Mabion zostal utworzony przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne – większość z nich do dziś pozostaje największymi akcjonariuszami Spółki.

Struktura akcjonariatu

* „Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio, poprzez Glatton Sp. z o. o., 58,81% w kapitale zakładowym Celon Pharma S.A. oraz 68,17% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.”
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym
1. Twiti Investments Limited 2 674 617 3 268 917 18,44% 16,55%
2. Maciej Wieczorek poprzez:* 1 717 485 2 210 335 12,47% 10,63%
Glatton Sp. z o.o. 1 097 135 1 097 135 6,19% 6,79%
Celon Pharma S.A. 620 350 1 113 200 6,28% 3,84%
3. Polfarmex S.A. 1 474 346 1 957 196 11,04% 9,12%
4. Pozostali 10 295 878 10 295 878 58,06% 63,70%
Razem 16 162 326 17 732 326 100% 100%