy własnego portfolio produktowego, w tym samodzielnego rozwoju i wprowadzenia na rynek własnych projektów lekowych. Analogiczne decyzje zostały podjęte w stosunku do wszystkich wniosków patentowych w ramach projektu MabionMS.

Rezygnacja z ochrony patentowej projektu MabionMS oraz wypowiedzenie umowy z Parexel na badanie kliniczne MabionCD20 wynikają ze strategicznej decyzji o zaprzestaniu samodzielnego rozwijania własnych projektów lekowych i koncentracji na dokończeniu transformacji w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym. To właśnie tutaj dostrzegamy największy potencjał rozwoju dla Mabion” komentuje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN1Q 212Q 213Q 214Q 211Q 222Q 223Q 224Q 221Q 23
Przychody razem (w tym)1,655,338,643,938,542,939,5
     Przychody ze sprzedaży18,222,317,514,136,738,2
     Przychody z tytułu leasingu1,31,81,41,31,11,2
     Przychody z zakupu materiałów14,914,525,023,15,10,2
     Przychody z tytułu bezzwrotnych zaliczek*20,8
    Przychody z tytułu usług R&D1,6
Koszt własny sprzedaży i zakupionych materiałów-21,0-21,8-33,3-29,9-13,0-9,1
Zysk brutto na sprzedaży1,634,316,810,78,629,930,5
Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowychn/an/an/a69,1%69,7%56,2%55,7%79,2%77,5%
Marża brutto na sprzedażyn/a100%n/a39,1%43,5%24,3%22,3%69,7%77,0%
Koszty R&D i ogólnego zarządu-13,8-6,6-16,4-6,9-9,7-8,0-14,3-11,8-12,5
EBITDA(11,9)(2,3)(14,2)27,49,65,6(4,4)26,419,8
Marża EBITDA bez przychodów materiałowychn/an/an/a33,8%39,9%29,6%n/a69,7%50,4%
Marża EBITDAn/an/an/a19,2%24,9%12,8%n/a61,4%50,1%
Amortyzacja2,22,12,12,42,52,52,01,91,8
EBIT(14,1)(4,4)(16,3)25,07,13,1(6,4)24,518,0
Marża EBIT bez przychodów materiałowychn/an/an/a21,5%29,4%16,3%n/a64,7%45,9%
Marża EBITn/an/an/a12,2%18,4%7,0%n/a56,9%45,6%
Zysk/strata brutto(17,1)(2,5)(15,6)24,97,45,1(5,1)14,516,5
Podatek dochodowy(12,2)(1,2)
Zysk/strata netto(17,1)(2,5)(15,6)37,17,45,1(5,1)15,716,5

*W 4Q’21 zdarzenie jednorazowe w postaci rozpoznania przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki dotyczącej MabionCD20

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych

Michał Wierzchowski

+48 531 613 067

+48 22 440 14 40

michal.wierzchowski@ccgroup.pl

Mardoniusz Maćkowiak

+48 605 959 539

+48 22 440 14 40

mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych i analityków

Piotr Owdziej

+48 697 612 913

+48 22 440 14 40

piotr.owdziej@ccgroup.pl

Katarzyna Mucha

+48 697 613 712

+48 22 440 14 40

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Informacje na temat Mabion S.A.

Mabion S.A. (GPW: MAB) jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym (ang. Contract Development and Manufacturing Organization) świadczącej szerokie spektrum usług w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju (od wczesnego etapu discovery do wytwarzania komercyjnego). Kompetencje Mabion obejmują m.in. dobór technologii ekspresji białek, ich oczyszczania, działania produkcyjne w standardzie GMP (uzyskiwanie Substancji Czynnych „Drug Substance” oraz Produktów Gotowych „Drug Product”), rozwój narzędzi analitycznych (do charakterystyki strukturalnej, funkcjonalnej, fizykochemicznej), rozwój kliniczny, analitykę kliniczną oraz pełen zakres działań regulacyjnych w obszarze rozwojowym i operacyjnym. Spółka podpisała w październiku 2021 roku rekordowy kontrakt z Novavax na komercyjne wytwarzanie antygenu do szczepionki na COVID-19, który od tamtego czasu systematycznie rozszerza poprzez kolejne usługi w ramach zawieranych SOW (ang. Statement of Work) oraz podpisywanych aneksów, dodających m.in. kolejny produkt w postaci szczepionki opartej o wariant Omicron. Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu 2023 roku Strategią, celem Spółki jest zbudowanie pozycji rozpoznawalnego podmiotu na globalnym rynku kontraktowego wytwarzania i rozwoju leków na zlecenie oraz dokończenie pełnej transformacji Mabion w kierunku zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym. Mabion jest Spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Spółce na stronie internetowej www.mabion.eu